M?c v?n c?n trong m?c tin thư thoại "Recoverable Items\Deletions" sau khi duy tr? tu?i gi?i h?n đ?t đư?c trong môi trư?ng Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2750293 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n đ?t m?t h?p thư trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2010 duy tr? tranh ch?p.
 • B?n áp d?ng m?t chính sách lưu gi? cho h?p thư.
 • B?n nh?n Shift + Delete đ? xoá các m?c v?nh vi?n ho?c xóa b? các kho?n m?c trong m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa trong Microsoft Outlook. Hành đ?ng này di chuy?n kho?n m?c đ? xoá vào m?c tin thư thoại "Recoverable Items\Deletions".

  Lưu ?
  b?n có th? xem các m?c tin thư thoại "Recoverable Items\Deletions" b?ng cách s? d?ng công c? Microsoft Exchange Server MAPI (MFCMAPI) ho?c b?ng cách s? d?ng công c? khôi ph?c m?c đ? xoá trong Outlook.
 • B?n thi hành chính sách lưu gi? theo cách th? công ho?c chính sách lưu gi? đư?c áp d?ng t? đ?ng khi đ?t đ?n gi?i h?n tu?i duy tr?.
Trong trư?ng h?p này, các m?c v?n c?n trong m?c tin thư thoại "Recoverable Items\Deletions" và v?n c?n đư?c tr? l?i trong m?t tra c?u khám phá.

Lưu ? Hành vi d? ki?n là m?t hàng đư?c chuy?n t? m?c tin thư thoại "Recoverable Items\Deletions" vào m?c tin thư thoại "Recoverable Items\Purges" và không c?n nh?n th?y đư?c cho ngư?i dùng. Khi đ?t đ?n gi?i h?n th?i gian lưu gi? chương tr?nh h? tr? m?c tin thư thoại qu?n l? lo?i b? các m?c t? cơ sở dữ liệu hộp thư.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? chương tr?nh h? tr? m?c tin thư thoại qu?n l? không ki?m tra xem các m?c trong m?c tin thư thoại "Xóa" đư?c h?t h?n n?u duy tr? tranh ch?p đư?c kích ho?t. V? v?y, h?t h?n m?c không đư?c g? b?.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2719800 Mô t? Update Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 2

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? tranh ch?p gi?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? tranh ch?p gi?
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? đ?t m?t h?p thư trong v? ki?n gi?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? đ?t m?t h?p thư duy tr? tranh ch?p
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? th? lưu gi? và chính sách lưu gi?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? th? lưu gi? và chính sách lưu gi?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? "Recoverable" m?c, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? m?c "Recoverable m?c"
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các công c? MFCMAPI, đi đ?n web site sau đây:
Thông tin chung v? công c? MFCMAPI
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? khôi ph?c các m?c đ? xoá, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? khôi ph?c các m?c đ? xoá
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? B?t đ?u-ManagedFolderAssistant l?nh ghép ng?n, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? b?t đ?u-ManagedFolderAssistant l?nh ghép ng?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 2750293 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2750293 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2750293

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com