Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Outlook 2013 (outlook-x-none.msp; outlookintl-en-us.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2752007 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Outlook 2013 là ngày ngày 12 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

  • Đôi khi, khi b?n s? d?ng Microsoft Exchange Active Sync (EAS) vào năm 2013 Outlook đ? k?t n?i v?i tài kho?n Outlook.com ho?c Hotmail c?a b?n, t?t c? b?c e-mail đư?c xóa và t?i v? m?t l?n n?a sau đó.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

x 32
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlookloc.exe15.0.4481.100065,377,03216-Jan-1319:35


Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng14,503,93615-Jan-1319:26
Outlookintl-ar-sa.mspKhông áp d?ng1,806,33615-Jan-1319:26
Outlookintl-cs-cz.mspKhông áp d?ng1,789,95215-Jan-1319:26
Outlookintl-da-dk.mspKhông áp d?ng1,765,37615-Jan-1319:27
Outlookintl-de-de.mspKhông áp d?ng1,835,00815-Jan-1319:27
Outlookintl-el-gr.mspKhông áp d?ng1,806,33615-Jan-1319:27
Outlookintl-en-us.mspKhông áp d?ng1,372,16015-Jan-1319:26
Outlookintl-es-es.mspKhông áp d?ng1,716,22415-Jan-1319:26
Outlookintl-fi-fi.mspKhông áp d?ng1,761,28015-Jan-1319:26
Outlookintl-fr-fr.mspKhông áp d?ng1,728,51215-Jan-1319:26
Outlookintl-ông-il.mspKhông áp d?ng1,814,52815-Jan-1319:27
Outlookintl-chào-in.mspKhông áp d?ng1,843,20015-Jan-1319:27
Outlookintl-hu-hu.mspKhông áp d?ng1,789,95215-Jan-1319:26
Outlookintl-CNTT-it.mspKhông áp d?ng1,708,03215-Jan-1319:27
Outlookintl-ja-jp.mspKhông áp d?ng1,769,47215-Jan-1319:27
Outlookintl-ko-kr.mspKhông áp d?ng1,773,56815-Jan-1319:27
Outlookintl-nb-no.mspKhông áp d?ng1,744,89615-Jan-1319:26
Outlookintl-nl-nl.mspKhông áp d?ng1,826,81615-Jan-1319:26
Outlookintl-pl-pl.mspKhông áp d?ng1,855,48815-Jan-1319:26
Outlookintl-pt-br.mspKhông áp d?ng1,712,12815-Jan-1319:26
Outlookintl-pt-pt.mspKhông áp d?ng1,835,00815-Jan-1319:27
Outlookintl-ro-ro.mspKhông áp d?ng1,806,33615-Jan-1319:26
Outlookintl-ru-ru.mspKhông áp d?ng1,835,00815-Jan-1319:26
Outlookintl-sv-se.mspKhông áp d?ng1,757,18415-Jan-1319:27
Outlookintl-th-th.mspKhông áp d?ng1,748,99215-Jan-1319:26
Outlookintl-en-tr.mspKhông áp d?ng1,757,18415-Jan-1319:27
Outlookintl-Vương Qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng1,843,20015-Jan-1319:27
Outlookintl-zh-cn.mspKhông áp d?ng1,757,18415-Jan-1319:26
Outlookintl-zh-tw.mspKhông áp d?ng1,761,28015-Jan-1319:27
Outlook-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe15.0.4454.1000152,65614-Jan-1322:12
Contab32.dll15.0.4481.1000134,23215-Jan-137:16
Dlgsetp.dll15.0.4481.100093,77615-Jan-137:16
Emsmdb32.dll15.0.4481.10001,859,24815-Jan-137:16
Envelope.dll15.0.4481.1000160,87215-Jan-137:16
Exsec32.dll15.0.4481.1000307,76015-Jan-137:16
Intldate.dll15.0.4466.100080,48014-Jan-1322:12
Mapiph.dll15.0.4481.1000282,76815-Jan-137:16
Mimedir.dll15.0.4466.1000393,29610-Jan-1319:05
Mspst32.dll15.0.4481.10001,623,72015-Jan-137:16
Oladd.FAE15.0.4454.100097,42410-Jan-1319:05
Olappt.FAE15.0.4454.100091,28810-Jan-1319:05
Oljrnl.FAE15.0.4454.100052,35210-Jan-1319:05
Olmail.FAE15.0.4454.100047,22410-Jan-1319:05
Olmapi32.dll15.0.4481.10003,825,76015-Jan-137:16
Olnote.FAE15.0.4454.100040,05610-Jan-1319:05
Oltask.FAE15.0.4454.100084,61610-Jan-1319:05
Omsmain.dll15.0.4481.1000751,71215-Jan-137:16
Omsxp32.dll15.0.4481.1000246,40815-Jan-137:16
Outlctl.dll15.0.4454.1000125,00810-Jan-1319:05
Outlmime.dll15.0.4481.1000532,58415-Jan-137:16
Outlook.exe15.0.4481.100018,380,86415-Jan-137:16
Outlph.dll15.0.4481.1000312,44015-Jan-137:16
Outlrpc.dll15.0.4454.100030,77610-Jan-1319:05
Outlvbs.dll15.0.4454.100057,42410-Jan-1319:05
Pstprx32.dll15.0.4481.10001,157,19215-Jan-137:16
Recall.dll15.0.4454.100043,08810-Jan-1319:05
RM.dll15.0.4481.100075,86415-Jan-137:16
Scanpst.exe15.0.4454.100040,06414-Jan-1322:12
Scnpst32.dll15.0.4481.1000453,76815-Jan-137:16
Scnpst64.dll15.0.4481.1000465,57615-Jan-137:16
Scnpst64c.dll15.0.4481.1000666,79215-Jan-137:16
SendTo.dll15.0.4454.100023,65610-Jan-1319:05
Transmgr.dll15.0.4454.1000112,24010-Jan-1319:05
outlookintl-en-us.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
1319:06
Olr.Sam15.0.4454.100014,44810-Jan-1319:06
Outllibr.dll15.0.4481.10007,249,48815-Jan-137:33
Outlwvw.dll15.0.4454.1000123,96810-Jan-1319:06x 64
T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlookloc.exe15.0.4481.100068,699,24017-Jan-1314:31


Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng17,784,83216-Jan-1311:34
Outlookintl-ar-sa.mspKhông áp d?ng1,802,24016-Jan-1311:34
Outlookintl-cs-cz.mspKhông áp d?ng1,785,85616-Jan-1311:34
Outlookintl-da-dk.mspKhông áp d?ng1,761,28016-Jan-1311:34
Outlookintl-de-de.mspKhông áp d?ng1,843,20016-Jan-1311:34
Outlookintl-el-gr.mspKhông áp d?ng1,806,33616-Jan-1311:34
Outlookintl-en-us.mspKhông áp d?ng1,372,16016-Jan-1311:34
Outlookintl-es-es.mspKhông áp d?ng1,724,41616-Jan-1311:33
Outlookintl-fi-fi.mspKhông áp d?ng1,761,28016-Jan-1311:34
Outlookintl-fr-fr.mspKhông áp d?ng1,728,51216-Jan-1311:34
Outlookintl-ông-il.mspKhông áp d?ng1,806,33616-Jan-1311:33
Outlookintl-chào-in.mspKhông áp d?ng1,843,20016-Jan-1311:33
Outlookintl-hu-hu.mspKhông áp d?ng1,789,95216-Jan-1311:34
Outlookintl-CNTT-it.mspKhông áp d?ng1,712,12816-Jan-1311:34
Outlookintl-ja-jp.mspKhông áp d?ng1,777,66416-Jan-1311:34
Outlookintl-ko-kr.mspKhông áp d?ng1,781,76016-Jan-1311:34
Outlookintl-nb-no.mspKhông áp d?ng1,748,99216-Jan-1311:33
Outlookintl-nl-nl.mspKhông áp d?ng1,826,81616-Jan-1311:34
Outlookintl-pl-pl.mspKhông áp d?ng1,851,39216-Jan-1311:34
Outlookintl-pt-br.mspKhông áp d?ng1,720,32016-Jan-1311:33
Outlookintl-pt-pt.mspKhông áp d?ng1,835,00816-Jan-1311:33
Outlookintl-ro-ro.mspKhông áp d?ng1,806,33616-Jan-1311:33
Outlookintl-ru-ru.mspKhông áp d?ng1,835,00816-Jan-1311:34
Outlookintl-sv-se.mspKhông áp d?ng1,757,18416-Jan-1311:33
Outlookintl-th-th.mspKhông áp d?ng1,753,08816-Jan-1311:34
Outlookintl-en-tr.mspKhông áp d?ng1,761,28016-Jan-1311:34
Outlookintl-Vương Qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng1,843,20016-Jan-1311:34
Outlookintl-zh-cn.mspKhông áp d?ng1,765,37616-Jan-1311:34
Outlookintl-zh-tw.mspKhông áp d?ng1,765,37616-Jan-1311:34

