ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงในตารางที่เชื่อมโยง ใน Access 2002 ใน Office Access 2003 และ Office 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 275085 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ให้ดู261000.
เปี่ยม: จำเป็นต้องรู้ของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้บนผู้ใช้ครั้งเดียว คอมพิวเตอร์

บทความนี้ใช้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเปิดตารางที่ถูกเชื่อมโยงใน Microsoft Access 2002 ในการเข้าถึงใน Microsoft Office 2003 หรือ ใน Microsoft Office Access 2007 ที่สามารถแสดงระเบียนที่เกี่ยวข้องในการ แผ่นข้อมูลย่อย กระบวนการจะชัดนานกว่านั้นไม่ได้ถ้าคุณใช้การ ฐานข้อมูลเดียวกันใน Microsoft Access 97

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นถ้ามีการเชื่อมโยงหลายตารางในแบบ ฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์มากมาย และตารางที่คุณใช้ มีการเปิดตัวชื่อของแผ่นข้อมูลย่อยตั้งค่าคุณสมบัติเป็น[อัตโนมัติ].

การแก้ไข

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ การตั้งค่าของตารางชื่อของแผ่นข้อมูลย่อยคุณสมบัติการ[None]. คุณสามารถทำเช่นนี้ด้วยตนเอง หรือ โดยใช้รหัส

การตั้งค่าคุณสมบัติชื่อของแผ่นข้อมูลย่อยด้วยตนเอง

เมื่อต้องการตั้งค่าชื่อของแผ่นข้อมูลย่อยคุณสมบัติด้วยตนเอง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุสิ่งเหล่านี้ ขั้นตอนที่ทำงานใน Access 2002 เท่านั้น
 1. ในฐานข้อมูล back end เปิดตารางในมุมมองออกแบบ
 2. บนเครื่องมุมมองเมนู คลิกคุณสมบัติ.
 3. การตั้งค่าชื่อของแผ่นข้อมูลย่อยคุณสมบัติการ[NONE].
 4. บันทึก และปิดตารางแล้ว

การตั้งค่าคุณสมบัติชื่อของแผ่นข้อมูลย่อยสำหรับตารางทั้งหมด โดยใช้รหัส

คุณสามารถใช้ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานกับ การตั้งค่าโดยอัตโนมัติชื่อของแผ่นข้อมูลย่อยคุณสมบัติสำหรับตารางใช่ทั้งหมดในฐานข้อมูล[NONE]. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดฐานข้อมูลส่วน
 2. ในหน้าต่างฐานข้อมูล คลิกโมดูล, แล้ว คลิกใหม่.
 3. บนเครื่องเครื่องมือเมนู คลิกการอ้างอิง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการวัตถุ Microsoft DAO 3.6 ไลบรารีกล่องกาเครื่องหมายเลือก จากนั้น คลิกตกลง.
 4. พิมพ์ หรือวางโค้ดต่อไปนี้ลงในโมดูลใหม่
  Sub TurnOffSubDataSheets()
  Dim MyDB As DAO.Database
  Dim MyProperty As DAO.Property
  Dim propName As String, propVal As String, rplpropValue As String
  Dim propType As Integer, i As Integer
  Dim intCount As Integer
  
  On Error GoTo tagError
  
  Set MyDB = CurrentDb
  propName = "SubDataSheetName"
  propType = 10
  propVal = "[None]"
  rplpropValue = "[Auto]"
  intCount = 0
  
  For i = 0 To MyDB.TableDefs.Count - 1
    If (MyDB.TableDefs(i).Attributes And dbSystemObject) = 0 Then
      If MyDB.TableDefs(i).Properties(propName).Value = rplpropValue Then
         MyDB.TableDefs(i).Properties(propName).Value = propVal
         intCount = intCount + 1
      End If
    End If
  tagFromErrorHandling:
  Next i
  
  MyDB.Close
  
  If intCount > 0 Then
    MsgBox "The " & propName & " value for " & intCount & " non-system tables has been updated to " & propVal & "."
  End If
  
  Exit Sub
  
  tagError:
  If Err.Number = 3270 Then
    Set MyProperty = MyDB.TableDefs(i).CreateProperty(propName)
    MyProperty.Type = propType
    MyProperty.Value = propVal
    MyDB.TableDefs(i).Properties.Append MyProperty
    intCount = intCount + 1
    Resume tagFromErrorHandling
  Else
    MsgBox Err.Description & vbCrLf & vbCrLf & " in TurnOffSubDataSheets routine."
  End If
  End Sub
  
 5. ในหน้าต่าง Immediate ให้พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ แล้ว กด ENTER เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน:
  TurnOffSubDataSheets
  						
  หมายเหตุว่า หลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ ถ้าตารางทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้ว การปรับปรุง คุณได้รับกล่องข้อความที่บอกคุณว่า ที่ชื่อแผ่นข้อมูลย่อยมีคุณสมบัติสำหรับตารางที่ไม่ใช่ของระบบ <numberoftablesupdated> ได้มีการปรับปรุง</numberoftablesupdated>[NONE].

ข้อมูลเพิ่มเติม

Office Access 2007, Access 2003, Access 2002 และ Access 2000 ช่วยให้คุณสามารถ ดูตารางระเบียนที่เกี่ยวข้องในแผ่นข้อมูลย่อย ฟังก์ชันการทำงานนี้ไม่ได้ พร้อมใช้งานใน Access 97 การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหลักการ และ ตารางที่เกี่ยวข้อง ระบบจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเพิ่ม เวลาตอบรับ โดยเฉพาะเมื่อฐานข้อมูลมีตารางที่เชื่อมโยงจำนวนมาก และความสัมพันธ์ระหว่างตารางจำนวนมาก

หลักการ ตารางในความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (ตารางบนด้าน "หนึ่ง" ของเครื่อง สมการ) สามารถมีได้นั้นชื่อของแผ่นข้อมูลย่อยตั้งค่าคุณสมบัติเป็น[None]ในกรณีที่ แผ่นข้อมูลย่อยจะไม่ถูกแสดงขึ้น หรือของชื่อของแผ่นข้อมูลย่อยสามารถตั้งค่าคุณสมบัติให้เป็นชื่อของตารางเกี่ยวข้องเฉพาะ หรือ เมื่อต้องการ[อัตโนมัติ]. ถ้ามีการตั้งค่าคุณสมบัติเป็น[อัตโนมัติ]คุณจะสามารถเลือกตารางที่เกี่ยวข้องมีระเบียนที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูเมื่อคุณคลิกขยายตัวบ่งชี้ระเบียนในตารางหลัก เมื่อคุณตั้งค่าการ คุณสมบัติการ[อัตโนมัติ]ซึ่งสามารถลดประสิทธิภาพชัด โดยเฉพาะในรุ่นเก่า เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อฐานข้อมูลใช้ตารางที่มีการเชื่อมโยงจำนวนมาก นี้ ลักษณะการทำงานเกิดขึ้นเมื่อมีตารางทั้งหมดในที่เดียวกัน ฐานข้อมูล

เนื่องจากปัญหา ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง ปัจจัยเช่น ความเร็วของตัวประมวลผลและทรัพยากรของระบบที่มีอยู่อาจทำให้ฐานข้อมูลที่ ทำอย่างเพียงพอบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งสามารถทำงานได้ช้าลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับภาพประกอบเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย ซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยของสินค้าสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือ บทความนี้อนุมานว่า คุณมีความคุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่จะแสดง และ มีเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้าง และใช้กระบวนการตรวจแก้จุดบกพร่อง วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่ก็จะปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 275085 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbperformance kbnofix kbmt KB275085 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:275085

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com