"13808" m? l?i khi m?t k?t n?i VPN không liên t?c l?i trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2743978 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n tri?n khai m?t đ?a ch? d?ch traversal (NAT-T) c?u m?ng trong m?t môi trư?ng m?ng.
 • B?n thi?t l?p m?t phiên b?n Internet Key Exchange 2 (IKEv2) k?t n?i m?ng riêng ?o (VPN) trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
 • NAT-T đư?c tri?n khai trên c? hai khách hàng VPN và hai bên máy ch? VPN.
Trong trư?ng h?p này, k?t n?i VPN không liên t?c th?t b?i. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m? l?i 13808 ch? ra m?t v?n đ? "ERROR_IPSEC_IKE_SA_REAPED". V? v?y, b?n không th? ti?p t?c k?t n?i cho đ?n khi kh?i đ?ng l?i máy ch?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
BFE.dll6.1.7601.22108496,12806 Tháng 12 năm 201116:29
Ikeext.dll6.1.7601.22108675,84006 Tháng 12 năm 201116:30
Networksecurity-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,02806 Tháng 12 năm 201116:48
Nshwfp.dll6.1.7601.22108657,92006 Tháng 12 năm 201116:31
WFP.MOFkhông áp d?ng82210 Tháng sáu, 200921:32
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
BFE.dll6.1.7601.22108706,56006 Tháng 12 năm 201118:00x 64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22108324,09606 Tháng 12 năm 201118:01x 64
Ikeext.dll6.1.7601.22108855,55206 Tháng 12 năm 201118:02x 64
Networksecurity-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,02806 Tháng 12 năm 201118:22không áp d?ng
Nshwfp.dll6.1.7601.22108832,00006 Tháng 12 năm 201118:03x 64
WFP.MOFkhông áp d?ng82210 Tháng sáu, 200920:51không áp d?ng
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22108216,57606 Tháng 12 năm 201116:30x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.22108657,92006 Tháng 12 năm 201116:31x 86
WFP.MOFkhông áp d?ng82212 Tháng mư?i m?t, 201023:57không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
BFE.dll6.1.7601.221081,074,17607 Tháng 12 năm 201112:17IA-64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22108566,27207 Tháng 12 năm 201112:18IA-64
Ikeext.dll6.1.7601.221081,487,36007 Tháng 12 năm 201112:19IA-64
Networksecurity-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,02807 Tháng 12 năm 201112:37không áp d?ng
Nshwfp.dll6.1.7601.221081,114,11207 Tháng 12 năm 201112:20IA-64
WFP.MOFkhông áp d?ng82210 Tháng sáu, 200920:57không áp d?ng
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22108216,57606 Tháng 12 năm 201116:30x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.22108657,92006 Tháng 12 năm 201116:31x 86
WFP.MOFkhông áp d?ng82212 Tháng mư?i m?t, 201023:57không áp d?ng
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows 8 và Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
BFE.dll6.2.9200.20793473,60009 Tháng 8 năm 201305:04x 86
Fwpuclnt.dll6.2.9200.20569245,24827 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Ikeext.dll6.2.9200.20793679,93609 Tháng 8 năm 201305:04x 86
Nshwfp.dll6.2.9200.20793702,46409 Tháng 8 năm 201305:05x 86
BFE.dll6.2.9200.20793473,60009 Tháng 8 năm 201305:04x 86
Fwpuclnt.dll6.2.9200.20569245,24827 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Ikeext.dll6.2.9200.20793679,93609 Tháng 8 năm 201305:04x 86
Networksecurity-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,92009 Tháng 8 năm 201305:53không áp d?ng
Nshwfp.dll6.2.9200.20793702,46409 Tháng 8 năm 201305:05x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
BFE.dll6.2.9200.20793718,84809 Tháng 8 năm 201307:59x 64
Fwpuclnt.dll6.2.9200.20569378,88027 Tháng 12 năm 201104:25x 64
Ikeext.dll6.2.9200.207931,071,10409 Tháng 8 năm 201308:00x 64
Nshwfp.dll6.2.9200.20793888,83209 Tháng 8 năm 201308:00x 64
BFE.dll6.2.9200.20793718,84809 Tháng 8 năm 201307:59x 64
Fwpuclnt.dll6.2.9200.20569378,88027 Tháng 12 năm 201104:25x 64
Ikeext.dll6.2.9200.207931,071,10409 Tháng 8 năm 201308:00x 64
Networksecurity-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,92009 Tháng 8 năm 201308:29không áp d?ng
Nshwfp.dll6.2.9200.20793888,83209 Tháng 8 năm 201308:00x 64
Wfplwfs.sys6.2.9200.2079396,60009 Tháng 8 năm 201308:34x 64
Fwpuclnt.dll6.2.9200.20569245,24827 Tháng 12 năm 201104:22x 86
Nshwfp.dll6.2.9200.20793702,46409 Tháng 8 năm 201305:05x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_da78431eb0212295b43a923252013020_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_12ac86761fc87142.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)07 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:56
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_cfc4276da1df0227.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin158,847
Ngày (UTC)07 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:59
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_550db74224da1b3a83de3b71946ec907_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_8e391a3fa0b355f6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)07 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:56
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d6816054e67be2467716cb246ae4bc4f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_91135e3da21e2635.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)07 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:56
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_2be2c2f15a3c735d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin154,831
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)18:31
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_36376d438e9d3558.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin94,348
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:45
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_2c8e58d8ddd3595279e1ee35692afefe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_61a99affbcd83218.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.056
Ngày (UTC)07 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:56
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_cfc5cb63a1dd0b23.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin154,828
Ngày (UTC)07 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)12:44
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_36376d438e9d3558.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin94,348
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:45

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 và Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.998 ngư?i
Ngày (UTC)09 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_174733f93ffed6946d99bc0dfad4fc34_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_561dc08578530de4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)09 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_46a6c08aabb7e87564b007743c86e2e4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_53ccfa32883ecadd.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)09 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-m?ng-an ninh-winpe_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_e331ffdc016cf6c5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin98,336
Ngày (UTC)09 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_ca4d4e11151836a3.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin93,475
Ngày (UTC)09 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4051436a9f37a5f4c9f64491a6c14f47_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_720ce1211c832fa2.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)09 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c250fd006dca1e27a59307db344aac67_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_a41ccfab7cca3f38.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)09 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-m?ng-an ninh-winpe_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_3f509b5fb9ca67fb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin98,342
Ngày (UTC)09 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_266be994cd75a7d9.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin93,718
Ngày (UTC)09 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.460 ngư?i
Ngày (UTC)09 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_30c093e701d669d4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16.196
Ngày (UTC)09 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:58
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2743978 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2743978 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2743978

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com