Straipsnio ID: 2756127 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??anga

?iame straipsnyje aptariamos problemos, kurias i?sprend?ia ?System Center 2012? 3 specifini? naujinim? paketas, ir pateikiamos ?System Center 2012? 3 specifini? naujinim? paketo diegimo instrukcijos.

Problemos, kurias i?sprend?ia ?System Center 2012? 3 specifini? naujinim? paketas

?System Center Data Protection Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paketas (KB2751230)

1 problema

Atnaujinus ?System Center Data Protection Manager 2010? ? ?System Center Data Protection Manager 2012?, juost? valdymo ataskaitoje nerodomos pradelstos juostos.

2 problema

?System Center Data Protection Manager 2012? kliento sauga nesiple?ia iki numatyt? rib?.

3 problema

Paband?ius nurodyti kliento kompiuterio pavadinim? atribute DPMServerName naudojant ?Windows PowerShell?, sugenda ?Windows PowerShell?.

4 problema

Kai ?Microsoft SharePoint? svetaini? rinkinio pavadinime yra tarpo simbolis, ?System Center Data Protection Manager 2012? nepavyksta ?vykdyti ?SharePoint? elemento lygio atk?rimo operacijos.

5 problema

?System Center Data Protection Manager 2012? pakeitus ?SharePoint? svetain?s pavadinim?, svetain?s atkurti nebepavyksta.

6 problema

?System Center Data Protection Manager 2012? ?SharePoint? atk?rimo ta?ko b?senos ataskaitoje rodomi neteisingi duomenys.

7 problema

Tam tikrais atvejais po kritin?s trikties atkurti nepavyksta.

?System Center Operations Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paketas (KB2750631)

1 problema

Naudojant 32 bit? ?Windows Internet Explorer? versij? ?iniatinklio konsolei paleisti, valdiklis Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.SpeedometerGaugeUIController veikia netinkamai.

2 problema

Paleid? ?Windows PowerShell? cmdlet, gaunate ?? klaidos prane?im?:
Get-BPAModel neatpa?intas kaip cmdlet pavadinimas.
3 problema

Pam?ginus pakeisti URL ?ablono egzemplioriuje ?taikomosios ?iniatinklio programos pasiekiamumo steb?jimas?, pakeitimai netaikomi.

?System Center Service Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paketas (KB2750615)

1 problema

Pakeitus ?SharePoint? svetain?s kalb? ? turk? k. ?System Center Service Manager 2012? portale, rodomos eilut?s yra angl? k.

?Service Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paketas nei?sprend?ia toliau nurodyt? problem?.

? Atidarius arba u?darius ?vykius, ?Service Manager 2012? konsol?je ?vyksta atminties nutek?jimas.
? Kai form? valdikli? objektai yra ?diegti GC netvarkiajame masyve, ?Service Manager 2012? konsol? sugenda ir ?vyksta klaida OutOfMemoryException.
? Atidarius ?Service Manager 2012? konsol? naudojant ?Citrix?, ir tada atidarius ?vyki? formas, ?Service Manager 2012? konsol?s na?umas prastesnis, nei tik?tasi.

Kaip ?sigyti ir ?diegti ?System Center 2012? 3 specifini? naujinim? paket?

?System Center Data Protection Manager 2012? ir ?System Center Operations Manager 2012? naujinim? paketai prieinami ?Microsoft Update?.

