C?p Nh?t Rollup 4 cho Windows Home Server 2011 có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2757011 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Update Rollup 4 cho Windows Home Server 2011.

Quan tr?ngUpdate rollup này ch?a các b?n s?a l?i phía máy ch?. Sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup này, các gói ph?n m?m máy tính khách đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên t?t c? các máy tính khách hàng t? đ?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói phía khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2757014 Client-side gói cho Update Rollup 4 Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials, Windows Home Server 2011 và c?a s? lưu tr? Server 2008 R2 Essentials có s?n

L?n các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i b?n c?p nh?t này

V?n đ? 1

Khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Launchpad trên m?t máy tính đang ch?y Mac OS X 10.8 sư t? núi, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Không th? t?i t?p tin c?u h?nh máy ch?.

V?n đ? 2

Vi?c cài đ?t chuyên bi?t c?a các k?t n?i khách hàng b? ch?n khi b?n b?t Gatekeeper và kích ho?t cài đ?t chuyên bi?t t? AppStore ho?c đáng tin c?y nhà phát tri?n trên m?t máy tính đang ch?y Mac OS X 10.8 sư t? núi.

V?n đ? 3

Gi? s? r?ng b?n có b?n C?p Nh?t Rollup 3 cho Windows Home Server 2011 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính d?a trên Windows 7 khách hàng. Trong t?nh hu?ng này, b?n không th? ch?y d?ch TV lưu tr? v? t? Windows Media Center trên máy sau khi b?n k?t n?i máy tính khách hàng đ?n m?t máy ch? D?a trên Windows Home Server 2011.

V?n đ? 4

Khi b?n c? g?ng s? d?ng k?t n?i khách hàng đ? tham gia các khách hàng khác nhau cho các máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows 8 đ?n m?t máy ch? D?a trên Windows Home Server 2011, các ho?t đ?ng không thành công. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i t? Windows Media Center trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

V?n đ? 5

Khi Apple Bonjour b?n ghi d?ch v? đang ch?y trên m?t máy ch? D?a trên Windows Home Server 2011, máy tính khách hàng không th? k?t n?i đ?n máy ch? b?ng cách s? d?ng k?t n?i khách hàng.

S? 6

Khi m?t s? đ?nh danh an ninh (SID) là có s?n ph?m nào trong m?t t?p tin c?u h?nh máy tính trong Windows Home Server 2011, b? máy cơ s? d? li?u sao lưu khách hàng corrupts và khách hàng b?n ghi d?ch v? sao lưu th?t b?i.

V?n đ? 7

Khi b?n ch?y web site t? xa truy c?p Setup Wizard đ? đ?t c?u h?nh mi?n Windows Live, m?t l?i x?y ra. Ngoài ra, b?n có th? c?ng b? ch?n khi b?n c? g?ng đ? t? xa tr?nh duy?t m?t web site truy nh?p t? xa (RWA). V?n đ? này x?y ra b?i v? các thành ph?n Windows Live™ ID Sign-In Assistant b?t ng? g? cài đ?t chuyên bi?t.

Phát hành 8

Gi? s? r?ng b?n thi?t l?p m?t máy ch? t? xa qu?n l? t? m?t khách hàng máy tính. B?n đ?t múi thời gian đ? chu?n Thái B?nh Dương (US & Canada) trong hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t múi thời gian. Trong t?nh hu?ng này, múi thời gian đư?c không chính xác đ?t Baja California trên máy ch? sau khi b?n hoàn t?t vi?c tri?n khai máy ch?.

V?n đ? 9

Khi các mô-đun chuy?n đ?i XML x? l? các t?p tin không h?p l? trong Windows Home Server 2011, b?n nh?n đư?c thông báo l?i r?ng nhà nư?c m?t s? b?n ghi d?ch v? không th? kh?i đ?ng.

S? 10

B?n c?p nh?t này s?a ch?a v?n đ? ngo?i l? b?n ghi d?ch v? máy ch? sao lưu x?y ra khi b?n ghi d?ch v? sao lưu s? c? g?ng đ? t?i v? sao lưu l?ch s? t? b?n ghi s? ki?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? trư?ng h?p ngo?i l? b?n ghi d?ch v? Server Backup, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

V?n đ? đ? bi?t

V?n đ? 1

B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i khách hàng Mac có C?p Nh?t Rollup 4 cho Windows Home Server 2011 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t yêu c?u thay đ?i cho Mac bên ngoài t?p nh? phân. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t l?i các k?t n?i khách hàng Mac trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 4.

Lưu ? V?n đ? này ch? x?y ra trên m?t máy ch? có Update Rollup 3 cho Windows Home Server 2011 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

V?n đ? 2

B?n không th? kh?i đ?ng lưu tr? truy?n h?nh add-in trong Windows Media Center sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 4 cho Windows Home Server 2011 trên m?t máy tính d?a trên Windows 8 khách hàng. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t l?i các k?t n?i khách hàng trên máy tính c?a khách hàng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 4.

Lưu ? V?n đ? này ch? x?y ra trên các máy ch? đ? C?p Nh?t Rollup 3 cho Windows Home Server 2011 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

B?n c?p nh?t này có s?n t? website sau c?a Microsoft Update:
http://Update.Microsoft.com

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows Home Server 2011.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. M?t s? ch?c năng có th? b? ?nh hư?ng trong khi cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trư?c khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các Chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển. Ngoài ra, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m phía khách hàng t? các khách hàng máy tính m?t cách riêng bi?t.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2757011 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows Home Server 2011
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix atdownload kbmt KB2757011 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2757011

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com