M?t b?n C?p Nh?t đ? c?i thi?n hi?u su?t c?a các công c? dòng lệnh Printbrm.exe trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2752259 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Bài vi?t này gi?i thi?u m?t b?n C?p Nh?t đ? c?i thi?n hi?u su?t c?a công c? dòng lệnh Printbrm.exe trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, các v?n đ? sau mà b?n g?p ph?i trên máy tính s? đư?c gi?i quy?t:

V?n đ? 1
Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n k?t n?i máy in v?i m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n thay đ?i m?t s? cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t c?a máy in trên máy tính.
 • B?n sao lưu các thi?t đ?t máy in b?ng cách s? d?ng công c? dòng lệnh Printbrm.exe.
 • B?n khôi ph?c l?i các thi?t đ?t máy in trên máy tính th? hai d?a trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, d?a trên b?ng cách s? d?ng công c? dòng lệnh Printbrm.exe. Thi?t đ?t b?o m?t c?a máy in đư?c khôi ph?c m?t cách chính xác.
 • B?n sao lưu các thi?t đ?t máy in trên máy tính th? hai b?ng cách s? d?ng công c? dòng lệnh Printbrm.exe.
 • B?n khôi ph?c l?i các thi?t l?p máy in trên m?t ph?n ba tính ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 b?ng cách s? d?ng công c? dòng lệnh Printbrm.exe.
Trong trư?ng h?p này, các thi?t l?p b?o m?t c?a máy in trên máy tính th? ba đư?c khôi ph?c không chính xác. C? th?, các máy in đư?c c?u h?nh đ? cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh trên máy tính th? ba.

Lưu ? Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này ngày th? hai và trên các máy tính th? ba.

V?n đ? 2
Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t s? in hàng hàng đ?i trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Ví d ?, b?n t?o nhi?u hơn 500 in hàng hàng đ?i trên máy tính.
 • B?n s? d?ng công c? dòng lệnh Printbrm.exe đ? sao lưu các hàng đ?i in trên máy tính.
 • B?n khôi ph?c đ?ng g?i lưu b?ng cách s? d?ng công c? dòng lệnh Printbrm.exe.
Trong trư?ng h?p này, đó là c?n thi?t đ? khôi ph?c đ?ng g?i lưu là dài hơn d? ki?n.

V?n đ? 3
Gi? s? r?ng b?n s? d?ng công c? dòng lệnh Printbrm.exe đ? sao lưu ho?c khôi ph?c thi?t đ?t máy in trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Trong thao tác sao lưu hay khôi ph?c, m?t l?i nonfatal x?y ra, và các ho?t đ?ng h?y b? b?t ng?.

Ghi chú
 • Trong t?nh hu?ng này, nonfatal l?i liên quan đ?n các h?nh th?c in, màn h?nh ngôn ng?, b? sung ho?c các b? x? l? in.
 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên máy tính, khôi ph?c l?i ho?c thao tác sao lưu ti?p t?c ngay c? khi m?t l?i nonfatal x?y ra. Sau khi chi?n d?ch hoàn t?t, t?t c? các thông báo l?i nonfatal là đăng trong trư?ng h?p ngư?i xem döôùi daïng danh saùch t?p th?.
V?n đ? 4
Gi? s? r?ng b?n s? d?ng công c? dòng lệnh Printbrm.exe đ? sao lưu m?t máy ch? máy in trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Kích thư?c t?p tin c?a t?p tin xu?t kh?u là l?n hơn 2 gigabyte (GB). Trong t?nh hu?ng này, thao tác sao lưu th?t b?i. Ngoài ra, s? ki?n sau đây đư?c kí nh?p kí nh?p h? th?ng:

ID s? ki?n: 57

Ghi chú
 • t?p lưu đư?c xu?t kh?u như là m?t t?p tin .cab. Kích thư?c t?p tin c?a m?t t?p tin .cab không th? vư?t quá 2 GB c?a thi?t k?.
 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên máy tính, t?p lưu đư?c xu?t chuy?n như t?p .opc. Các t?p tin xu?t kh?u .opc có th? l?n hơn 2 GB.
 • sao lưu t?p đư?c xu?t chuy?n như t?p .opc không th? đư?c s? d?ng b?i các phiên b?n c? c?a công c? dòng lệnh Printbrm.exe. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên máy tính, các m?c nh?p registry BrmDisableOpc đư?c t?o ra đ? đ?t c?u h?nh d?ng th?c t?p lưu t?p đ? xu?t. B?n có th? thi?t l?p giá tr? DWORD BrmDisableOpc nh?p registry đ? 1 đ? ph?c h?i t?p tin đ?nh d?ng c?a t?p tin sao lưu xu?t kh?u sang các d?ng th?c t?p .cab. Các m?c nh?p registry đư?c đ?t theo sau registry subkey:
  \HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Localspl.dll6.1.7601.22104775,16831-Tháng tám-201216: 46x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-C?T L?I-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820 Tháng mư?i m?t, 201012: 21x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-C?T L?I-LOCALSP
Printbrm.exe6.1.7601.2210420,99231-Tháng tám-201215: 56x 86không áp d?ng
Printbrmengine.exe6.1.7601.22104243,20031-Tháng tám-201215: 56x 86không áp d?ng
Printbrmps.dll6.1.7600.1638513,31214 Tháng b?y, 200901: 16x 86không áp d?ng
Printbrmui.exe1.0.0.066,04831-Tháng tám-201215: 56x 86không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Localspl.dll6.1.7601.22104965,12031-Tháng tám-201217: 42x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-C?T L?I-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751439,42420 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-C?T L?I-LOCALSP
Printbrm.exe6.1.7601.2210421,50431-Tháng tám-201216: 47x 64không áp d?ng
Printbrmengine.exe6.1.7601.22104295,93631-Tháng tám-201216: 48x 64không áp d?ng
Printbrmps.dll6.1.7600.1638519,45614 Tháng b?y, 200901: 41x 64không áp d?ng
Printbrmui.exe1.0.0.071,68031-Tháng tám-201216: 48x 64không áp d?ng
Localspl.dll6.1.7601.22104775,16831-Tháng tám-201216: 46x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-C?T L?I-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820 Tháng mư?i m?t, 201012: 21x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-C?T L?I-LOCALSP

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? di chuy?n b?n ghi d?ch v? in, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? di chuy?n b?n ghi d?ch v? in
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? dòng lệnh Printbrm.exe, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? công c? dòng lệnh Printbrm.exe
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_008819fbdc5b938b96213bf908abcba8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_98f4853e62544f6c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_149dfa02b693dea7c713089816b77efb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_f4778213711827ee.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_8484612beaccdf018693ffc91b209ae4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_b5f0f6f365fd4145.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-d...Le-opc-cho-printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_f98bb72a13f1073a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.085 ngư?i
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...ooler-c?t l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_32b714580a05dd9d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,844
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...ting-công c?-printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_8455ded0bcac588c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin76,920
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5b20b9fdaad15af1f588d92b32b4ff9b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_319fb0fd368d871d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8484612beaccdf018693ffc91b209ae4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_120f92771e5ab27b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_add98f1aa8750458e6cace3a9be3aac5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_03cc02372d68a4bf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b8ebea2f37cb7858804e8142133de4b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_d03d686a1fb358d7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-d...Le opc cho printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_55aa52adcc4e7870.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,087
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...ooler-c?t l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_8ed5afdbc2634ed3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.845 ngư?i
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...ting-công c?-printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_e0747a547509c9c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin76,924
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...ooler-c?t l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_32b714580a05dd9d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,844
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2752259 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2752259 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2752259

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com