Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 máy ch? t? xa máy tính đ? bàn b?n ghi d?ch v? đóng băng khi b?n c? g?ng kí nh?p vào ho?c kí xu?t kh?i máy ch? b?ng cách s? d?ng th? thông minh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2750396 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n có m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 R2 có vai tr? b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Khi b?n c? g?ng kí nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng th? thông minh, ho?c b?n c? g?ng kí nh?p t?t máy tính s? d?ng th? xác th?c, máy tính đóng băng không liên t?c.

Lưu ? V?n đ? này c?ng có th? x?y ra trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 và có các tính năng công c? qu?n l? máy ch? t? xa đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Nguyên nhân

V?n đ? này gây ra b?i m?t l?i x?y ra khi b?n ghi d?ch v? tuyên truy?n c?a gi?y ch?ng nh?n cho bi?t thêm m?t phiên h?p đư?c ch? đ?nh cho k? h?p toàn c?u. b?n ghi d?ch v? tuyên truy?n c?a ch?ng ch? đư?c áp d?ng khi m?t ngư?i dùng đư?c kí nh?p vào chèn m?t th? vào máy tính. Trong m?t s? trư?ng h?p, các ID phiên làm vi?c đư?c yêu c?u đ? đư?c thêm vào danh sách n?i b? đư?c duy tr? xung đ?t v?i m?t s? ID phiên làm vi?c đ? đư?c t?o ra trư?c đó. Khi v?n đ? này x?y ra, các ch?c năng SESSION_LIST_NODE gi? đ?nh r?ng m?t s? hi?u l?i đ? x?y ra, và các nút ch?n m?t đ? đư?c t?o ra ch? c?n xóa. Sau đó, các ch?c năng SESSION_LIST_NODE B?t đ?u xóa đư?ng. Tuy nhiên, con tr? đ?u c?a nút ch?n m?t không đư?c t?o ra đư?c nêu ra, và các ch?c năng SESSION_LIST_NODE ch? t?i m?t s? nút ch?n m?t trong danh sách các phiên h?p toàn c?u. V? v?y, t?t c? nh?ng con đư?ng c?a các nút ch?n m?t trư?c đó b? xóa b?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau. Ngoài ra, b?n ph?i có vai tr? b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c có các tính năng công c? qu?n l? máy ch? t? xa đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang ch?y Windows 7.
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Certprop.dll6.1.7601.2212167,58428 Tháng 12 năm 201104: 47x 86
Scarddlg.dll6.1.7600.1638566,04814 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Scardsvr.dll6.1.7601.22121135,68028 Tháng 12 năm 201104: 52x 86
Sccls.dll6.1.7600.1638563,48814 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Scfilter.sys6.1.7601.2212126,62427 Tháng 10 năm 201115: 34x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Certprop.dll6.1.7601.2212180,38428 Tháng 12 năm 201105: 04x 64
Scarddlg.dll6.1.7600.1638582,43214 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Scardsvr.dll6.1.7601.22121195,58428 Tháng 12 năm 201105: 08x 64
Sccls.dll6.1.7600.1638565,53614 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Scfilter.sys6.1.7601.2212129,69627 Tháng 10 năm 201116: 30x 64
Scarddlg.dll6.1.7601.2212166,04828 Tháng 12 năm 201104: 52x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Certprop.dll6.1.7601.22121187,90427 Tháng 10 năm 201117: 14IA-64
Scarddlg.dll6.1.7600.16385155,64814 Tháng b?y, 200901: 48IA-64
Scardsvr.dll6.1.7601.22121396,28827 Tháng 10 năm 201117: 19IA-64
Sccls.dll6.1.7600.1638573,21614 Tháng b?y, 200901: 48IA-64
Scfilter.sys6.1.7601.2212168,60827 Tháng 10 năm 201115: 43IA-64
Scarddlg.dll6.1.7601.2212166,04828 Tháng 12 năm 201104: 52x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_313e3affe4d7e82a7d79565bc0f529f0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_7b9b294b7aa90d2c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_51710298be45ec30bfe0d2f72e3afec4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_2b7494a98d9d14bb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_604946eb7af1410e73e5a1dce2173551_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_ef96c98c4d0e449d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_89fcb85cb90e841bb09468afc0e57384_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_ab8db5a734abb912.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_9271b57e62aab51a360981db95b87ccf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_cc30d9786d52535f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_a6d89362e63e2aaadcc98afe77281a07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_1db1906b2959cda7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_af8050348856cf47d4bc4b3aee4de812_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_b8e7296550260a95.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_e204b11363b05acef75443328ef5f7df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_77631fa059beed82.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_e47b341ae8ec4ec8f091d540ede3c9bf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_689d64075b461bf6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_e701e5e1aab5dd9311e5425399fbeb98_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_405ea315057f273e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_f2cfc723661ec7ed44cd19e7efe9213f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_f9720dcb532695bd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_f87690c43e106b9b33f7bdee8df2783e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_bbf1a3c4b749a141.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_faf06de44497716137dc0563d3d28ce7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_2815d3baef5cc2f0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smartcardsubsystem_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_1a80554ae15d9901.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,048
