Kh?c ph?c: Tính toán các bi?n pháp đư?c thay đ?i sau khi b?n duy?t m?t kh?i l?p phương trong SSAS 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2748780 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t vai tr? trong m?t kh?i l?p phương trong Microsoft SQL Server 2012 phân tích b?n ghi d?ch v? (SSAS 2012).
  • Tính toán các bi?n pháp đư?c xác đ?nh trong các k?ch b?n tính đo và liên quan đ?n m?t nhóm các bi?n pháp.
  • Các MeasureGroupMeasuresch?c năng là ? m?t ph?m vi đ? ?nh hư?ng đ?n ch? có các bi?n pháp th?c s? c?a nhóm bi?n pháp.
  • Vai tr? này t? ch?i t?t c? các bi?n pháp th?c s? c?a nhóm bi?n pháp.
  • B?n s? d?ng tài kho?n ngư?i dùng thu?c v? vai tr? đ? duy?t qua các kh?i.

Trong trư?ng h?p này, ph?m vi không đúng cách áp d?ng cho các bi?n pháp tính toán.

Nguyên nhân

V?n đ? x?y ra b?i v? các bi?n pháp tính ch?c năng MeasureGroupMeasures tr? v? là b?t ng?. K?t qu? d? ki?n s? là các ch?c năng tr? v? m?t t?p h?p r?ng b?i v? t?t c? các bi?n pháp th?c s? b? t? ch?i b?i vai tr? này. Tuy nhiên, các ch?c năng tr? v? m?t t?p h?p các tính toán các bi?n pháp.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative update 2 cho SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1)

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2790947 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2012 Service Pack 1 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".


Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ?, h?y thêm m?t bi?n pháp gi? thư?ng xuyên trong nhóm các bi?n pháp đó vai tr? không th? t? ch?i.

Lưu ?Bi?n pháp này s? đư?c hi?n th? cho ngư?i dùng khác. Tuy nhiên, sau khi b?n thêm các bi?n pháp gi? thư?ng xuyên, các ch?c năng MeasureGroupMeasures tr? v? ch? là các bi?n pháp gi? thư?ng xuyên.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh tính thành viên, h?y vào web site MSDN sau đây:

Làm th? nào đ? xác đ?nh tính thành viên

Thu?c tính

ID c?a bài: 2748780 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2748780 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2748780

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com