B?n s? nh?n đư?c thư NDR sai ch?a ngư?i nh?n c?a thành công g?i tin thư thoại trong môi trư?ng Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2748767 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n c?u h?nh m?t máy ch? Microsoft Exchange Server 2010 Trung tâm giao thông v?n t?i đ? đ?nh tuy?n thư Internet thông qua m?t bên th? ba máy ch? thông minh.
  • Ngư?i dùng g?i m?t email đ?n nhi?u ngư?i nh?n bên ngoài.
  • Cung c?p cho m?t ho?c nhi?u ngư?i nh?n thành công và th?t b?i cung c?p cho m?t ho?c nhi?u ngư?i nh?n. Ví d?, vi?c cung c?p cho ngư?i nh?n không t?n t?i bên ngoài không.
Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng nh?n đư?c m?t thông báo không g?i báo cáo (NDR) không chính xác ch? ra s? th?t b?i cung c?p cho t?t c? các ngư?i nh?n.

Lưu ? Hành vi d? ki?n là thư NDR ch? ch?a ngư?i nh?n cho ngư?i g?i không thành công.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các máy ch? Trung tâm giao thông v?n t?i không chính xác thêm ngư?i nh?n vào b?ng ngư?i nh?n cho thông báo b?n ghi d?ch v? giao hàng (DSN). Ngoài ra, DSN xu?t phát t? m?t bên th? ba máy ch? thông minh. V? v?y, thư NDR ch?a t?t c? các ngư?i nh?n.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2719800 Mô t? Update Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 2

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh g?i thu?c tính k?t n?i, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
C?u h?nh thu?c tính k?t n?i g?i
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vai tr? máy ch? Trung tâm giao thông v?n t?i, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
T?ng quan v? các vai tr? máy ch? Trung tâm giao thông v?n t?i
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t k?t n?i g?i SMTP, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
T?o m?t k?t n?i g?i SMTP

Thu?c tính

ID c?a bài: 2748767 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2748767 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2748767

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com