Excel: Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? rơi và không đáp ?ng v?i Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2758592 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n m? ho?c s? d?ng Microsoft Excel, Excel treo, treo, đóng băng ho?c ng?ng ho?t đ?ng. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i sau:

Excel không đáp ?ng.

Excel đ? ng?ng làm vi?c.
M?t v?n đ? gây ra chương tr?nh ng?ng làm vi?c m?t cách chính xác. Windows s? đóng chương tr?nh và thông báo cho b?n n?u m?t gi?i pháp có s?n.Nguyên nhân

V?n đ? v?i Excel rơi ho?c treo có th? đư?c gây ra b?i m?t vài đi?u. Border|ph?i|200px Đây là danh sách các ngh? quy?t có th?.

Gi?i pháp

S? d?ng các phương pháp sau đây theo th? t? mà trong đó chúng đư?c tr?nh bày. N?u b?n th? m?t trong nh?ng phương pháp này và nó s? không giúp, đi đ?n các phương pháp ti?p theo.

Phương pháp 1: Xác minh/cài đ?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t

B?n có th? c?n Cài đặt Windows Update đ? t? đ?ng t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c khuy?n cáo. cài đ?t chuyên bi?t b?t k? b?n c?p nh?t quan tr?ng, đư?c đ? ngh?, và tùy ch?n thư?ng xuyên có th? s?a ch?a v?n đ? b?ng cách thay th? out-of-t?p tin và s?a ch?a l? h?ng. Đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a văn ph?ng, nh?p vào liên k?t c? th? cho các phiên b?n c?a Windows và làm theo các bư?c trong bài vi?t đó.


hệ điều hành C?p Nh?t

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Windows trong Windows 7

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Windows trong Windows Vista

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Windows trong Windows XP

Văn ph?ng thông tin C?p Nh?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n C?p Nh?t Office, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
953878Tích l?y C?p Nh?t có s?n t? đ?i Microsoft Office đ? kh?c ph?c v?n đ? báo cáo
N?u v?n đ? c?a b?n là không đư?c gi?i quy?t sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t Windows và Office m?i nh?t, đi đ?n phương pháp 2.

Phương pháp 2: B?t đ?u Excel trong ch? đ? an toàn

Ch? đ? an toàn cho phép b?n m?t cách an toàn s? d?ng Excel mà không g?p ph?i m?t s? chương tr?nh kh?i đ?ng. B?n có th? m? Excel trong ch? đ? an toàn b?ng cách nh?n và gi? Ctrl trong khi b?n B?t đ?u chương tr?nh ho?c b?ng cách s? d?ng các "/ an toàn" (có ngh?a là, excel.exe /safe) l?a ch?n khi b?n ch?y chương tr?nh t? dòng lệnh. Khi b?n ch?y Excel trong ch? đ? an toàn, nó đi qua ch?c năng và các cài đ?t chuyên bi?t như kh?i đ?ng thay th? v? trí, thay đ?i thanh công c?, các xlstart m?c tin thư thoại, và Excel add-ins. (Tuy nhiên, phần bổ sung COM đư?c lo?i tr?.)

N?u v?n đ? c?a b?n đư?c gi?i quy?t sau khi b?n ch?y Excel trong ch? đ? an toàn, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
280504 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng trong Excel

N?u v?n đ? c?a b?n không đư?c gi?i quy?t sau khi b?n B?t đ?u Excel trong ch? đ? an toàn, đi đ?n phương pháp 3.

Phương pháp 3: Đi?u tra các v?n đ? có th? v?i add-in

Nhi?u nhà phát tri?n t?o ra các add-in cho Excel. Add-in đư?c chia thành hai lo?i:
  • Excel add-in (add-in mà s? đư?c lưu dư?i d?ng t?p .xla, .xlam, ho?c .xll). Add-in đư?c n?p trong giao di?n ngư?i dùng Excel.
  • phần bổ sung COM. Add-in thư?ng ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t và bao g?m các file DLL và khóa registry.

Vô hi?u hóa các add-in là m?t th? nghi?m t?t v? nó cho phép b?n thu h?p s? l?a ch?n trong đó thêm trong gây ra tai n?n.

Lưu ?Ch? đ? an toàn Excel không vô hi?u hóa phần bổ sung COM.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? add-in trong Excel, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
280504 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng trong Excel

N?u v?n đ? c?a b?n không đư?c gi?i quy?t sau khi b?n lo?i b? ho?c vô hi?u hóa các add-in, đi đ?n phương pháp 4.

Phương pháp 4: Ki?m tra xem ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n là đ?n nay ho?c là mâu thu?n v?i Excel

N?u ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n không C?p Nh?t, Excel có th? không ho?t đ?ng chính xác.

