Windows Phone 8 không đư?c phát hi?n b?i máy tính c?a b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2749484 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Khi k?t n?i c?a b?n Windows Phone 8 v?i máy tính c?a b?n, m?t trong nh?ng đi?u sau đây x?y ra:

 • Máy tính c?a b?n không phát hi?n đi?n tho?i c?a b?n.
 • Ph?n m?m đ?ng b? hóa không m? ra khi đi?n tho?i đư?c k?t n?i v?i máy tính c?a b?n.
 • B?n có th? nh?n đư?c m?t l?i liên quan đ?n k?t n?i.

Các vi?c c?n làm

H?y th? các gi?i pháp sau theo th? t?:
 1. Ki?m tra k?t n?i USB c?a b?n
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed


  • H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang s? d?ng cáp đ?ng b? d? li?u USB kèm v?i đi?n tho?i c?a b?n. Không s? d?ng m?t b? t?p trung USB ho?c c?ng n?m ? m?t trư?c c?a máy tính c?a b?n. C?ng USB ? m?t trư?c c?a m?t máy tính có xu hư?ng th?p hơn quy?n l?c.
  • Ki?m tra xem đi?n tho?i c?a b?n cho th?y trong Device Manager. Đ? làm đi?u này:
   1. Đ?i v?i ngư?i dùng Windows 8: T? các B?t đ?u màn h?nh, g? "qu?n l? thi?t b?," khai thác ho?c nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào Qu?n l? thi?t b?.
    Đ?i v?i ngư?i dùng Windows 7, Vista ho?c XP: B?m chu?t B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào Máy tính, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
   2. M?t c?a s? s? xu?t hi?n v?i tên máy tính c?a b?n và m?t danh sách các t?p tin. (N?u b?n không th?y các t?p tin, khai thác ho?c nh?p vào tên c?a máy tính c?a b?n). Tên c?a b?n Windows Phone 8 nên đư?c li?t kê trong thi?t b? di đ?ng.

   N?u máy tính c?a b?n qu?n l? thi?t b? không phát hi?n r?ng đi?n tho?i c?a b?n đư?c k?t n?i, nhi?u hơn có kh? năng nó là b?i v? có không có k?t n?i v?t l? gi?a c?ng USB trên đi?n tho?i và c?ng USB trên máy tính. Nguyên nhân có th? bao g?m:
   • B?n không s? d?ng t?t d? li?u đ?ng b? cáp USB, gi?ng như m?t trong nh?ng đi kèm v?i đi?n tho?i c?a b?n. M?t s? đi?n tho?i c?ng đư?c cung c?p v?i tùy ch?n "tính phí" cáp mà không th? đư?c s? d?ng đ? thi?t l?p k?t n?i d? li?u v?i máy tính c?a b?n. H?y th? m?t cáp, n?u có th?.
   • Không có b?i ho?c m?nh v? trong c?ng USB trên đi?n tho?i. H?y th? s? d?ng m?t th? c?a khí nén đ? xóa c?ng USB trên đi?n tho?i đ? đ?m b?o m?t k?t n?i t?t.
   • C?ng USB mà b?n đang s? d?ng trên máy tính là x?u. Th? k?t n?i t?i m?t c?ng USB khác nhau. (B?n c?ng có th? th? k?t n?i đi?n tho?i v?i m?t máy tính khác nhau. Đi?u này s? xác nh?n cho dù v?n đ? là v?i k?t n?i USB trên máy tính c?a b?n.)

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính và đi?n tho?i c?a b?n
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Đ? kh?i đ?ng l?i đi?n tho?i c?a b?n, h?y nhấn và giữ các S?c m?nh nút ch?n m?t cho đ?n khi b?n th?y Trư?t xu?ng đi?n ra kh?i, sau đó flick xu?ng. Sau khi, nh?n đ? chuy?n trên đi?n tho?i c?a b?n m?t l?n n?a.

  1. N?u tr?nh t? kh?i đ?ng l?i này không làm vi?c cho đi?n tho?i c?a b?n, h?y th? m?t trong các tùy ch?n sau:
   • nhấn và giữ các S?c m?nh nút ch?n m?t và "trư?t xu?ng"khi đư?c nh?c. Sau khi, nh?n các S?c m?nh nút ch?n m?t đ? b?t đi?n tho?i c?a b?n m?t l?n n?a.
   • N?u đi?n tho?i c?a b?n có m?t thay th? pin, lo?i b? và sau đó reinsert pin n?m dư?i Panel điều khiển tr? l?i đi?n tho?i c?a b?n. Sau đó b?m các S?c m?nh nút ch?n m?t đ? b?t đi?n tho?i c?a b?n m?t l?n n?a.
  2. Ngay sau khi kh?i đ?ng l?i c?a b?n Windows Phone 8, làm theo các bư?c đư?c đ? ngh? c?a nhà s?n xu?t đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  3. N?u đi?n tho?i c?a b?n v?n không t?m th?y:
   1. Kh?i đ?ng l?i đi?n tho?i trong khi nó đư?c g?n vào máy tính c?a b?n.
   2. nhấn và giữ nút ch?n m?t ngu?n đi?n và "trư?t xu?ng" khi đư?c nh?c. Đi?n tho?i c?a b?n s? t? đ?ng kh?i đ?ng l?i n?u c?m vào m?t c?ng USB có th? s? d?ng.


