Lu?ng th BPOS kh?c ph?c s? c? m?c ch? d?n

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2757871 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GI?I THI?U

Bi vi?t ny ch?a lin k?t t?i ti nguyn k? thu?t v thng tin h? tr? ? kh?c ph?c s? c? lu?ng th trong Office 365.

? kh?c ph?c s? c? th?ng g?p cc v?n ? v? d?ng th trong Office 365, h?y xem ph?n Lu?ng th c h?ng d?n h?ng d?n. H?ng d?n gip qu?n tr? vin ? ch?n on v kh?c ph?c s? c? lin quan ?n d?ng th trong t?nh hu?ng khc nhau.

TI NGUYN

Tr?c khi b?n xem cc ti nguyn trong bi vi?t ny, xin lu ? r?ng cc Phn tch Kt ni t xa c?a Microsoft cung c?p m?t s? ki?m tra tab Office 365 l h?u ch khi b?n kh?c ph?c s? c? lu?ng th trong Office 365. Ki?m tra ny bao g?m:
  • Ki?m tra k?t n?i Exchange Server tn mi?n (DNS) Office 365
  • Ki?m tra SMTP Email ?n
  • Ki?m tra SMTP Email i
Cc ti nguyn th?o lu?n v? d?ng th.

Khng th? g?i b?c e-mail

Bi vi?t trong c s? ki?n th?c
  • 2269971 Ng?i dng nh?n ?c g?i/nh?n ?c thng bo l?i sau khi cc c?u h?nh nhi?u ti kho?n trong Office 365 b?ng cch s? d?ng Outlook
  • 2617114 B?n khng th? g?i th email trong Office 365 Small Business t? m?t mi?n l t?p h?p ln cho redelegation ?y ?
C?ng ?ng Office 365

Khng th? nh?n ?c b?c e-mail

Bi vi?t trong c s? ki?n th?c
  • 2415053 b?c e-mail khng nh?n ?c m?t tn mi?n m?i m b?n thm vo c?ng Office 365
  • 2526164 B?n khng nh?n ?c email thng bo trong Office 365 Small Business cho mi?n ?c thi?t l?p cho ?y ? redelegation
C?ng ?ng Office 365

Nondelivery bo co (NDR)

Bi vi?t trong c s? ki?n th?c
  • 2685437 "G?i ? khng thnh cng" v "550 5.1.1 gi?i.ADR.RecipNotFound"NDR sau khi h?p th ?c di chuy?n sang Office 365
C?ng ?ng Office 365

Lu?ng th ?n v t? mi tr?ng t?i ch?

Bi vi?t trong c s? ki?n th?c
  • 2730609 Trn c s? ng?i dng khng nh?n ?c th t? ng?i dng Office 365 trong tri?n khai k?t h?p Exchange
N?i dung Tr? gip v TechNet

Chuy?n ti?p SMTP v?i Exchange Online

Tr? gipv n?i dung TechNet
N?i dung Tr? gip v TechNetC?ng ?ng Office 365
B?n v?n c?n tr? gip? Truy c?p vo C?ng ?ng Office 365 .

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2757871 - L?n xem xt sau cng: 09 Thang Mi 2014 - Xem xt l?i: 13.0
p d?ng
  • Microsoft Exchange Online
T? kha:
o365 o365022013 kbmt KB2757871 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2757871

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com