Identifikator ?lanka: 2756485 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Microsoft je objavio zbirnu ispravku 4 verzija 2 za Microsoft Exchange Server 2010 servisni paket 2 (SP2). Ova ispravka je objavljena 9. oktobra 2012. Ovaj ?lanak opisuje slede?e informacije o zbirnoj ispravci:
  • Problemi koje re?ava zbirna ispravka
  • Nabavljanje zbirne ispravke
  • Preduslovi za instalaciju zbirne ispravke

UVOD

Problemi koje re?ava zbirna ispravka


Ova ispravka re?ava problem pri kojem digitalni potpis na datotekama koje proizvodi i potpisuje Microsoft prerano isti?e, kao ?to je opisano u Microsoft bezbednosnom savetu 2749655. Zbog toga preporu?ujemo da instalirate ovu ispravku.

Pored problema Exchange Servera 2010 opisanim u ?lanku Microsoft baze znanja2706690, ova ispravka re?ava i slede?i Exchange 2010 problem: (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  • 2756987 Outlook vra?a samo jedan rezultat nakon ?to kliknete na poruku ?Pretraga je vratila veliki broj rezultata. Suzite pretragu ili kliknite ovde da biste prikazali sve rezultate?. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Re?enje

Informacije o zbirnoj ispravci

Datoteka je dostupna za preuzimanje sa slede?e Microsoft Download Center veb lokacije:
Odmah preuzmite paket Exchange2010-KB2756485-x64.
Datum objavljivanja: 09.10.12.

Va?ne informacije za klijente koji instaliraju ispravku na ra?unarima koji nisu povezani na Internet

Kada instalirate ovu zbirnu ispravku na ra?unar koji nije povezan na Internet, vreme instalacije mo?e da traje dugo. Pored toga, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku:
Kreiranje izvornih slika za .Net sklopove.
Ovakvo pona?anje izazvano je zahtevima mre?e koja se povezuje sa Veb lokacijom http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl. Ovi zahtevi mre?e predstavljaju poku?ajte pristupa listi opozvanih certifikata za svaki sklop koji generisanje izvornih slika (NGen) prevodi u izvorni kôd. Me?utim, zato ?to Exchange server nije povezan na Internet, svaki zahtev mora da ?eka istek vremena pre nego ?to se proces nastavi.

Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
  1. U programu Windows Internet Explorer u meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije, a zatim izaberite karticu Vi?e opcija.
  2. U odeljku Bezbednost opozovite izbor u polju za potvrdu Proveri da li ima opoziva certifikata izdava?a, a zatim kliknite na dugme U redu.
Preporu?ujemo da opozovete izbor ove bezbednosne opcije u programu Internet Explorer ako se ra?unar nalazi u dobro kontrolisanom okru?enju. Kada se instalacija dovr?i, ponovo potvrdite izbor u polju za potvrdu Proveri da li ima opoziva certifikata izdava?a.

Problem sa a?uriranjem na ra?unarima koji imaju prilago?ene Outlook Web App datoteke

Va?no Pre nego ?to primenite zbirnu ispravku, preporu?ujemo da napravite rezervnu kopiju svih prilago?enih Outlook Web App datoteka. Vi?e informacija o prilago?avanju aplikacije Outlook Web App potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Detaljni podaci o prilago?avanju aplikacije Outlook Web App
Kada primenite paket zbirnih ispravki, proces a?uriranja a?urira Outlook Web App datoteke ako su potrebne. Zbog toga svako prilago?avanje datoteke Logon.aspx ili drugih Outlook Web App datoteka je zamenjeno, pa morate ponovo da kreirate Outlook Web App prilago?avanja u datoteci Logon.aspx.

Problem sa a?uriranjem za korisnike vodi?a primene CAS proxy servera koji primenjuju CAS-CAS upotrebu proxy servera

Ako ispunjavate oba uslova koji slede, primenite zbirnu ispravku na servere ?Klijentski pristup? za direktnu komunikaciju sa Internetom pre nego ?to primenite zbirnu ispravku na servere ?Klijentski pristup? koji nemaju direktnu komunikaciju sa Internetom:
  • Vi ste korisnik vodi?a primene CAS proxy servera.
  • Primenili ste CAS-CAS proxy server.


Napomena Kod drugih konfiguracija sistema Exchange Server 2010, ne morate da primenjujete zbirnu ispravku na servere po odre?enom redosledu.

Vi?e informacija o kori??enju CAS-CAS proxy servera potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Op?te informacije o kori??enju CAS-CAS proxy servera

Preduslovi

Da biste primenili ovu zbirnu ispravku, morate da imate instaliran Exchange Server 2010 SP2.

Napomena Uklonite sve prelazne ispravke za Exchange Server 2010 SP2 pre nego ?to primenite ovu zbirnu ispravku.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Zahtevane usluge se automatski ponovo pokre?u kada primenite ovu zbirnu ispravku.

Informacije o uklanjanju

Da biste uklonili zbirnu ispravku 4 za Exchange Server 2010 SP2, pomo?u stavke Dodaj ili ukloni programe u kontrolnoj tabli uklonite ispravku 2756485.

REFERENCE

Vi?e informacija o terminologiji koju Microsoft koristi za opisivanje softverskih ispravki dobi?ete ako kliknete na sede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2756485 - Poslednji pregled: 7. decembar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbhotfixrollup KB2756485

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com