Be to, ?System Center Service Manager 2012? naujinim? paketus galite atsisi?sti i? ?ios ?Microsoft? atsisiuntim? centro ?iniatinklio svetain?s:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34960
 • Nor?dami ?sigyti ir ?diegti naujinimus i? ?Microsoft Update?, sistemoje, kurioje ?diegtas tinkamas ?System Center 2012? komponentas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Spustel?kite Prad?ti, o tada ? Valdymo skydas.
  2. Valdymo skyde du kartus spustel?kite Windows Update.
  3. Lange ?Windows Update? spustel?kite Patikrinti tinkle, ar ?Microsoft Update? yra naujinim?.
  4. Spustel?kite Yra svarbi? naujinim?.
  5. Pa?ym?kite taikytinus 3 specifini? naujinim? paketo paketus, tada spustel?kite Gerai.
  6. Nor?dami ?diegti specifini? naujinim? paketus, spustel?kite Diegti naujinimus.
 • Nor?dami patys atsisi?sti specifini? naujinim? paketus i? ?Microsoft Update? katalogo, apsilankykite toliau nurodytose ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?se.

  ?System Center Data Protection Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paketas (KB2751230)
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsisi?sti
  Atsisi?skite ?Data Protection Manager? naujinim? paket? dabar.
  ?System Center Operations Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paketas (KB2750631)
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsisi?sti
  Atsisi?skite ?Operations Manager? naujinim? paket? dabar.
Nor?dami patys ?diegti specifini? naujinim? paketus, didesni? teisi? komandin?je eilut?je vykdykite ?i? komand?:

msiexec.exe /update <paketo pavadinimas>
Pvz., nor?dami ?diegti ?System Center Operations Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paket? (KB2750631), vykdykite ?i? komand?:

msiexec.exe /update KB2750631-AMD64-Server.msp

Diegimo instrukcijos

?System Center Data Protection Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paketo diegimo instrukcijos

Nor?dami ?diegti ?System Center Data Protection Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paket?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Sukurkite ?System Center Data Protection Manager 2012? duomen? baz?s atsargin? kopij?.
 2. Serveryje, kuriame veikia ?System Center Data Protection Manager 2012?, ?diekite specifini? naujinim? paket?. Nor?dami tai atlikti, serveryje paleiskite fail? DataProtectionManager2012-KB2751230.exe.

  Pastabos.

  • Prie? diegdami specifini? naujinim? paket?, u?darykite ?System Center Data Protection Manager 2012? administratoriaus konsol?.
  • ?diegus specifini? naujinim? paket?, gali reik?ti i? naujo paleisti ?System Center Data Protection Manager 2012? server?.
 3. Naujinkite ?System Center Data Protection Manager 2012? administratoriaus konsol?s saugos agentus. Tai atlikite vienu i? toliau pateikt? b?d?.
  • Naujinkite ?System Center Data Protection Manager 2012? administratoriaus konsol?s saugos agentus. Tai atlikite toliau nurodytu b?du.
   1. Atidarykite ?System Center Data Protection Manager? administratoriaus konsol?.
   2. Skirtuke Valdymas spustel?kite skirtuk? Agentai.
   3. S?ra?e Apsaugotas kompiuteris pa?ym?kite kompiuter? ir srityje Veiksmas spustel?kite Naujinti.
   4. Spustel?kite Taip, tada ? Naujinti agentus.

   Pastaba. Kad agentai b?t? atnaujinti ?iuo b?du, gali reik?ti paleisti kompiuter? i? naujo.

  • Apsaugotuose kompiuteriuose naujinkite saugos agentus. Tai atlikite toliau nurodytu b?du.
   1. Atsisi?skite naujinimo saugos agent? paket? i? katalogo DPM_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.0.1915.00, esan?io ?System Center Data Protection Manager 2012? serveryje.
   2. Kiekviename x86 pagrindo versijos ?System Center Data Protection Manager 2012? apsaugotame kompiuteryje paleiskite ?? paket?:
    i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230.exe
    Kiekviename x64 pagrindo versijos ?System Center Data Protection Manager 2012? apsaugotame kompiuteryje paleiskite ?? paket?:
    amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230_AMD64.exe
    Pastaba.Paketas DPMAgentInstaller.exe tinka vis? kalb? versijoms.