Outlook-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe_000415.0.4454.1000226,88014-Jan-1322:12
Contab32.dll15.0.4481.1000181,35215-Jan-137:21
Dlgsetp.dll15.0.4481.1000129,61615-Jan-137:21
Emsmdb32.dll_000515.0.4481.10002,504,35215-Jan-137:21
Envelope.dll15.0.4481.1000220,26415-Jan-137:21
Exsec32.dll_000115.0.4454.1000420,92810-Jan-1319:06
Intldate.dll_000115.0.4466.100096,35214-Jan-1322:12
Mapiph.dll15.0.4481.1000413,32815-Jan-137:21
Mimedir.dll15.0.4454.1000542,27210-Jan-1319:06
Mspst32.dll_000415.0.4481.10002,088,60015-Jan-137:21
Oladd.FAE15.0.4454.1000131,72810-Jan-1319:06
Olappt.FAE15.0.4454.1000121,99210-Jan-1319:06
Oljrnl.FAE15.0.4454.100072,83210-Jan-1319:06
Olmail.FAE15.0.4454.100064,13610-Jan-1319:06
Olmapi32.dll15.0.4481.10005,255,79215-Jan-137:21
Olnote.FAE15.0.4454.100054,39210-Jan-1319:06
Oltask.FAE15.0.4454.1000113,80010-Jan-1319:06
Omsmain.dll15.0.4481.10001,060,44815-Jan-137:21
Omsxp32.dll15.0.4481.1000353,39215-Jan-137:21
Outlctl.dll15.0.4454.1000170,57610-Jan-1319:06
Outlmime.dll15.0.4481.1000728,68015-Jan-137:21
Outlook.exe15.0.4481.100026,371,64815-Jan-137:21
Outlph.dll15.0.4481.1000371,32015-Jan-137:21
Outlrpc.dll15.0.4454.100038,98410-Jan-1319:06
Outlvbs.dll_000115.0.4454.100074,32010-Jan-1319:06
Pstprx32.dll15.0.4481.10001,813,06415-Jan-137:21
Recall.dll15.0.4454.100060,51210-Jan-1319:06
RM.dll15.0.4481.100096,84015-Jan-137:21
Scanpst.exe_000215.0.4454.100046,72014-Jan-1322:12
Scnpst32.dll15.0.4481.1000572,57615-Jan-137:21
Scnpst64.dll15.0.4481.1000574,09615-Jan-137:21
Scnpst64c.dll15.0.4481.1000773,78415-Jan-137:21
SendTo.dll15.0.4454.100027,21610-Jan-1319:06
Transmgr.dll15.0.4454.1000142,43210-Jan-1319:06outlookintl-en-us.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Localdv.dll_103315.0.4454.100039,00810-Jan-1319:06
Olr.sam_103315.0.4454.100016,00810-Jan-1319:06
Outllibr.dll_103315.0.4481.10007,249,48815-Jan-137:31
Outlwvw.dll_103315.0.4454.1000125,50410-Jan-1319:06


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2752007 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2013
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2752007 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2752007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com