S?a ch?a: Ngo?i l? không đư?c khi b?n s? d?ng m?t giao d?ch đư?c đánh d?u ki?m mà kéo dài nhi?u b? máy cơ s? d? li?u trong SQL Server 2008 R2 ho?c trong SQL Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2749913 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n th?c hi?n m?t tuyên b? B?t đ?u giao d?ch bao g?m các tùy ch?n "V?i đánh d?u" trong Microsoft SQL Server 2008 R2 ho?c trong Microsoft SQL Server 2012.
 • Đánh d?u ki?m giao d?ch tr?i r?ng trên nhi?u b? máy cơ s? d? li?u (ví d?, kho?ng 100 cơ s? d? li?u) trên m?t th? hi?n c?a SQL Server 2008 R2.
Trong trư?ng h?p này, các thông báo l?i sau đây có th? đư?c ghi vào Nh?t k? l?i SQL Server:
Ngày Th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID # ex_raise2: Unhandled ngo?i l? l?n lên, l?n = 32, nh? = 60, bang = 1, m?c đ? nghiêm tr?ng = 16, c? g?ng đ? t?o ra các tri?u ch?ng bi?n
Ngày Th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID # s? d?ng 'dbghelp.dll' Phiên b?n '4.0.5'
Ngày Th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID # ** đ? ch? đ? - b?n ghi d?ch v? spid = 0, EC = 0x0000000162A44B20
Ngày Th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID # *** Stack đ? đư?c g?i đ?n Lái xe : \Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.R2_RTM\MSSQL\LOG\SQLDump0022.txt
Ngày Th?i gian spid # * *******************************************************************************
Ngày Th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID # *
Ngày Th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID # * B?t đ?u đ? ngăn x?p:
Ngày Th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID # * tem th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID 24
Ngày Th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID # *
Ngày Th?i gian b?n ghi d?ch v? SPID # * ex_raise2: Unhandled ngo?i l? l?n lên, l?n = 32, nh? = 60, bang = 1, m?c đ? nghiêm tr?ng = 16

Lưu ?B?n có th? g?p v?n đ? tương t? khi b?n c? g?ng đ? đ?ng b? hóa sao lưu b?ng cách s? d?ng m?t giao d?ch đư?c đánh d?u ki?m mà kéo dài nhi?u b? máy cơ s? d? li?u trong Microsoft Visual Studio Team Foundation Server.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? vi?c phân b? c?a m?t vùng đ?m n?i b? không thành công khi nhi?u b? máy cơ s? d? li?u có liên quan trong cùng m?t giao d?ch đư?c đánh d?u ki?m.

Lưu ? Thông tin giao d?ch đư?c đánh d?u ki?m s? đư?c lưu trong b?ng msdb.dbo.logmarkhistory . B?ng này có ch?a m?t hàng cho m?i giao d?ch đánh d?u ki?m cam k?t.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative Update 2 cho SQL Server 2012 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2790947 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 SP1 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Tích l?y Update 5 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2777772 Cumulative update C?p Nh?t gói 5 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

Tích l?y Update 4 cho SQL Server 2008 R2 SP2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2777358 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 SP 2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 9. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2756574 9 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu h?nh ?nh Studio Team Foundation Server, h?y vào web site MSDN sau đây:
Làm th? nào đ? sao lưu Team Foundation Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các giao d?ch đư?c đánh d?u ki?m, h?y vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? các giao d?ch đư?c đánh d?u ki?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 2749913 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2749913 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2749913

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com