   3. ?System Center Data Protection Manager 2012? serveryje atidarykite ?System Center Data Protection Manager 2012? administratoriaus konsol?.
   4. Spustel?kite skirtuk? Valdymas, tada ? skirtuk? Agentai.
   5. Pa?ym?kite apsaugotus kompiuterius, spustel?kite Atnaujinti informacij?, tada ?sitikinkite, kad kompiuteriuose yra ?diegta agento 4.0.1920.00 versija.

?System Center Operations Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paketo diegimo instrukcijos

?inomos ?io naujinimo problemos
 • ?diegus specifini? naujinim? paket? visuose, i?skyrus agento ir ?liuzo, ?System Center Operations manager 2012? serverio vaidmenyse, naujinimai nerodomi valdymo skydo elemente Prid?ti arba ?alinti programas.
 • ?diegus specifini? naujinim? paket? nepakito konsol?s versijos numeris. ?diegus ?System Center Operations Manager 2012? 2 specifini? naujinim? paket?, konsol?s versijos numeris yra 7.0.8560.0, kaip tik?tasi.
 • ?dieg? specifini? naujinim? paket? ?iniatinklio konsol?je, nar?ykl?je ?Windows Internet Explorer? gaunate ?? klaidos prane?im?:
  Serverio klaida programoje /OperationsManager.
  Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, u?darykite ir i? naujo paleiskite ?Windows Internet Explorer?.
 • Pa?alinus specifini? naujinim? paket? agent? atradimo scenarijuje ?vyksta i?imtis System.Management.Automation.ActionPreferenceStop ir scenarijaus ?vykdyti nepavyksta. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, daliniame registro rakte HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\System Center Operations reik?m? InstallDirectory pakeiskite ? C:\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\PowerShell.
Diegimo pastabos
 • Specifini? naujinim? paketas yra prieinamas ?Microsoft Update? toliau nurodytomis kalbomis.
  • Kin? (tradicin?)
  • Angl?
  • Pranc?z? k.
  • Vokie?i? k.
  • Ital?
  • Japon?
  • Portugal? (Brazilijos)
  • Rus?
  • Ispan? k.
  Kai kurie komponentai yra nepriklausomi nuo kalbos ir j? naujinimai nelokalizuojami.
 • ?? specifini? naujinim? paket? turite paleisti administratoriaus teis?mis.
 • Jei pritaik? konsol?s naujinim? nenorite kompiuterio paleisti i? naujo, prie? taikydami konsol?s vaidmens naujinim?, konsol? u?darykite.
 • Nor?dami paleisti nauj? ?Microsoft Silverlight? egzempliori?, i?valykite ?Silverlight? nar?ykl?s talpykl? ir paleiskite ?Silverlight? i? naujo.
 • Nediekite specifini? naujinim? paketo i?kart ?dieg? ?System Center 2012? server?, nes gali b?ti neinicijuota sveikatos tarnybos b?sena.
 • Jei ?galinta vartotojo abonemento valdymo tarnyba, didesni? teisi? komand? eilut?je paleiskite .msp naujinim? failus.
 • Nor?dami naujinti veikian?i?j? ir duomen? sand?lio duomen? bazes, ?iems duomen? bazi? egzemplioriams turite tur?ti administratoriaus teises.
 • Nor?dami ?galinti ?iniatinklio konsol?s pataisas, ? fail? %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config ?traukite ?i? eilut?:
<machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionKey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"/>
Pastaba. Dalyje <system.web> ?traukite eilut? taip, kaip nurodyta ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s (KB) straipsnyje:
911722 Atnaujin? ?ASP.NET 1.1? ? ?ASP.NET 2.0? ir bandydami pasiekti ?ASP.NET? tinklalapius, kuriuose ?galinta ?ViewState?, galite gauti klaidos prane?im? (gali b?ti angl? k.)

Palaikoma diegimo tvarka
Specifini? naujinim? paket? patariame diegti toliau nurodyta tvarka.

