Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync tham d? 2010 - ngư?i dùng cài đ?t chuyên bi?t c?p: tháng 10 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2752157 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? v?n đ? đư?c c? đ?nh trong cumulative update for Microsoft Lync 2010 tham d? - ngư?i dùng cài đ?t c?p là ngày tháng 10 năm 2012.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau đây v? update C?p Nh?t gói:
  • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
  • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng các gói C?p Nh?t
  • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói C?p Nh?t
  • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t gói
  • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?
  • Các t?p tin có ch?a các gói C?p Nh?t

GI?I THI?U

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

B?n c?p nh?t này c?i thi?n đ? tin c?y, ?n đ?nh và hi?u su?t c?a cài đ?t c?p ngư?i dùng Lync 2010 ngư?i tham d?. Gói này c?ng s?a ch?a các v?n đ? trư?c đây đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  • 2726384 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Lync 2010 tham d? (ngư?i dùng cài đ?t c?p): 8 tháng 10 năm 2011

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

Microsoft t?i v? Trung tâm

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói AttendeeUser.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? hotfix

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2726384 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Lync 2010 tham d? (admin c?p cài đ?t): 8 tháng 10 năm 2011

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong nh?ng gói C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

C?p nh?t thông tin cài đ?t gói

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, ch?y các gói AttendeeUser.msp trên m?t máy tính có cài đ?t sau đây:
  • Ngư?i tham d? Lync 2010 - ngư?i dùng c?p cài đ?t

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Đôi khi, b?n đư?c nh?c nh? cho ngu?n CD khi b?n c? g?ng đ? g? b? cài đ?t b?n C?p Nh?t tích l?y. N?u hành vi này x?y ra, đưa đ?a CD ngu?n ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi t?p ngu?n có th? đư?c t?m th?y.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i thiên v? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Agcore.dll4.0.60831.05,969,22428 Tháng chín 1207:19x 86
Appshapi.dll4.0.7577.43561,137,27228 Tháng chín 1212:39x 86
Appshcom.dll4.0.7577.4356281,19228 Tháng chín 1212:39x 86
Appshvw.dll4.0.7577.43561,896,54428 Tháng chín 1212:39x 86
Coreclr.dll4.0.60831.03,525,44828 Tháng chín 1207:19x 86
File_cures.dll4.0.7577.4356393,31228 Tháng chín 1212:38x 86
File_meetingjoinaxaoc4.0.7577.435651,83228 Tháng chín 1212:38Không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginaoc.dll4.0.7577.435689,75228 Tháng chín 1212:38x 86
Mscorlib.dll4.0.60831.01,595,21628 Tháng chín 1207:19x 86
Mscorrc.dll4.0.60831.010,05628 Tháng chín 1207:19x 86
Npctrl.dll4.0.60831.01,025,86428 Tháng chín 1207:19x 86
Npctrlui.dll4.0.60831.0766,80028 Tháng chín 1207:19x 86
Ocpptview.dll4.0.7577.41032,072,14411-Tháng 6-1212:59x 86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,56816-Tháng 5-1208:01x 86
Privacystatement.RTFKhông áp d?ng4731-Mar-1116:44Không áp d?ng
Programexe4.0.7577.435611,995,28028 Tháng chín 1212:38x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.43566,417,51228 Tháng chín 1212:39x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230-Mar-1117:43x 86
Slmsprbootstrap.dll1.5.5000.0426,84028 Tháng chín 1207:19x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,0649-Tháng hai-1120:28x 86
System.Core.dll4.0.60831.0542,54428 Tháng chín 1207:19x 86
System.dll4.0.60831.0239,43228 Tháng chín 1207:19x 86
System.net.dll4.0.60831.0231,24828 Tháng chín 1207:19x 86
System.Runtime.serialization.dll4.0.60831.0419,70428 Tháng chín 1207:19x 86
System.servicemodel.dll4.0.60831.0526,17628 Tháng chín 1207:19x 86
System.servicemodel.web.dll4.0.60831.079,72028 Tháng chín 1207:19x 86
System.Windows.Browser.dll8.0.60831.0149,35228 Tháng chín 1207:19x 86
System.Windows.dll4.0.60831.01,484,63228 Tháng chín 1207:19x 86
System.xml.dll4.0.60831.0325,45628 Tháng chín 1207:19x 86
Uccp_dll4.0.7577.43565,955,68028 Tháng chín 1212:44x 86
Ucdll4.0.7577.435613,318,74428 Tháng chín 1212:58x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016-Tháng 5-1203:39x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2752157 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync 2010 Attendee
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2752157 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2752157

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com