T?t c? các thi?t b? bên ngoài ổ đĩa đư?c thi?t l?p đ? ch? đ?c b?t ng? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t thi?t b? nhúng CD ho?c DVD đ? đ?c-ch? trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2751383 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n có m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. B?n s? d?ng m?t ?ng d?ng đ? thi?t l?p m?t thi?t b? nhúng CD ho?c DVD ho?c ? CD ho?c DVD nhúng đ? ch?-đ?c. Sau đó, s? cho phép t? ch?i vi?t c?a thi?t b? đư?c áp d?ng cho t?t c? nh?ng ngư?i s? d?ng máy tính này. Trong t?nh hu?ng này, t?t c? các thi?t b? bên ngoài ổ đĩa c?ng đư?c thi?t l?p ch? đ?c b?t ng?.

Lưu ? Các ?ng d?ng s? d?ng các ch?c năng SetKernelObjectSecurity đ? thay đ?i h? th?ng truy c?p ki?m soát danh (SACL) cho thi?t b? nhúng đ?a compact hay DVD.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? nhà văn đ?i tư?ng và m?c ki?m nh?p cho các thi?t b? đ?a compact hay DVD không th? đư?c t?o ra như mong đ?i. Khi b?n k?t n?i m?t bên ngoài đ?a compact ho?c DVD thi?t b? đư?c thêm vào m?t máy tính, Window Explorer ki?m tra n?u nó là m?t thi?t b? có th? ghi đư?c. Sau đó, Window Explorer t?o đ?i tư?ng nhà văn n?i b? và m?c ki?m nh?p ph?n ánh các ghi c?a thi?t b?. Đ? làm đi?u này, Window Explorer li?t kê t?t c? các thi?t b? k?t n?i trong m?t v?ng l?p, và sau đó Window Explorer t?o đ?i tư?ng nhà văn và m?c ki?m nh?p cho các thi?t b? có th? ghi đư?c. Khi m?t đ?a compact hay DVD tho?i mà có quy?n t? ch?i vi?t đ?t trên đ?i tư?ng thi?t b? c?a nó, Window Explorer không th? t?o đ?i tư?ng nhà văn trên thi?t b?. Do đó, v?ng l?p thß?? tß?? thiß??t bß?ï d?ng b?t ng? và Window Explorer không th? li?t kê các ph?n c?n l?i c?a các thi?t b?. Nhà văn đ?i tư?ng và m?c ki?m nh?p cho ph?n c?n l?i c?a các thi?t b? không th? đư?c t?o ra. V? v?y, t?t c? các thi?t b? lái xe khác đư?c coi là thi?t b? ch?-đ?c.

Thông thư?ng, Window Explorer th?c hi?n li?t kê cho thi?t b? t?ng ngư?i m?t. Thi?t b? b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này ph? thu?c vào v? trí c?a nó theo th? t? li?t kê. Các thi?t b? đư?c li?t kê trư?c khi B?t đ?u Window Explorer đ? li?t kê thi?t b? đư?c thi?t l?p đ? ch? đ?c như đư?c di?n t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" không đư?c coi là thi?t b? ch?-đ?c. Nhưng thi?t b? nhúng vào đ?a compact hay DVD là ngư?i đ?u tiên đư?c t?m th?y theo th? t? li?t kê. V? v?y, khi m?t nhúng vào đ?a compact ho?c ổ đĩa DVD đư?c thi?t l?p đ? ch? đ?c, t?t c? các thi?t b? bên ngoài b? ?nh hư?ng b?t k? th? t?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7600.2131512,872,19230-Tháng tám-201218: 03x 86
Shell32.dll6.1.7601.2210312,874,75230-Tháng tám-201216: 57x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7600.2131514,171,13630-Tháng tám-201218: 03x 64
Shell32.dll6.1.7601.2210314,176,76830-Tháng tám-201217: 54x 64
Shell32.dll6.1.7600.2131512,872,19230-Tháng tám-201218: 03x 86
Shell32.dll6.1.7601.2210312,874,75230-Tháng tám-201216: 57x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7600.2131521,184,00030-Tháng tám-201217: 01IA-64
Shell32.dll6.1.7601.2210321,191,16830-Tháng tám-201216: 52IA-64
Shell32.dll6.1.7600.2131512,872,19230-Tháng tám-201218: 03x 86
Shell32.dll6.1.7601.2210312,874,75230-Tháng tám-201216: 57x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch?c năng SetKernelObjectSecurity , đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? ch?c năng SetKernelObjectSecurity
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_cffaae71aa77fc2694e6b3f055a9bdf5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22103_none_212afaf0a12c8617.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)05: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_f6188274b0f3f41a67c6c9b6eb3f5ea9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21315_none_af64ba62fd647842.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)05: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21315_none_6cd4b4928c347bdd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059,457
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22103_none_6ec3e0f08954992a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059,457
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_249945b6b4cdb6c1d7a39a9e58f4cf9e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21315_none_f83446a57baf3cf6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)05: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_385ff98f3f97e3538cef454a743e2ed1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22103_none_7dcbb78e60d6736d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)05: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7779b30f30bb5c2d313a7a06b5367130_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22103_none_12d613a09fd64379.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)05: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_86c8da5ce84c89b09cf1e3768af6f1ba_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21315_none_99821454d3674a1d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)05: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21315_none_c8f350164491ed13.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,443
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)19: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22103_none_cae27c7441b20a60.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,443
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21315_none_d347fa6878f2af0e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22103_none_d53726c67612cc5b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_40a7468490f9b1eb2cd0c5264830fadd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21315_none_bac28626821739ce.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)05: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_ac0054ad3daca1968f388f80490e1d9a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22103_none_85e215da8d09bd00.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)05: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21315_none_6cd658888c3284d9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,441
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)19: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22103_none_6ec584e68952a226.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,441
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21315_none_d347fa6878f2af0e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22103_none_d53726c67612cc5b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2751383 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2751383 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2751383

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com