Pastaba. ? agentus ?diekite specifini? naujinim? paket? arba prie? ?diegdami, arba ?dieg? specifini? naujinim? paket? ? serverio infrastrukt?r?.
 1. ?diekite specifini? naujinim? paket? ? toliau nurodyt? serverio infrastrukt?r?.
  1. Valdymo serveris arba serveriai
  2. ?liuz? serveriai
  3. Ataskait? serveriai
  4. ?iniatinklio konsol?s serverio vaidmen? kompiuteriai
  5. Operacij? konsol?s vaidmens kompiuteriai
 2. Patys importuokite valdymo paketus.
 3. Atnaujinkite pa?i? ?diegtus agentus arba vykdykite diegim? operacij? konsol?s rodinyje Laukiama.

Pastaba. Jei ?galinta funkcija Prijungtoji MG / I?d?stymas pakopomis, pirmiau naujinkite auk??iausi? funkcijos Prijungtoji MG pakop?.

Diegimo informacija
Nor?dami atsisi?sti specifini? naujinim? paket? ir i?skleisti jame esan?ius failus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atsisi?skite ?Microsoft Update? teikiamus naujinimus ? kiekvien? kompiuter?. ?Microsoft Update? pateikia tinkamus naujinimus atsi?velgiant ? kiekviename kompiuteryje ?diegtus komponentus.
 2. Kiekviename kompiuteryje taikykite reikiamus MSP failus.