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_04caf41dc8ff769b04a32610a3fa65ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_1d54adcfdc076421.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_09f243e1c0bf28f13718de8a30dd4481_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_e19bc552557c68d9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1c2ff4ed437babc86cafb71b74fb8f89_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_20fbc44e048361bd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_22f91b768d7c370d97b71aedba69fbfd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_97e1bfdffe404ea9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_26a6771460ae4cd5ccaaa4276da1d2bb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_e2400aabc50e45c4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.086
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3eb0057d6be4cda8b4e41bae50eb2666_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_13587d23b5e1277f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_40bdd7f9d71a2bdded23afbe3119af6c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_e9e264ebd352dd29.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_52c4313ee6d1ba0b17fcd5de24894ba1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_5c3a0b58b439fb77.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5c5ce0cd7c887fa4efbfdd55099856a2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_8f24848bd4d5d5bb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5d3238c024cdf37b4bd7c9ff1263b252_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_d18dbc537a71cbb5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_61f2e15b0af0c758912d0b9da52d4cb3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_fea23d7ddb3901f3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6f15211e61a335a692185d21a1ab11e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_508494270b775072.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_70dc672361f74936ce45a9ea7f3e4931_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_979a4ba6efd2f429.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_73e7859f64f132e3d68f5bb1c279e5ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_18484d205f563443.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_88ffc49196163b33efb050b78890f748_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_3eae4bfbba242b4d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smartcardsubsystem_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_769ef0ce99bb0a37.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,054
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)15: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-smartcardsubsystem_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_80f39b20ce1bcc32.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,977
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_44b418823a7d6a9be35161bce20a1171_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_ff612d71397f1324.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.074
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_7084fe9179add13935e007f79924ddbf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_ce4abe995f2d7733.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.074
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_80f5c4e52990d597c52d78d4191bfdd8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_3155613f226b73b7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.074
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_91105d13476ad4f733dc2aa9af5750d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_dfa613ca58124886.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.074
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_d0f5376347e80834688fd46ee6cb4645_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_0fe78ef704009f29.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.074
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_d753413ad4adb81f462cf69e18efb554_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_af8d67093608c84b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.074
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_dcdba7c1ca03b96a77d1f7f0018be65b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_48aaf54aa4ebe8ef.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_e25a7b6840738649677b99c88bc854e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_b81c656e0b2101fc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.074
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_e6633899aeab21d9f8dae8f0244e7c9a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_9a2a9e9b30959bcb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smartcardsubsystem_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_1a81f940e15ba1fd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,051
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-smartcardsubsystem_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22121_none_80f39b20ce1bcc32.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,977
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2750396 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2750396 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2750396

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com