  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 3. Đ?m b?o r?ng đi?n tho?i c?a b?n đ? c?p nh?t ph?n m?m nh?t g?n đây
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  1. Swipe trái vào mô tả ứng dụng.
  2. Khai thác cài đ?t chuyên bi?t sau đó b?m vào C?p Nh?t đi?n tho?i.
  3. Khai thác Ki?m tra C?p Nh?t.
  N?u m?t b?n C?p Nh?t có s?n, đi?n tho?i c?a b?n s? ch? ra r?ng b?n nên cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 4. C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n Windows Phone 8
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  N?u Windows Device Manager cho th?y m?t v?n đ? thi?t b? ho?c n?u phiên b?n tr?nh đi?u khi?n c?a Windows Phone 8 đư?c cài đ?t chuyên bi?t không ph?i là phiên b?n hi?n t?i, C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. K?t n?i Windows Phone c?a b?n v?i máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng cáp USB đ? đư?c đính kèm v?i đi?n tho?i c?a b?n.
  2. Ngư?i dùng Windows 8: Trong màn h?nh B?t đ?u, g? "Device Manager," tap ho?c B?m chu?t cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào Qu?n l? thi?t b?.
   Ngư?i dùng Windows 7, Vista và XP: B?m chu?t B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào Máy tính, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. M?t c?a s? s? xu?t hi?n v?i tên máy tính c?a b?n và m?t danh sách các t?p tin. (N?u b?n không th?y các t?p tin, nh?p vào tên c?a máy tính c?a b?n.) Tên c?a b?n Windows Phone 8 nên đư?c li?t kê trong thi?t b? di đ?ng. N?u Windows Phone đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t không chính xác, nó có th? đư?c li?t kê v?i m?t d?u ki?m ch?m than màu vàng. Ho?c, nó có th? đư?c li?t kê dư?i thi?t b? khác như là m?t thi?t b? USB ho?c m?t thi?t b? không bi?t.
  4. Nh?p đúp vào ho?c khi b?m đúp Windows Phone (theo thi?t b? di đ?ng) ho?c thi?t b? không bi?t đ? m? c?a s? Properties.
  5. Trên tab tr?nh đi?u khi?n, khai thác ho?c B?m chu?t G? cài đ?t chuyên bi?t.
  6. Trong c?a s? bật lên h?p "Xác nh?n thi?t b? Uninstall", ch?n "Xoá ph?n m?m tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này" và r?i b?m vào ho?c nh?p vào Ok.
  7. Quay tr? l?i c?a s? qu?n l? thi?t b?. Khai thác ho?c b?m vào các Hành đ?ng tr?nh đơn, và sau đó tap ho?c B?m chu?t Quét cho thay đ?i ph?n c?ng.
  8. Thi?t m? b? di đ?ng, nh?p đúp vào ho?c nh?p đúp vào tên c?a Windows Phone c?a b?n, và sau đó nh?p vào tab tr?nh đi?u khi?n.
   Lưu ? N?u b?n không th?y tên c?a đi?n tho?i c?a b?n, b?m vào ho?c b?m vào thi?t b? không xác đ?nh đư?c li?t kê trong thi?t b? khác, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào tab tr?nh đi?u khi?n.
  9. Khai thác ho?c B?m chu?t C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.
  10. Khai thác ho?c B?m chu?t Duy?t Máy tính c?a tôi cho ph?n m?m tr?nh đi?u khi?n.
  11. Khai thác ho?c B?m chu?t Tr?nh duy?t, xác đ?nh v? trí các C:\Windows\Inf\ m?c tin thư thoại trên máy tính c?a b?n, và sau đó b?m vào Ok.
  12. Nh?p vào Ti?p theo và n?u b?n đư?c nh?c, h?y nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t. B?n có th? ch? đư?c cung c?p m?t Đóng tùy ch?n.
  13. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n đư?c hoàn t?t, đóng các c?a s? m? cho đ?n khi b?n thoát kh?i tr?nh qu?n l? thi?t b?. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n n?u b?n đư?c nh?c.