Làm th? nào đ? ki?m tra xem ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n là đ?n nay

Đ? theo k?p v?i virus m?i đư?c t?o ra, ch?ng vi-rút ph?n m?m nhà cung c?p đ?nh k? cung c?p các b?n c?p nh?t mà b?n có th? t?i v? t? Internet. T?i v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t b?ng cách truy c?p web site c?a nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n. Đ? xem danh sách nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng virus, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nhà cung c?p ph?n m?m b?o m?t ngư?i tiêu dùng

Làm th? nào đ? ki?m tra xem ph?n m?m ch?ng virus có xung đ?t v?i Excel

N?u ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n bao g?m tích h?p v?i Excel, b?n có th? g?p v?n đ? hi?u su?t. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? vô hi?u hóa t?t c? Excel tích h?p trong ph?n m?m ch?ng vi-rút b?ng cách t?o ra trư?ng h?p ngo?i l? cho các t?p tin Excel.

Quan tr?ng
thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t ch?ng vi-rút c?a b?n có th? làm cho máy tính c?a b?n d? b? t?n công virus, l?a đ?o, ho?c đ?c h?i. Chúng tôi không khuyên r?ng b?n c? g?ng đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t ch?ng vi-rút c?a b?n. S? d?ng cách này nguy cơ c?a riêng b?n. B?n có th? ph?i liên h? v?i đ?i l? ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n đ? xác đ?nh làm th? nào đ? c?u h?nh ph?n m?m đ? lo?i tr? b?t k? h?i nh?p v?i Excel.
N?u b?n c?p nh?t ph?n m?m ch?ng virus, và lo?i tr? nó t? tích h?p v?i Excel không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, ti?p t?c phương pháp 5.


Cách 5: Đ?m b?o r?ng Excel không đư?c s? d?ng b?i m?t ti?n tr?nh

Thư?ng xuyên, Excel đang B?t đ?u b?i m?t bên th? ba ho?c g?i là thông qua m?t quá tr?nh t? đ?ng hóa. Đi?u này có th? gây ra Excel không đ? th?c hi?n như mong đ?i. N?u b?n t? đ?ng hoá Excel theo cách này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257757 Xem xét cho t? đ?ng hóa văn ph?ng phía máy ch?

C? g?ng đ? tái s?n xu?t v? tai n?n ch? v?i Excel. Không s? d?ng b?t k? t? đ?ng hóa. N?u b?n có th? t?o l?i s? c? ch? b?ng cách s? d?ng t? đ?ng hóa, liên h? v?i công ty h? tr? các ?ng d?ng t? đ?ng hóa.

N?u v?n đ? c?a b?n không đư?c gi?i quy?t sau khi b?n lo?i b? t? đ?ng hóa, đi đ?n phương pháp 6.

Phương pháp 6: Ki?m tra xem t?p tin c?a b?n đư?c t?o ra b?i m?t bên th? ba

Đôi khi Excel t?p tin đư?c t?o ra b?i m?t ?ng d?ng bên th? ba. Trong trư?ng h?p này, các t?p tin có th? đư?c t?o ra không chính xác, và m?t s? tính năng có th? không làm vi?c m?t cách chính xác khi b?n m? các t?p tin trong Excel. N?u đi?u này x?y ra, th? nghi?m các tính năng trong các t?p tin m?i bên ngoài các ?ng d?ng bên th? ba. N?u các tính năng làm vi?c m?t cách chính xác, b?n nên đ?m b?o r?ng bên th? ba là nh?n th?c c?a v?n đ?.

N?u v?n đ? c?a b?n không đư?c gi?i quy?t sau khi b?n ki?m tra nó bên ngoài các ?ng d?ng bên th? ba, đi đ?n phương pháp 7.

Phương pháp 7: Th? nghi?m b?ng cách s? d?ng m?t đ?a phương m?i ho?c h? sơ m?ng

Th?nh tho?ng, Windows có th? không đ?c ti?u s? ngư?i dùng c?a b?n m?t cách chính xác. Đ? xác đ?nh li?u m?t thông tin người dùng b? h?ng gây ra s? c?, h?y th? đ? kí nh?p dư?i tên người dùng m?i. Ho?c, nh?p vào m?t trong các liên k?t sau đây, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Windows, và sau đó làm theo các bư?c trong bài vi?t:

Windows 7: S?a ch?a m?t thông tin người dùng h?ng

Windows Vista: S?a ch?a m?t thông tin người dùng h?ng

Windows XP: Làm th? nào đ? t?o và đ?t c?u h?nh tài kho?n ngư?i dùng trong Windows XP

N?u v?n đ? c?a b?n không đư?c gi?i quy?t sau khi b?n t?o l?i h? sơ, đi đ?n phương pháp 8.

