S? d?ng CPU cao b?i tr?nh Svchost.exe và quá tr?nh Lsm.exe trong phiên máy tính đ? bàn t? xa sau khi b?n Kết nối từ xa m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2750090 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n t? xa k?t n?i v?i m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, tr?nh Svchost.exe cho các b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i và quá tr?nh Lsm.exe tiêu th? quá nhi?u tài nguyên CPU.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?ng l?p vô h?n th?t b?i x?y ra trong t?p tin Termsrv.dll.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Termsrv.dll6.1.7600.21316547,32831-Tháng tám-201217: 11x 86
Termsrv.dll6.1.7601.22104521,21631-Tháng tám-201216: 51x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Termsrv.dll6.1.7600.21316711,16831-Tháng tám-201218: 11x 64
Termsrv.dll6.1.7601.22104680,44831-Tháng tám-201217: 46x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Termsrv.dll6.1.7600.213161,313,79231-Tháng tám-201217: 01IA-64
Termsrv.dll6.1.7601.221041,271,29631-Tháng tám-201216: 38IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_93fb055e3f80b24bd0948961dce94b8a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_0483b988df645700.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)20: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_9fc38540a43e47383d1f7930c55d97c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21316_none_181b290a27e2b35b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)20: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21316_none_8f4bcbc6ce7bbed7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29,199
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_913af824cb9bdc24.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29,745
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6504efae4797b11afd4e5059b0ddcee4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21316_none_3171c25761d63d49.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)20: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f49e37247106b590874cfd85e451912d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_efcef707177902fd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)20: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21316_none_eb6a674a86d9300d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29,203
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_ed5993a883f94d5a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29,749
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21316_none_f5bf119cbb39f208.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,688
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_f7ae3dfab85a0f55.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,234
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 05
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_070e9fbcd7843783e6df65a12624c815_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21316_none_2eabae2dfe04c5dd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,104
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)20: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_4a0a07c12283de8af755e35eaef28406_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_32f02d0a61e91896.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,104
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)20: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21316_none_8f4d6fbcce79c7d3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29,201
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_913c9c1acb99e520.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29.747
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21316_none_f5bf119cbb39f208.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,688
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_f7ae3dfab85a0f55.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,234
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 05
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2750090 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2750090 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2750090

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com