  Đ? t? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n Windows Phone:

  1. Đi t?i http://catalog.Update.Microsoft.com.
  2. tra c?u cho "đi?n tho?i windows winusb". B?n s? t?m th?y "Windows Phone - ph?n c?ng khác - WinUsb thi?t b?".
  3. Khai thác ho?c B?m chu?t Thêm trong c?t bên ph?i-h?u h?t.
  4. AP ho?c B?m chu?t Xem gi? hàng (ngay bên dư?i h?p t?m ki?m).
  5. Trên màn h?nh "C?p Nh?t trong gi? hàng c?a b?n", nh?p ho?c nh?p vào các T?i v? nút ch?n m?t. Khai thác ho?c b?m vào các Tr?nh duy?t nút ch?n m?t và ch?n m?t v? trí thu?n ti?n, ch?ng h?n như máy tính đ? bàn c?a b?n ho?c m?c tin thư thoại t?i, đ? lưu các t?p tin. Khai thác ho?c B?m chu?t Ti?p t?c, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào Đóng khi t?i v?.
  6. Duy?t đ?n t?p tin b?n đ? t?i xu?ng (mà có th? đư?c ch?a trong m?t m?c tin thư thoại có tên "Windows Phone - ph?n c?ng khác - WinUsb thi?t b?") và sau đó đôi khai thác ho?c nh?p đúp vào nó.
  7. Tăng g?p đôi nh?p ho?c nh?p đúp chu?t vào t?p tin winusbcompat.Cat. Ch?n m?t v? trí (ch?ng h?n như máy tính đ? bàn) đ? trích xu?t các t?p tin.
  8. L?p l?i các bư?c theo C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n Windows Phone 8 ? trên, nhưng khi b?n đ?t đ?n bư?c K, duy?t đ?n t?p tin b?n ch? lưu thay v? m?c tin thư thoại C:\Windows\Inf\.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 5. Xác nh?n r?ng b?n đang s? d?ng khách hàng đ?ng b? hóa chính xác cho hệ điều hành
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Các ?ng d?ng b?n s? ph? thu?c theo s? d?ng vào các lo?i máy tính mà b?n có, và nh?ng g? b?n mu?n làm.

  N?u b?n có Windows 7 ho?c Windows 8, c?m đi?n tho?i c?a b?n vào máy tính b?ng cáp USB đi kèm v?i Windows Phone c?a b?n và máy tính c?a b?n s? cho b?n bi?t làm th? nào đ? có đư?c ?ng d?ng đúng.

  H?u h?t các phiên b?n c?a Windows (không bao g?m Windows RT) cho phép b?n k?t n?i v?i Windows Phone c?a b?n b?ng cách s? d?ng Window Explorer, b?n có th? s? d?ng đ? xác nh?n r?ng b?n có m?t k?t n?i ho?t đ?ng ho?c sao chép n?i dung và phương ti?n truy?n thông gi?a đi?n tho?i và máy tính c?a b?n (không bao g?m n?i dung DRM).

  N?u b?n s? d?ng m?t Mac, s? d?ng các Windows Phone app cho Mac.

  N?u đi?n tho?i c?a b?n không t? đ?ng hư?ng b?n đ?n các ?ng d?ng thích h?p đ? s? d?ng, xem bài vi?t Đ?ng b? âm nh?c, nh?c chuông và podcast b?ng cách s? d?ng Máy tính c?a tôi đ? bi?t thêm chi ti?t.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 6. cài đ?t chuyên bi?t g? cài đ?t/l?i khách hàng đ?ng b? hóa c?a b?n
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Đ? g? b? và cài đ?t chuyên bi?t l?i ?ng d?ng đ?ng b? hóa c?a b?n:

  Cho các ?ng d?ng Windows Phone cho máy tính đ? bàn)Windows 8,Windows RT, ho?c Windows 7):
  1. M? b?ng đi?u khi?n:
   Ngư?i dùng Windows 8 và Windows RT: Trên màn h?nh B?t đ?u, g?Panel điều khiển và sau đó ch?n nó.
   Windows 7 ngư?i s? d?ng: B?m vào các B?t đ?u nút ch?n m?t và sau đó b?m vào Panel điều khiển.
  2. Khai thác ho?c B?m chu?t G? cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh.
  3. Ch?n các ?ng d?ng Windows Phone và r?i b?m vào ho?c b?m vào các G? cài đ?t chuyên bi?t nút ch?n m?t.
  4. cài đ?t chuyên bi?t l?i các ?ng d?ng Windows Phone cho máy tính đ? bàn. B?n có th? t?i v? các ?ng d?ng t? liên k?t đư?c cung c?p trên trang sau đây:

   http://www.windowsphone.com/en-US/How-to/wp8/Windows-Phone-App-for-Desktop


  Cho Windows Phone các ?ng d?ng ()Windows 8 ho?c Windows RT):
  1. Trên màn h?nh B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào màn h?nh ho?c swipe trong t? r?a đ?u ho?c cu?i đ? xem thanh l?nh ?ng d?ng, và sau đó b?m vào ho?c nh?p vào T?t c? ?ng d?ng.
  2. B?m chu?t ph?i vào các ?ng d?ng Windows Phone, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t.
  3. cài đ?t chuyên bi?t l?i các ?ng d?ng t? Cửa hàng Windows ho?c t? các web site sau đây:

   http://Apps.Microsoft.com/Windows/en-US/App/Windows-Phone/0e0fbaf6-fd99-4046-b494-9ce469ae3009


  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed

H? tr?

Community Forum
Get help from the knowledgeable Windows Phone Community.

Contact Us
View other helpful articles and contact information.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2749484 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 10.1
Áp d?ng
 • Windows Phone 8 for Consumers
T? khóa: 
kbwp8 kbmt KB2749484 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2749484

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com