Phương pháp 8: Th?c hi?n m?t kh?i đ?ng ch?n l?c đ? xác đ?nh li?u m?t chương tr?nh, quá tr?nh ho?c b?n ghi d?ch v? xung đ?t v?i Excel


Khi b?n B?t đ?u Windows như b?nh thư?ng, m?t s? ?ng d?ng và b?n ghi d?ch v? B?t đ?u t? đ?ng và sau đó ch?y trong n?n. Các ?ng d?ng và b?n ghi d?ch v? có th? can thi?p v?i các ph?n m?m khác trên máy tính c?a b?n. Th?c hi?n m?t kh?i đ?ng ch?n l?c (c?n đư?c g?i là m?t "s?ch kh?i đ?ng") có th? giúp b?n xác đ?nh các v?n đ? v?i các ?ng d?ng xung đ?t. Đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng ch?n l?c, b?m vào m?t trong các liên k?t sau đây, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Windows, và sau đó làm theo các bư?c trong bài vi?t:

Windows 7: Ch?y ch?n l?c kh?i đ?ng b?ng cách s? d?ng c?u h?nh h? th?ng

Windows Vista: Ch?y ch?n l?c kh?i đ?ng b?ng cách s? d?ng c?u h?nh h? th?ng

Windows XP: Làm th? nào đ? c?u h?nh Windows XP đ? B?t đ?u trong m?t nhà nư?c "kh?i đ?ng s?ch"

Kh?i đ?ng ch?n l?c đư?c s? d?ng đ? giúp xác đ?nh quá tr?nh, b?n ghi d?ch v? ho?c ?ng d?ng vi ph?m mà xung đ?t v?i Excel.

N?u v?n đ? c?a b?n không đư?c gi?i quy?t sau khi b?n th?c hi?n m?t kh?i đ?ng ch?n l?c, đi đ?n phương pháp 9.

Phương pháp 9: S?a ch?a ho?c cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n

B?n có th? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n v?i Excel b?ng cách s?a ch?a c?a b?n chương tr?nh văn ph?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Đóng b?t k? chương tr?nh văn ph?ng đang ch?y.
  2. M? Panel điều khiển, và sau đó m? thêm/lo?i b? chương tr?nh m?c (n?u b?n đang ch?y Windows XP) ho?c chương tr?nh và tính năng m?c (n?u b?n đang ch?y Windows Vista ho?c Windows 7).
  3. Trong danh sách các chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, b?m chu?t ph?i vào Microsoft Office 2010, và sau đó nh?p vào s?a ch?a.

Lưu ?N?u b?n đang s? d?ng văn ph?ng Click đ? ch?y, đi đ?n website sau c?a Microsoft Office, và sau đó làm theo các bư?c đ? s?a ch?a văn ph?ng Click đ? ch?y:

C?p Nh?t, s?a ch?a, ho?c g? b? cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m Office Click-to-kh?i

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290301Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t ho?c g? b? Microsoft Office 2010 suites
N?u v?n đ? c?a b?n không đư?c gi?i quy?t sau khi b?n s?a ch?a chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n, h?y đi t?i ph?n "Kh?c ph?c s? c? nâng cao".


Nâng cao gi?i đáp th?c m?c

N?u các phương pháp đ? đư?c đ? c?p ? trên không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, v?n đ? có th? là m?t trong hai t?p tin c? th? ho?c môi trư?ng. Ph?n sau đây mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? b? sung mà có th? gây ra Excel đ? treo ho?c s?p đ?.

Đi?u tra chi ti?t t?p tin Excel và n?i dung

T?p tin Excel có th? t?n t?i trên máy tính trong m?t th?i gian dài. H? đư?c nâng c?p t? phiên b?n lên phiên b?n và thư?ng xuyên đi du l?ch t? m?t ngư?i dùng đ? ngư?i dùng khác. Thông thư?ng, ngư?i dùng th?a hư?ng m?t t?p tin Excel nhưng không bi?t nh?ng g? đư?c bao g?m trong các t?p tin. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t hàng t?n kho c?a t?p tin Excel c?a b?n và lo?i b? các t?p không c?n thi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các khu v?c có th? r?c r?i trong m?t t?p tin excel, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

Excel: Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? rơi và không đáp ?ng trong m?t t?p tin Excel
Top 10 danh sách các v?n đ? hi?u su?t trong b?ng tính Excel

Y?u t? môi trư?ng

Y?u t? môi trư?ng quan tr?ng như n?i dung t?p và add-in khi b?n đang g? r?i s? c?. B?n có th? giúp chúng tôi xác đ?nh nguyên nhân c?a v?n đ? c?a b?n b?ng cách tham gia các hành đ?ng sau đây:
  • Làm theo bư?c x? l? s? c? cơ b?n.
  • tệp kiểm thử trong môi trư?ng có th? s?ch. Ví d?, ki?m tra các t?p tin trên m?t máy tính c?c b?. Ho?c, s? d?ng m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in nhà văn tài li?u Microsoft XPS.
Ph?n sau đây mô t? m?t s? khu v?c có giá tr? đi?u tra.