  Pastabos.
  • Specifini? naujinim? pakete yra toliau nurodyti failai. Taikykite visus konkre?iam kompiuteriui tinkamus MSP failus. Pvz., jei valdymo serveryje ?diegti ?iniatinklio konsol? ir konsol?s vaidmenys, jame taikykite tris MSP failus. Kiekvienai konkre?iai serverio rolei taikykite po vien? MSP fail?.
  • ?Microsoft Update? gali ?traukti GUID ? toliau nurodytus .cab failus, kuriuose yra MSP. Nor?dami informacijos apie kiekvieno lokalizuoto komponento naujinimo .cab fail? GUID i?d?stym?, pereikite prie lentel?s su ?iais nurodymais.
  • KB2750631-AMD64-Agent.msp
  • KB2750631-AMD64-Console.msp
  • KB2750631-AMD64-Gateway.msp
  • KB2750631-AMD64-Reporting.msp
  • KB2750631-AMD64-Server.msp
  • KB2750631-AMD64-WebConsole.msp
  • KB2750631-i386-Agent.msp
  • KB2750631-i386-Console.msp
  • KB2750631-ia64-Agent.msp
 3. Importuokite toliau nurodytus valdymo paketus.
  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb
Informacijos, kaip importuoti valdymo paket? i? disko, rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft TechNet? ?iniatinklio svetain?je:
Kaip importuoti ?Operations Manager? valdymo paket?
Pastaba. Valdymo paketai ?traukti ? serverio komponent? naujinimus. J? kelias yra
%SystemDrive%\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\Server\Management Packs for Update Rollups
Jei atsisiunt?te MSP failus, supakuotus .cab metodu, skirtus komponentui keliose lokal?se, ?r. toliau pateikt? lentel?. Lentel?je i?vardyti GUID, esantys .cab failo pavadinime. Nor?dami nustatyti, kuriai lokalei tinka MSP, supakuoti .cab metodu, ?r. toliau pateikt? lentel?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
KomponentasArchitekt?raLokal??trauktas GUID
Konsol?AMD 64Angl?755b85ba494fa5c83ca31cf40d38be5d6d0551ef
Kin?71c65fc2ded6769edbf610958780b5a8ac374f8c
Vokie?i? k.bc4a7344fd9646fcf812a39c5856a17d48a17a8e
Pranc?z? k.3d61c9e090622b2b59ee8bf7b13b922e815bdf15
Ital?494a77ddaa09206f8f61ecdfb2edfcd1e82a497c
Japon?1af57997fba722cdd3dfe4b2ddb4b8d8d829dd6f
Portugal? (BR)f6e74f2ce14508ccb2187f4e401cc59dd35e6472
Ispan? k.a250c97c67e183cc64cbb00f248ca8299359d4f6
Rus?69bb307dbd450cfd8b732c2ac3845c9870bdc6d0
Konsol?x86Angl?74b1593272d3c45ca7a98b2a3e0d8dc2c3f795d6
Kin?0ca296adb5dbba2abd1ba876a044a83a41515218
Vokie?i? k.e92329147e752fffc7507af1aa781b0331960014
Pranc?z? k.3309108f044e9167ba30af934e537517fc6bbcfe
Ital?71005c719c4a10a5bc6d8ac7da300a5851d95b0b
Japon?e6ff88488ec21fcf047927381df57d5ecedaf972
Portugal? (BR)c4c79b505f62f9d11ff6f6d493eb9446907ce166
Ispan? k.ed7e3adb1905b631de20b08064a83574f2be3ec6
Rus?1ec8e2c609b582afd41a72026edf4acee6eaf7cc
Ataskait? rengimasAMD 64Angl?8043cc39d79514d1e633b645063100c136cf1f92
Kin?6f602ee6d372371a55130e7fc9f776c9778291a3
Vokie?i? k.d4bdb703b2141e534b19d2f0527dc94e79fc1551
Pranc?z? k.2bf78b9b407a760eefe606304b8fae363985bd0f
Ital?55ebde7f29443506f4cb707ee4bccdeacc3eb8f9
Japon?1c05f1c746f6f31f63f8c4eb6e96a5f2ccf6d5a9
Portugal? (BR)ebb0938d500b796ccf2b1b7c11a1c9e8c53d40e3
Ispan? k.abbb2c9ac725826fd8f0c8fa641959abd375affc
Rus?7d5c0399abd43a9410720a720fc3147828765708
?iniatinklio konsol?AMD 64Angl?2ef77d6ea1080b83c10351001dc13bf7e6977b7a
Kin?a6e84a3dea13e173bceedcc4de44db540fe3a27b
Vokie?i? k.48a02c6676468a18ccdda688458e71583d387bd1
Pranc?z? k.631dbf384853f6bfc8588b7654d7578344f793b6
Ital?5308b4a3fc905d5cf151ff1549bd122c954ed761
Japon?f90f3d62a590d4d5f6705f39f633910b667c6dcf
Portugal? (BR)f0c09ab928fcf18a61709344a96debba554e3a46
Ispan? k.c429892ad5e38436aea6671efa42d9da1713e058
Rus?15c3cca938121992cb3c459775aac4767d7f7b0f

?alinimo informacija
Nor?dami pa?alinti naujinim?, vykdykite ?i? komand?:
msiexec /uninstall <PatchCodeGuid> /package <RTMProductCodeGuid>

