Mô t? c?a gói hotfix Office Web ?ng d?ng máy ch? 2013 (Wacserver-x-none.msp): Tháng ba 5 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2760486 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Office Web Apps Server 2013, ngày ngày 5 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

Gói hotfix này s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:

2767967 Danh sách các thay đ?i trong Office Web ?ng d?ng máy ch? 2013 sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y cho Office Web ?ng d?ng máy ch? 2013 đ? đư?c phát hành vào tháng 2 năm 2012

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

A hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c thi?t k? đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đi?u này hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong Bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n đang không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho ti?p theo C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào cho các ki?m nh?p sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Các phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Wacserver2013-kb2760486-fullfile-x 64-glb.exe15.0.4481.1005613,037,32027-Tháng hai-139:48
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Wacserver-x-none.mspkhông áp d?ng632,856,57626-Tháng hai-1320:16
Wacserver-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Acewstr.dll15.0.4454.1000859,27226-Tháng hai-131:58
Alger.TTFkhông áp d?ng76,58822-Tháng hai-139:58
Bauhs93.TTFkhông áp d?ng47,64422-Tháng hai-139:58
Calibril.TTFkhông áp d?ng758,19622-Tháng hai-139:59
Calibrili.TTFkhông áp d?ng868,46422-Tháng hai-139:59
Ewamoss.jskhông áp d?ng789,78222-Tháng hai-139:58
Ewr023.gifkhông áp d?ng90825-Tháng hai-1312:30
Ewr034.gifkhông áp d?ng4325-Tháng hai-1312:30
Ewr048.gifkhông áp d?ng32525-Tháng hai-1312:30
Ewr049.gifkhông áp d?ng32325-Tháng hai-1312:30
Ewrdefault.CSSkhông áp d?ng94,77022-Tháng hai-139:59
Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascxkhông áp d?ng2,19322-Tháng hai-139:58
Favicon_excel.icokhông áp d?ng8,95825-Tháng hai-1312:30
Microsoft.Data.datafeedclient.dll12.0.0.50823120,75221-Feb-1314:10
Microsoft.Data.EDM.dll3.5.30729.50823652,69621-Feb-1314:10
Microsoft.Data.oData.dll3.5.30729.50823788,38421-Feb-1314:10
Microsoft.Excel.adomdclient.dll11.0.2809.27650,19221-Feb-1314:10
Microsoft.Excel.amo.dll11.0.2809.271,481,68021-Feb-1314:10
Microsoft.Office.Excel.datamodel.dll15.0.4457.1000703,04022-Tháng hai-139:58
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.dll15.0.4481.1001928,85625-Tháng hai-1312:30
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.interop.dll15.0.4481.1000447,57625-Tháng hai-1312:30
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.proxy.dll15.0.4469.1000265,30425-Tháng hai-1312:30
Microsoft.Office.Excel.Server.dll15.0.4481.10011,178,21625-Tháng hai-1312:30
Microsoft.Office.Excel.Server.Resources.dll15.0.4466.1000285,80825-Tháng hai-1312:30
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll15.0.4463.100046,15225-Tháng hai-1312:30
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Internal.dll15.0.4481.10011,111,14425-Tháng hai-1312:30
Microsoftajax.jskhông áp d?ng101,73625-Tháng hai-1312:30
Msmdlocal_xl.dll11.0.2809.2774,741,20022-Tháng hai-139:58
Msmgdsrv_xl.dll11.0.2809.2711,474,38422-Tháng hai-139:58
Msolap110_xl.dll11.0.2809.278,481,74422-Tháng hai-139:58
Odeploy.exe15.0.4460.1000393,36822-Tháng hai-139:58
OSETUP.dll15.0.4481.10018,994,90422-Tháng hai-139:58
Osetupps.dll15.0.4454.100047,74422-Tháng hai-139:58
OSETUPUI.dll15.0.4481.1002141,93623-Tháng hai-1315:13
OSETUPUI.dll15.0.4481.1002192,11222-Tháng hai-139:59
OSETUPUI.dll15.0.4481.1002221,28023-Tháng hai-1315:13
Progress.gifkhông áp d?ng69525-Tháng hai-1312:30
Setup.exe15.0.4481.10011,060,44022-Tháng hai-139:58
Slicerrenderercontrol.ascxkhông áp d?ng2,48522-Tháng hai-139:58
System.Spatial.dll3.5.30729.50823115,08821-Feb-1314:10
Xlviewerinternal.aspxkhông áp d?ng9,57622-Tháng hai-139:58
Xmlrw_xl.dll2011.110.2809.27277,45622-Tháng hai-139:58
Xmlrwbin_xl.dll2011.110.2809.27196,04822-Tháng hai-139:58
Xmsrv_xl.dll11.0.2809.2720,851,66422-Tháng hai-139:58
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2760486 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Web Apps Server 2013
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2760486 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2760486

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com