mức cấp phép
Khi b?n lưu m?t t?p tin Excel, b?n ph?i có các quy?n sau đây vào m?c tin thư thoại mà b?n đang lưu t?p:

• Đ?c cho phép
• Quy?n ghi
• S?a đ?i quy?n
• Xóa quy?n

Lưu ?N?u b?n không có t?t c? các quy?n, Excel lưu quá tr?nh không th? đư?c hoàn thành, và Excel có th? treo ho?c s?p đ?. Đ? t?m hi?u thêm v? l? do t?i sao Excel c?n các quy?n này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
814068 Mô t? v? cách Excel lưu t?p tin

Lưu ?
n?u Excel treo ho?c đ? v? khi b?n lưu m?t t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
271513 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? l?i khi lưu t?p tin Excel

Nơi các t?p tin đư?c lưu tr?
Di chuy?n các t?p tin đ?a phương s? giúp xác đ?nh cho dù đó là m?t cái g? đó sai v?i các t?p tin ho?c nơi lưu t?p. M?t s? v?n đ? có th? phát sinh khi b?n lưu m?t t?p tin Excel qua m?ng ho?c Máy ch? Web. Nó là m?t ? tư?ng t?t đ? lưu các t?p tin đ?a phương. Đi?u này nên đư?c th?c hi?n trong các trư?ng h?p sau:

• Chuy?n hư?ng "Tài li?u c?a tôi" m?c tin thư thoại sang v? trí máy ch?

• Các t?p gián tuy?n

• M? các t?p tin t? Webfolder ho?c SharePoint

• T? xa máy tính đ? bàn/Citrix

• M?ng thi?t b? gia d?ng

• Di?n môi trư?ng.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n m?m c?a Microsoft đang ch?y môi trư?ng HĐH ina, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
897615 Chính sách h? tr? cho ph?n m?m c?a Microsoft ch?y trong ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft

B? nh?
T?p tin Excel có th? phát tri?n khá l?n khi b?n B?t đ?u thêm r?t nhi?u đ?nh d?ng và h?nh d?ng. Đ?m b?o r?ng h? th?ng c?a b?n có đ? RAM đ? ch?y các ?ng d?ng. Đ? yêu c?u h? th?ng Microsoft Office Suite, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:

Yêu c?u h? th?ng cho văn ph?ng năm 2013

Yêu c?u h? th?ng cho Office 2010

Yêu c?u h? th?ng cho Excel 2007

Office2010 gi?i thi?u b?n x? 64-bit phiên b?n c?a văn ph?ng s?n ph?m t?n d?ng kh? năng l?n hơn này. Ví d?, kh? năng b? sung này là c?n thi?t ch? c?a nh?ng ngư?i s? d?ng Microsoft bảng Excel tính Excel đ? truy c?p vào nhi?u hơn 2 gigabyte (GB) b? nh? đ?a ch? yêu c?u. Đ? đ?c thêm v? Excel và phiên b?n 64-bit c?a văn ph?ng, h?y vào web site Microsoft sau đây:

Phiên b?n 64-bit c?a văn ph?ng năm 2013

S? hi?u bi?t văn ph?ng 64-bit

Máy in và tr?nh đi?u khi?n video
Khi Excel B?t đ?u, nó s? ki?m tra máy in m?c đ?nh và đi?u khi?n video s? hi?n th? b?ng tính Excel. Excel là máy in chuyên sâu. Do đó, nó s? ch?y ch?m hơn ngay c? khi Excel t?p tin đư?c lưu trong ch? đ? s? xem theo trang phá v? xem trư?c. Ki?m tra các t?p tin b?ng cách s? d?ng các máy in khác nhau ví d? như tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in nhà văn tài li?u Microsoft XPS ho?c tr?nh đi?u khi?n video VGA s? xác đ?nh cho dù v?n đ? là v?i m?t máy in c? th? ho?c tr?nh đi?u khi?n video.

Đó là m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i m?t s? tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in HP. B?n nên lo?i b? các tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in máy tính c?a b?n. Đ? xem danh sách các tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555016Excel 2010 có th? s?p đ? khi s? d?ng máy in HP

Thông tin thêm

N?u b?n v?n c?n có s? c? treo ho?c rơi trong Excel sau khi b?n làm vi?c thông qua các phương pháp gi?i quy?t đư?c đ? c?p ? đây, b?n nên liên h? v?i Microsoft Support đ? bi?t thêm thông tin.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2758592 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft Excel 2013
T? khóa: 
kbmt KB2758592 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2758592

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com