Windows 8 kh?i đ?ng l?i đ? m?t màn h?nh tr?ng sau khi m?t tiêu chu?n t?t máy ho?c ng? đông

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2756559 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây trong b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows 8 là Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)-tuân th? và có m?t c?u h?nh UEFI/GPT.

K?ch b?n 1
 • B?t nhanh chóng kh?i đ?ng quy?n l?c tùy ch?n đư?c kích ho?t.
 • B?n t?t Windows 8 và kh?i đ?ng l?i máy tính b?nh thư?ng.
 • Khi máy tính kh?i đ?ng l?i, Windows 8 bu?c ph?i t?t ho?c thi?t l?p l?i.
K?ch b?n 2
 • B?t nhanh chóng kh?i đ?ng quy?n l?c tùy ch?n đ? b? vô hi?u hóa ho?c kích ho?t.
 • B?n th?c hi?n m?t ho?t đ?ng b?nh thư?ng ng? đông.
 • Khi máy tính kh?i đ?ng l?i, Windows 8 bu?c ph?i t?t ho?c thi?t l?p l?i.
Đóng trong c? hai trư?ng h?p, n?u b?n c? g?ng kh?i đ?ng l?i Windows 8 m?t l?n n?a, H? th?ng băng trư?c khi máy tính đ? bàn đư?c t?o ra. Đó là đi?m, màn h?nh ho?c là tr?ng ho?c hi?n th? ch? là m?t con tr? nh?p nháy.

Nguyên nhân

N?u b?n kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi nó b? bu?c ph?i t?t, Windows 8 c? g?ng s? d?ng phương pháp kh?i đ?ng nhanh. Khi đi?u này x?y ra, H? th?ng xác đ?nh r?ng vi?c th? kh?i đ?ng l?i trư?c đó đ? không thành công, và sau đó nó s? c? g?ng đ? kh?i đ?ng l?i b?ng cách s? d?ng phương pháp kh?i đ?ng đ?y đ?. Tuy nhiên, đi?u này c? g?ng kh?i đ?ng đ?y đ? không thành công v? m?t s? vi ph?m truy nh?p đư?c gây ra b?i b? nh? tham nh?ng.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t khách hàng c?a Windows 8 và Windows Server 2012 chung s?n có C?p Nh?t Rollup (KB 2756872). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói c?p nh?t này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2756872 Khách hàng c?a Windows 8 và Windows Server 2012 General Availability Cumulative Update

Cách gi?i quy?t khác

Đ? khôi ph?c m?t máy tính không th? kh?i đ?ng, s? d?ng m?t trong các gi?i pháp sau.

Quan tr?ng Nh?ng cách gi?i quy?t không có th? Khôi phục hệ thống c?a b?n ho?c khôi ph?c máy tính c?a b?n đ?n m?t ch?c năng nhà nư?c.
 • Gi?i pháp 1
  1. B?t đ?u giao di?n ngư?i dùng UEFI. Các phương pháp đ? B?t đ?u giao di?n này khác nhau gi?a các máy tính. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tài li?u v? môi trư?ng c?a b?n.
  2. Ch?n tùy ch?n Mô-đun h? tr? kh? năng tương h?p v? sau .

   Lưu ? Đây là m?t ch? đ? hybrid di s?n.
  N?u tùy ch?n Mô-đun h? tr? kh? năng tương h?p v? sau là không có s?n trong bư?c 2, h?y th? các Workaround 2.
 • Workaround 2
  Lưu ? Cách này đư?c thi?t k? đ? đư?c s? d?ng ch? trong m?t h? th?ng có tính năng Intel thông minh ph?n ?ng công ngh? (SRT) trên m?t máy tính s? d?ng công ngh? lưu tr? nhanh chóng Intel (RST).
  1. B?t đ?u giao di?n ngư?i dùng UEFI.

   Lưu ?Các phương pháp đ? B?t đ?u giao di?n này khác nhau gi?a các máy tính. Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o tài li?u UEFI.
  2. Nh?p vào Thi?t l?p h? th?ng trên tr?nh đơn Tùy ch?n kh?i đ?ng .
  3. Trong màn h?nh Thi?t l?p h? th?ng , b?m vào tab nâng cao.
  4. Nh?p vào công ngh? lưu tr? nhanh chóng Intel (RST).
  5. Ch?n tr?nh đi?u khi?n RST. S? phiên b?n B?t đ?u v?i 11.5. x.xxxx ho?c 11,6. x.xxxx.
  6. Duy?t đ?n ID đ?a đó có m?t s?.

   Lưu ? ID này đ?i di?n cho đ?a kh?i đ?ng.
  7. Ch?n đ?a t? bư?c 6, và sau đó ch?n tùy ch?n đ?ng b? hóa d? li?u. Khi đ?ng b? hoá k?t thúc, ch?n tùy ch?n đ? lo?i b? tăng t?c.
  8. Ch?p nh?n các c?nh báo v? m?t mát d? li?u.
  9. Kh?i đ?ng l?i máy tính.

   Lưu ? B?n không c?n ph?i tr? l?i trên các tr?nh đơn đ? lưu các thay đ?i.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2756559 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbcrashes kbstartup kbmt KB2756559 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2756559

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com