Pastaba. ?ioje komandoje ?RTMProductCodeGuid? yra vieno i? toliau nurodyt? GUID vietos rezervavimo ?enklas.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Serveris7348450D-5558-4CA6-8E71-044720D304F2
Konsol? (amd64)95241780-B772-4A42-A1F0-8FA951FAF619
Konsol? (x86)4FC5546F-AD4A-4C76-9B48-DF11F946EDD0
Ataskait? rengimasA1A61449-81E0-4C25-82DD-92B0A3CB4E77
?iniatinklio konsol? (amd64)20F530CC-FD73-43FE-ABD3-138D140A77A9
Agentas (amd64)5155DCF6-A1B5-4882-A670-60BF9FCFD688
Agentas (x86)D14AAC0-B9A1-4CEF-B507-23755C1EBE3A
Agentas (IA-64);16499EB-B3D8-4473-9EF4-AB72FDDECD4B
?liuzas7032CF7-3861-4150-8EDD-4DE2540C6E7B
Be to, ?PatchCodeGuid? yra vieno i? toliau nurodyt? GUID vietos rezervavimo ?enklas.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Pataisos kodasKomponentasCPULokal?
{0E462957-11E5-4DDF-BFD3-6CFC078BE889}Konsol?x64EN
{02FD60C5-8F86-40FD-9087-6A4F6C00E050}Konsol?x86EN
{8E01A9BA-32FC-4190-B3C5-4B65E3D3B36E}ACSx64EN
{8A4C38E5-0E66-419C-B2BC-6B760ECF6B66}Agentasx64EN
{8BAD850D-B599-4648-A308-8247E6F949B3}Agentasx86EN
{DDFA7B4D-699A-4E02-8B80-9419C0658061}Agentasia64EN
{EAF939C4-D44E-4090-9110-0A26DB65B3E9}?liuzasx64EN
{FE31A940-1113-440F-9AD2-9FF46ED8A79E}Ataskait? rengimasx64EN
{23862D3C-1125-4817-BBBB-33F89A9A069C}Serverisx64EN
{AE457DBF-4EDE-4445-A0F2-D72C7643E712}?iniatinklio konsol?x64EN
{C5E5FA5F-0045-4D7E-AB08-C332A8317627}Konsol?x64CN
{8FEB07A8-B29D-4733-8D54-7F803452F5A6}Konsol?x86CN
{221C7B8A-B972-4833-AA3B-22D843E3C277}Ataskait? rengimasx64CN
{1D642E2A-7420-45B2-8235-4A36BB74623D}?iniatinklio konsol?x64CN
{4344E34C-B4EE-4E06-98AE-3DF1CCBFDF4A}Konsol?x64FR
{CDC54FC8-6FD1-416D-B000-424F39FD47EE}Konsol?x86FR
{FDB5ECB1-B2DA-4495-8959-6AC8517CB313}Ataskait? rengimasx64FR
{71C6B8F8-5FAA-47F0-B8E6-022C61E1C37B}?iniatinklio konsol?x64FR
{2E73562F-C8D9-4053-8127-D48FEAD0FFF1}Konsol?x64DE
{F1BEE7C9-227B-4747-8A79-C936379ABA7A}Konsol?x86DE
{72F92464-B05C-45E3-AA75-9ECC7BB7A698}Ataskait? rengimasx64DE
{EC7DC969-7E6E-4B26-A237-3E5F91CDD730}?iniatinklio konsol?x64DE
{98A1E699-D7BF-46CE-BB76-A694E46581D8}Konsol?x64IT
{7377D59B-29C7-4486-BC91-D000BD785966}Konsol?x86IT
{D607B267-96D1-4101-A2CE-36AD419A6479}Ataskait? rengimasx64IT
{579B0362-C110-483A-8039-88E487899A9A}?iniatinklio konsol?x64IT
{8EC5C3D5-6CBF-47E6-A47F-91586847DD35}Konsol?x64ES
{4E85E639-9A92-4871-9FC7-0954AB552322}Konsol?x86ES
{E4EC6538-E7AC-4963-98B3-F2B0749F90D9}Ataskait? rengimasx64ES
{CFF82771-060E-4BE1-8657-8BA1CBC2A267}?iniatinklio konsol?x64ES
{5A7641B0-56AD-4C8E-B241-030449AD7357}Konsol?x64JA
{38CBB065-A07F-48B8-A7F7-104A44557B41}Konsol?x86JA
{0F8AB118-C737-4B06-B5C2-990E906D85D5}Ataskait? rengimasx64JA
{EBC48E32-CC1E-4488-9F6D-09C59FDD7551}?iniatinklio konsol?x64JA
{6A0F1B3C-E4E4-4BC9-8634-5D7DB05A86D3}Konsol?x64PT
{4565C8C7-2C85-4D65-A879-7487BAE14215}Konsol?x86PT
{211E720E-6DEC-418E-918D-EC0310D929CF}Ataskait? rengimasx64PT
{3ABE5536-2608-483B-A0CD-EBDCE20580F8}?iniatinklio konsol?x64PT
{C82F394E-84A7-4201-B16A-A091F3C7BC38}Konsol?x64RU
{C95148C9-6A0F-4C7A-864F-78B7F1B3FC2D}Konsol?x86RU
{A7F94F62-C43C-407D-96E7-2C8C02FCF0A1}Ataskait? rengimasx64RU
{82E1C7A4-F603-46C0-8DC5-5D59E835690C}?iniatinklio konsol?x64RU

