"Chu?i ch?ng ch? có th? không đư?c xây d?ng cho m?t chính quy?n g?c tin c?y" khi b?n hoàn t?t cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2746268 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2012 đư?c hoàn t?t, k?t thúc trang s? hi?n th? như sau:

Thi?t l?p đ? hoàn thành
Tuy nhiên, không ph?i t?t c? các tính năng cài đ?t chuyên bi?t m?t cách chính xác.

H?y s?a v?n đ? sau đây đ? đ?m b?o s?n ph?m đ?y đ? ch?c năng. Click vào đây đ? xem các v?n đ? ph? bi?n nh?t và cách gi?i quy?t ho?c dư?i đây đ? xem l?i các t?p tin log.

Tri?n khai Microsoft Web 3,0
M?t chu?i ch?ng ch? có th? không đư?c xây d?ng cho m?t chính quy?n g?c tin c?y.

N?u b?n nh?p vào đ? xem các t?p tin kí nh?p và tra c?u cho "L?i", b?n có th? nh?n th?y d?ng nh?t k? gi?ng như sau:

[05B0:0500][Năm 2012-08-05T14:07:07]: có đư?c gói: webdeploy_x64_en_usmsi_902, t?i tr?ng chi?n đ?u: webdeploy_x64_en_usmsi_902, các đ?ng g?i t?: D:\packages\WebDeploy\WebDeploy_x64.msi
[04E4:0564][Năm 2012-08-05T14:07:08]: l?i 0x800b010a: không th? xác minh t?nh tr?ng chính sách Chu?i ch?ng ch?.
[04E4:0564][Năm 2012-08-05T14:07:08]: l?i 0x800b010a: không th? có đư?c Chu?i ch?ng ch? v?i m? xác th?c ch?ng ch?.
[04E4:0564][Năm 2012-08-05T14:07:08]: l?i 0x800b010a: không th? xác minh ch? k? c?a t?i tr?ng chi?n đ?u: webdeploy_x64_en_usmsi_902
[04E4:0564][Năm 2012-08-05T14:07:08]: th?t b?i trong vi?c ki?m tra t?i tr?ng chi?n đ?u: webdeploy_x64_en_usmsi_902 t?i đư?ng d?n: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\webdeploy_x64_en_usmsi_902, l?i: 0x800b010a. Xóa t?p tin.
[04E4:0564][Năm 2012-08-05T14:07:08]: l?i 0x800b010a: không th? t?i tr?ng chi?n đ?u b? nh? cache: webdeploy_x64_en_usmsi_902

Lưu ? M?t s? thông tin trong các t?p tin kí nh?p c?a b?n s? khác nhau t? các ví d? c? th? này.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t s? thành ph?n trong Visual Studio 2012 đư?c k? b?i m?t Authority gi?y ch?ng nh?n không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Máy tính không đư?c kết nối Internet không th? t? đ?ng t?i v? các ch?ng ch? này.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xin vui l?ng t?i các b?n C?p Nh?t ch?ng ch? g?c đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
  • 931125 C?a s? g?c gi?y ch?ng nh?n thành viên chương tr?nh
Lưu ? B?n C?p Nh?t áp d?ng cho Windows XP, Windows Server 2003 và phiên b?n m?i hơn. Nó s? cài đ?t chuyên bi?t trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2, phiên b?n Windows đư?c h? tr? t?i thi?u cho Visual Studio năm 2012.

Sau khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t ch?ng ch? g?c, s?a ch?a Visual Studio 2012 đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i chương tr?nh và tính năng, và sau đó nh?p vào chương tr?nh và tính năng trong k?t qu? tra c?u.
  2. T?m và ch?n m?t s?n ph?m đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
  3. Trên thanh công c?, b?m thay đ?i.
  4. H?y b?m s?a ch?a.
  5. Nh?p vào ti?p t?c ho?c đ? nâng cao và ti?p t?c v?i vi?c cài đ?t chuyên bi?t, n?u b?n đư?c nh?c làm như v?y.


Thông tin thêm

Gi?y ch?ng nh?n quy?n c?a m?i g?c đư?c t?o ra sau khi Windows 7 và Windows Server 2008 R2 đư?c phát hành, cho phép ch? k? m?nh m? b?ng cách s? d?ng m?t băm SHA256. Máy tính đư?c k?t n?i v?i Internet t? đ?ng t?i v? các ch?ng ch? này. Tuy nhiên, các máy tính mà không đư?c k?t n?i v?i Internet ho?c mà không đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t ch?ng ch? g?c không có quy?n yêu c?u ch?ng ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Sau khi các nhà ch?c trách ch?ng ch? C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, s?a ch?a Visual Studio 2012 s? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? thành ph?n thi?u. Do đó, 3,0 Web tri?n khai ho?c b?t k? các thành ph?n b? ?nh hư?ng khác s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2746268 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio Premium 2012
  • Microsoft Visual Studio Professional 2012
  • Microsoft Visual Studio Ultimate 2012
  • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web
T? khóa: 
kbtshoot kbmt KB2746268 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2746268

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com