B?n không th? kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t đư?c th?o lu?n trong KB 2677070

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2745448 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trongBài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2677070 trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft SQL máy ch? báo cáo b?n ghi d?ch v? (SSRS). Khi b?n c? g?ng kh?i đ?ng SSRS, b?n nh?n đư?c m?t l?i th?i gian và t? ch?c s? ki?n ID 7000 và t? ch?c s? ki?n ID 7009 đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng.

Ngoài ra, t? ch?c s? ki?n ID 1530 kí nh?p và thông tin tương t? như sau đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng:

Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: Microsoft Người Windows dùng c?u h?nh b?n ghi d?ch v?
Ngày:Th?i gian t? ch?c s? ki?n>
ID s? ki?n: 1530
Nhi?m v? th? lo?i: không có
M?c đ?: c?nh báo
T? khoá:
Ngư?i dùng: H? th?ng
Máy vi tính:tên máy (ứng dụng) phục vụ SSRS>
Tr? chơi mô t?:
Windows phát hi?n các t?p tin ki?m nh?p c?a b?n v?n đang dùng b?i ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? khác. T?p s? đư?c b? n?p bây gi?. Các ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? mà gi? t?p tin ki?m nh?p c?a b?n có th? không ho?t đ?ng đúng sau đó.

CHI TI?T-
15 ngư?i dùng đ? đăng kí x? l? b? r? r? t? \Registry\User\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456:
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\SystemCertificates\TrustedPeople
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\SystemCertificates\Disallowed
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\SystemCertificates\Root
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\SystemCertificates\trust
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Policies\Microsoft\SystemCertificates
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\SystemCertificates\My
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\SystemCertificates\CA
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\SystemCertificates\SmartCardRoot
Tr?nh 1234 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe) đ? m? khóa \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Control Panel\International

Lưu ? Đ?t ch?Th?i gian t? ch?c s? ki?n> đ?i di?n cho th?i gian khi các s? ki?n x?y ra. Đ?t ch?tên máy (ứng dụng) phục vụ SSRS> đ?i di?n cho tên máy (ứng dụng) phục vụ SSRS.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? không có kh? năng đ? l?y ch?ng ch? đáng tin c?y và không đáng tin c?y, tin c?y li?t kê (CTLs). N?u h? th?ng không có quy?n truy c?p vào Windows Update, b?i v? h? th?ng không đư?c k?t n?i v?i Internet ho?c b?i v? Windows Update b? ch?n b?i quy t?c tư?ng l?a, m?ng truy l?n ra trư?c khi b?n ghi d?ch v? có th? ti?p t?c th? t?c kh?i đ?ng c?a nó. Trong m?t s? trư?ng h?p, th?i gian t?i m?ng này có th? vư?t quá th?i gian kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? 30 giây. N?u m?t b?n ghi d?ch v? không th? báo cáo r?ng kh?i đ?ng hoàn thành sau 30 giây, b? đi?u khi?n b?n ghi d?ch v? (SCM) d?ng b?n ghi d?ch v?.

Các URL đ? C?p Nh?t CTL thay đ?i v?i b?n c?p nh?t này. V? v?y, n?u URL trư?c đó đ? đư?c c?ng m? hóa như là các ngo?i l? tư?ng l?a ho?c proxy, ho?c n?u có là không có truy c?p Internet trên máy tính, CTL không th? đư?c C?p Nh?t.

Đ? t?i v? m?i nh?t CTLs, s? d?ng C?p Nh?t URL sau:  

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, c?u h?nh máy tính đ? m?ng không l?y CTLs đáng tin c?y và không đáng tin c?y. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1

Xác nh?n r?ng tư?ng l?a ranh gi?i, quy t?c truy c?p c?a b? đ?nh tuy?n ho?c hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền h? ngu?n cho phép h? th?ng đ? c?p nh?t 2677070 cài đ?t chuyên bi?t đ? liên h? v?i Microsoft Update. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? yêu c?u này, h?y xem bài vi?t sau trong Cơ s? tri th?c Microsoft. (Đi?u này bao g?m các URL truy c?p C?p Nh?t CTL.)
2677070 M?t c?p nh?t t? đ?ng revoked gi?y ch?ng nh?n có s?n cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Phương pháp 2

Thay đ?i thi?t đ?t chính sách nhóm. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Theo các C?u h?nh máy tính nh?p đúp vào nút ch?n m?t trong các đ?a phương nhóm chính sách Editor, Chính sách.
 2. Nh?p đúp vào Cài đặt Windows, b?m đúp vào Thi?t đ?t b?o m?t, và sau đó b?m đúp Khu v?c phím chính sách.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào cài đ?t chuyên bi?t xác nh?n ch?ng ch? đư?ng.
 4. B?m vào các Tra c?u m?ngtab, nh?n vào đây đ? ch?n cácXác đ?nh các cài đ?t chuyên bi?t chính sách ki?m tra h?p, và sau đó b?m vào đ? r? ràng các T? đ?ng c?p nh?t gi?y ch?ng nh?n trong chương tr?nh ch?ng ch? g?c Microsoft (khuy?n cáo) hộp kiểm.
 5. B?m chu?t Ok, và sau đó đóng Local nhóm chính sách biên so?n.

Phương pháp 3

S?a đ?i s? ki?m nh?p. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó b?m vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và ch?n registry subkey sau đây:
  HKLM\Software\Policies\Microsoft\SystemCertificates
 3. B?m chu?t ph?i vào AuthRoot, ch?n M?i, và sau đó nh?p vào DWORD.
 4. Lo?i DisableRootAutoUpdate , và sau đó nh?n Enter.
 5. B?m chu?t ph?i vào DisableRootAutoUpdate, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các Giá tr? d? li?u h?p, lo?i 1, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.

Phương pháp 4

Tăng th?i gian b?n ghi d?ch v? m?c đ?nh.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? tăng th?i gian b?n ghi d?ch v? m?c đ?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó b?m vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và ch?n registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
 3. B?m chu?t ph?i vào Ki?m soát, tr? đ?n M?i, và sau đó nh?p vào DWORD.
 4. Trong các Giá tr? m?i h?p, lo?i ServicesPipeTimeout, và sau đó nh?n Enter.
 5. B?m chu?t ph?i vào ServicesPipeTimeout, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. B?m chu?tTh?p phân, g? s? giây mà b?n mu?n ch? đ?i cho đ?n khi các b?n ghi d?ch v? th?i gian, và sau đó nh?p vào Ok.
  Ví d ?, đ? ch? đ?i 60 giây trư?c khi b?n ghi d?ch v? th?i gian, lo?i 60000.
 7. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chương tr?nh ch?ng ch? g?c c?a Windows, gi?y ch?ng nh?n, ch?ng ch? tin tư?ng và danh sách tin c?y ch?ng ch?, h?y xem ph?n "Thông tin" c?a bài vi?t bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2677070 M?t c?p nh?t t? đ?ng revoked gi?y ch?ng nh?n có s?n cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu?c tính

ID c?a bài: 2745448 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 3.1
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
T? khóa: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB2745448 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2745448

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com