?System Center Service Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paketo diegimo instrukcijos

Nor?dami ?diegti ?System Center Service Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paket?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visas taikom?sias programas, susijusias su ?System Center Service Manager 2012?, pvz., ?System Center Service Manager 2012? konsol?, savitarnos portalo saitus ir k?rimo ?rank?.
 2. Atsisi?skite specifini? naujinim? paket? ir ?ra?ykite j? ? paskirties aplank?.

  Pastaba.
  ?iame specifini? naujinim? pakete yra tiek x86, tiek x64 ?System Center Service Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paketo versijos. Atsisi?skite naudojamai operacinei sistemai tinkam? versij?.
 3. Atidarykite paskirties aplank?.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? SCSM2012_CU_KB2750615_AMD64_7.5.1561.112.exe arba SCSM2012_CU_KB2750615_i386_7.5.1561.112.exe, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 5. Paraginti sutikite su ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygomis ir atlikite diegimo vedlio veiksmus.

?diegus ?System Center 2012? 3 specifini? naujinim? paket? atnaujinami failai

?System Center Data Protection Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paketas (KB2751230)

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kei?iami failaiFailo dydisVersija
Utils.dll11,36,9044.0.1920.0
AMTE.dll2,89,0324.0.1920.0
CPWrapper.dll7,82,0884.0.1920.0
DPMRA.exe61,97,0004.0.1920.0
DPMac.exe20,04,2324.0.1920.0
inspect.dll1,66,1524.0.1920.0
SQLWriterHelperPlugin.dll10,76,4884.0.1920.0
DsmFs.dll9,47,4644.0.1920.0
ManagedContainer.dll16,07,9444.0.1920.0
MonitoringPage.dll7,68,2644.0.1920.0
ObjectModel.dll11,28,7124.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll3,66,8564.0.1920.0
ConfigurationPage.dll8,78,8564.0.1920.0
WSSCmdlets.dll1,49,7684.0.1920.0
WSS4Cmdlets.dll1,29,2884.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.MediaManager.dll9,23,9124.0.1920.0
EngineUICommon.dll5,51,1764.0.1920.0
msdpmdll.dll5,32,2324.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.PrmCatalog.dll6,82,2484.0.1920.0
DataProtectionManager.psd19,2844.0.1920.0
DataProtectionManager.psm114,9714.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml10,65,4644.0.1920.0

?System Center Operations Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paketas (KB2750631)

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kei?iami failaiFailo dydisVersija
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.SingleUrlTemplate.dll88,7207.0.8560.1036
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll 1,639,0567.0.8560.1036
MonitoringPortal.xap4,193,309Netaikytina
DashboardViewer.xap4,124,076Netaikytina
MonitoringHost.exe.config3,940 7.0.8560.1036

?System Center Service Manager 2012? 3 specifini? naujinim? paketas (KB2750615)

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kei?iami failaiFailo dydisVersija
Microsoft.EnterpriseManagement.InboundEmail.Workflow.dll64,1207.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.OpsMgrConnector.dll182,9047.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Notifications.Workflows.dll84,6007.0.1561.112
BaseSilverlightModule.zip27,707Netaikytina
ServiceCatalogSilverlightModule.xap659,302Netaikytina
WPFToolkit.dll7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Forms.CustomizationLibrary.dll7.0.1561.112

Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2756127 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gruod?io 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft System Center 2012
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2756127

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com