Làm th? nào đ? tri?n khai m?t máy tính khách hàng trong m?t Windows Server 2012 Essentials ho?c trong m?t m?ng Windows Server 2012 R2 y?u t? c?n thi?t mà không tham gia các tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2752321 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Thông thư?ng, khi b?n tri?n khai m?t khách hàng máy tính trên m?t m?ng Windows Server 2012 Essentials ho?c trên aWindows Server 2012 R2 Essentials m?ng, b?n ph?i l?n đ?u tiên tham gia máy tính đ?n tên mi?n Windows Server 2012 Essentials orWindows Server 2012 R2 Essentials mi?n. Trong t?nh hu?ng này, n?u máy tính khách hàng gia nh?p m?t vùng, b?n ph?i xoá th? công máy tính t? các tên mi?n khác đó trư?c khi b?n ti?n hành v?i vi?c tri?n khai khách hàng. N?u không, vi?c tri?n khai không thành công.

Bài vi?t này cung c?p m?t gi?i pháp thay th? đ? tri?n khai m?t khách hàng máy tính trên m?t m?ng Windows Server 2012 Essentials ho?c trên aWindows Server 2012 R2 Essentials m?ng mà không tham gia máy tính đ? các tên mi?n.

Thông tin thêm

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Quan tr?ng Gi?i pháp này đư?c h? tr? ch? trên máy tính c?a khách hàng đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 8 doanh nghi?p
 • Windows 8 chuyên nghi?p
 • Windows 7 doanh nghi?p
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 chuyên nghi?p
Ngoài ra, sau đây không đư?c h? tr? trên máy tính khách hàng khi b?n áp d?ng các gi?i pháp:
 • T?t c? các tính năng đư?c cung c?p ch? đ? gia nh?p mi?n máy tính (ví d?, thông tin tên kí nh?p mi?n, chính sách nhóm và VPN)
 • T?t c? các bên th? ba add-in và các ?ng d?ng có s?n ch? đ? gia nh?p mi?n máy tính
 • M?t tri?n khai ra cơ s? khách hàng đư?c th?c hi?n mà không tham gia các khách hàng đ?n mi?n Windows Server 2012 Essentials
Đ? tri?n khai m?t máy tính trên m?t Windows Server 2012 Essentials ho?c trên m?t Windows Server 2012 R2 Essentials networkwithout tham gia máy tính đ? các tên mi?n Windows Server 2012 Essentials, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao trên máy. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  • Trong Windows 8, đi đ?n màn h?nh B?t đ?u, lo?i cmd, b?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng d?u ki?m nh?c l?nh bên trái c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào ch?y như qu?n tr? ? dư?i cùng c?a màn h?nh.
  • Trong Windows 7, nh?p vào B?t đ?u, g? cmd trong h?p tra c?u B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào cmd.exe, và sau đó nh?p vào ch?y như qu?n tr? viên.
 2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  reg thêm "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Server\ClientDeployment" / v SkipDomainJoin/t REG_DWORD/d 1
 3. Đ? k?t n?i máy tính v?i m?t máy ch? Windows Server 2012 Essentials, h?y làm theo các bư?c đư?c tr?nh bày trong các ch? đ? sau đây c?a Microsoft TechNet:
  K?t n?i máy tính đ?n máy ch?

Thu?c tính

ID c?a bài: 2752321 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
T? khóa: 
kbhowto kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2752321 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2752321

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com