Khách hàng c?a Windows 8 và Windows Server 2012 chung s?n có b?n C?p Nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2756872 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
B?n không ch?c ch?n n?u đi?u này là ph?i s?a ch?a? Chúng tôi đ? thêm v?n đ? này đ? chúng tôi ch?n đoán k?t xu?t b? nh? đó có th? xác nh?n.
Quan tr?ngKB 2761094 và KB 2764870 chuy?n hư?ng b?n đ?n bài vi?t này (KB 2756872). Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t gói KB 2756872 t? Windows Update, KB 2761094 KB 2764870 đư?c bao g?m trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t gói KB 2756872.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

máy tính khách Windows 8 và Windows Server 2012 chung AvailabilityUpdate Rollupis có s?n. Gói c?p nh?t này cung c?p m?t t?p h?p các ho?t đ?ng và đ? tin c?y cho Windows 8. Chúng tôi khuyên b?n nên áp d?ng gói b?n c?p nh?t này là m?t ph?n trong công vi?c b?o tr? thư?ng xuyên.

Thông tin thêm

Thông tin c?p nh?t

Cách t?i xu?ng b?n c?p nh?t

B?n c?p nh?t này đư?c cung c?p Windows Update.
 • B?n c?p nh?t này đư?c cung c?p dư?i d?ng b?n c?p nh?t quan tr?ng.
 • N?u b?n ch?n các cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t t? đ?ng (khuy?n cáo) Windows Update cài đ?t chuyên bi?t, b?n c?p nh?t này đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng.
 • N?u b?n ch?n các cài đ?t chuyên bi?t Windows Update, chúng tôi khuyên b?n nên ngay l?p t?c cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này thông qua Windows Update.
B?n c?ng có th? t?i xu?ng gói c?p nh?t riêng thông qua Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p vào Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft và sau đó tra c?u KB2756872.

C?i ti?n

B?n c?p nh?t này bao g?m nh?ng c?i ti?n hi?u năng và đ? tin c?y:
 • Su?t hi?u qu? kéo dài đ?i pin
 • C?i ti?n hi?u su?t trong ?ng d?ng Windows 8, màn h?nh kh?i đ?ng
 • C?i thi?n phát âm thanh và video trong nhi?u trư?ng h?p
 • C?i thi?n ?ng d?ng và tr?nh đi?u khi?n tương h?p v? sau v?i Windows 8
B?n c?p nh?t này bao g?m Windows 8 và Windows Server 2012 c?u ph?n C?p Nh?t KB 2749655. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2749655 Microsoft Security tư v?n: V?n đ? tương h?p v? sau ?nh hư?ng đ?n k? nh?ng chương tr?nh Microsoft

V?n đ? đ? bi?t

Sau s? c? đ? bi?t có th? x?y ra sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này:
 • KB7556872 không th? cài đ?t và s? không đư?c cung c?p trên Windows Update n?u b?n đ? cài đ?t trên máy tính ch?y Windows 8 ph?n m?m bên th? ba sau:

  Kingsoft Internet Security / Kingsoft Antivirus (Phiên b?n 2012.SP4.0 ho?c s?m hơn)
 • Khi b?n b?t tính năng c?a Windows ho?c t?t, máy tính có th? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. Ví d?, hành đ?ng này có th? c?n thi?t khi b?n b?t truy c?p t? xa ho?c t?t.
 • Thi?t l?p có th? treo ho?c ng?ng đáp ?ng n?u tr?nh đi?u khi?n hi?n đư?c cài đ?t b? l?i th?i ho?c không tương thích hoàn toàn.

  Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  KB2777330 Kh?c ph?c s? c? cài đ?t KB2756872
 • Khi cài đ?t hoàn t?t, b?n có th? th?y r?ng m?t s? tiêu đ? và các bi?u tư?ng có th? b? thi?u.

  Đ? kh?c ph?c s? c? này, đăng nh?p c?a tài kho?n ngư?i dùng c?a b?n và sau đó đăng nh?p l?i. TheTiles và bi?u tư?ng s? hi?n th? chính xác.
 • Khi b?n c? g?ng phát video đư?c b?o v? n?i dung trong m?t s? ?ng d?ng, video phát.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t b?n C?p Nh?t 2768703. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  2768703 B?o v? phát n?i dung l?i trên Windows 8 sau khi b?n cài đ?t KB 2756872

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Thông tin kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n c?p nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? b?n c?p nh?t nào đư?c phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Đ? có danh sách các t?p đư?c cung c?p trong b?n c?p nh?t này 2756872, b?m vào liên k?t sau:
b?ng thu?c tính http://Download.Microsoft.com/Download/9/A/B/9AB8CA4D-FDB8-4F96-955B-7D400EDE92A1/file cho b?n C?p Nh?t 2756872.csv
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2771075 Thông tin t?p cho b?n C?p Nh?t 2756872Các s?n ph?m c?a bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n do các công ty đ?c l?p v?i Microsoft s?n xu?t. Microsoft không b?o hành, theo ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2756872 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Mười 2014 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbmdd kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug atdownload kbmt KB2756872 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2756872

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com