"Chu?i ch?ng ch? c th? khng ?c xy d?ng cho m?t c quan g?c tin c?y" khi b?n hon t?t ci ?t chuyn bi?t Visual Studio 2013 ho?c Visual Studio 2012

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2746268 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n ? ci ?t chuyn bi?t Microsoft Visual Studio 2013 ho?c Visual Studio 2012, b?n nh?n ?c thng bo sau trn trang cu?i cng:

ci ?t chuyn bi?t hon t?t
Tuy nhin, khng ph?i t?t c? cc tnh nng ci ?t chuyn bi?t ng cch.

Vui l?ng s?a cc s? c? sau ? ?m b?o ch?c nng s?n ph?m ?y ?. B?m vo y ? xem s? c? ph? bi?n nh?t v gi?i php ho?c ? ki?m tra t?p nh?t k?.

Tri?n khai Microsoft Web 3.0
Chu?i ch?ng ch? c th? khng ?c xy d?ng cho c quan g?c tin c?y.

N?u b?n b?m ? xem t?p nh?t k? v sau tra c?u "L?i", b?n s? th?y d?ng c?a Nh?t k? gi?ng nh sau:

[05B0:0500][2012-08-05T14:07:07]: Acquiring package: webdeploy_x64_en_usmsi_902, payload: webdeploy_x64_en_usmsi_902, copy from: D:\packages\WebDeploy\WebDeploy_x64.msi[04E4:0564][2012-08-05T14:07:08]: Error 0x800b010a: Failed to verify certificate chain policy status.[04E4:0564][2012-08-05T14:07:08]: Error 0x800b010a: Failed to get certificate chain for authenticode certificate.[04E4:0564][2012-08-05T14:07:08]: Error 0x800b010a: Failed to verify signature of payload: webdeploy_x64_en_usmsi_902[04E4:0564][2012-08-05T14:07:08]: Failed to verify payload: webdeploy_x64_en_usmsi_902 at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\webdeploy_x64_en_usmsi_902, error: 0x800b010a. Deleting file.[04E4:0564][2012-08-05T14:07:08]: Error 0x800b010a: Failed to cache payload: webdeploy_x64_en_usmsi_902

Lu ?M?t s? thng tin trong t?p nh?t k? c?a b?n s? khc v?i v d? ny.

Nguyn nhn

S? c? ny x?y ra do m?t s? thnh ph?n trong Visual Studio 2013 v Visual Studio 2012 ?c k? b?ng m?t c quan ch?ng nh?n cha ?c ci ?t chuyn bi?t trn Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. My tnh khng ?c kt ni Internet khng th? t? ?ng t?i xu?ng cc ch?ng ch?.

Gi?i php

? kh?c ph?c s? c? ny, t?i xu?ng cc b?n C?p Nh?t ch?ng ch? g?c ?c m t? trong bi vi?t sau trong c s? ki?n th?c Microsoft:
931125 Thnh vin chng tr?nh ch?ng ch? g?c Windows

Lu ?B?n C?p Nh?t p d?ng cho Windows XP, Windows Server 2003 v cc phin b?n m?i hn c?a Windows. N s? ci ?t chuyn bi?t trn my tnh ang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. y l phin b?n Windows ?c h? tr? t?i thi?u cho Visual Studio 2013 v Visual Studio 2012.

Sau khi b?n ? c?p nh?t ch?ng ch? g?c ?c ci ?t chuyn bi?t, b?n ph?i s?a ch?a ci ?t chuyn bi?t Visual Studioto cc gi b? ?nh h?ng b?i s? c? ?c m t? trong bi vi?t c s? ki?n th?c ny. ? th?c hi?n vi?c ny, h?y lm theo cc b?c sau:

 1. B?m B?t ?u, g? Chng tr?nh v tnh nng, r?i b?m vo chng tr?nh v tnh nng trong k?t qu? tra c?u.
 2. Ch?n m?t s?n ph?m ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".
 3. Trn thanh cng c?, b?m thay ?i.
 4. B?m s?a ch?a.
 5. B?mti?p t?c ho?c cn?u b?n ?c nh?c th?c hi?n vi?c ny. ci ?t chuyn bi?t s? ti?p t?c.

Thng tin thm

C quan ch?ng nh?n g?c m?i ?c t?o sau khi pht hnh c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2 s? m?nh ch? k? s? d?ng m?t bm SHA256. My tnh ?c kt ni Internet t? ?ng t?i xu?ng cc ch?ng ch?. Tuy nhin, my tnh m khng ?c kt ni Internet ho?c m khng c b?n C?p Nh?t ch?ng ch? g?c ci ?t chuyn bi?t khng c quy?n yu c?u ch?ng ch? ?c ci ?t chuyn bi?t.

Sau khi c quan ch?ng nh?n C?p Nh?t ?c ci ?t chuyn bi?t, s?a ch?a Visual Studio 2012 s? ci ?t chuyn bi?t b?t k? thnh ph?n thi?u. Do , tri?n khai Web 3.0 ho?c b?t k? thnh ph?n b? ?nh h?ng khc s? ?c ci ?t chuyn bi?t.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2746268 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Mi Hai 2014 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Visual Studio Premium 2013
 • Microsoft Visual Studio Professional 2013
 • Microsoft Visual Studio Ultimate 2013
 • Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web
 • Microsoft Visual Studio Premium 2012
 • Microsoft Visual Studio Professional 2012
 • Microsoft Visual Studio Ultimate 2012
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web
T? kha:
kbtshoot kbmt KB2746268 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2746268

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com