ngo?i l? "0xe0434f4d" và "0xC001000A" thông báo l?i khi b?n t?o m?t b?o tr? có k? ho?ch trên m?t máy ch? MSX

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2742131 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n s? d?ng Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2 ho?c Microsoft SQL Server 2005 như m?t máy ch? ch? (MSX).
 • B?n s? d?ng SQL Server 2012 như m?t máy ch? m?c tiêu (TSX).
 • B?n t?o ra m?t k? ho?ch b?o tr? multiserver trên máy MSX ch?.
Trong trư?ng h?p này, k? ho?ch b?o tr? không đư?c sao chép t?i h? ph?c v? TSX. Ngoài ra, thông báo ngo?i l? tương t? như sau đư?c ghi trong Nh?t k? đ?i l? SQL Server trên máy ch? TSX:

[073] M?t ngo?i l? (0xe0434f4d) đ? x?y ra trong h? th?ng b?o tr? có k? ho?ch

Lưu ? Trong thông báo l?i này, "B?o tr? ph? k? ho?ch tên" là m?t gi? ch? cho k? ho?ch ti?u b?o tr?.

Các công vi?c có liên quan đ?n k? ho?ch b?o tr? đư?c sao chép. N?u b?n c? g?ng đ? th?c hi?n công vi?c trên ch? TSX, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

Th?c hi?n các công vi?cB?o tr? ph? k? ho?ch tên' th?t b?i. Xem các b?n ghi l?ch s? đ? bi?t chi ti?t.

Ngoài ra, các thông tin tương t? như sau đây đư?c kí nh?p trong l?ch s? công vi?c:

Không th? n?p gói "K? ho?ch b?o tr? gói ph?n m?m" v? l?i 0xC001000A. Tr? chơi mô t?: Các gói ph?n m?m đ? ch? đ?nh không th? đư?c n?p t? b? máy cơ s? d? li?u SQL Server.

Lưu ?Trong thông báo l?i này, "Duy tr? k? ho?ch gói" là m?t gi? ch? cho tên gói c?a k? ho?ch b?o tr?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? đ?i l? SQL Server không th? t?m th?y h?i Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 c?a b? máy cơ s? d? li?u duy tr? k? ho?ch nhi?m v? trên máy ch? TSX.

Lưu ? H?i đ?ng nhi?m v? k? ho?ch b?o tr? b? máy cơ s? d? li?u đư?c nâng c?p đ? Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0 trong SQL Server 2012.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative Update 2 cho SQL Server 2012 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2790947 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 SP1 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Tích l?y Update 5 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2777772 Cumulative update C?p Nh?t gói 5 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n c?ng có th? t?o m?t t?p tin c?u h?nh cho đ?i l? SQL Server trên máy ch? TSX. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xóa t?t c? các k? ho?ch b?o tr? phân ph?i hi?n có trên h? ph?c v? MSX mà không đư?c sao chép t?i h? ph?c v? TSX.
 2. T?o m?t t?p tin có tên là SQLAGENT.EXE.C?U H?NH bên dư?i m?c tin thư thoại sau trên máy ch? SQL Server 2012 TSX:
  % Chương tr?nh Files%\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn
 3. Thêm n?i dung sau vào SQLAGENT.EXE.T?p tin c?u h?nh:
  <?xml version ="1.0"?>
  <configuration> 
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true"> 
  <supportedRuntime version="v4.0"/> 
  </startup>
  </configuration>
 4. Kh?i đ?ng l?i SQL Server đ?i l? trên máy ch? TSX.
 5. T?o ra các k? ho?ch b?o dư?ng multiserver m?i đư?c nh?m m?c tiêu đ?n máy ch? TSX.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? tính tương h?p v? sau c?a MSX server và TSX server, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? t?o ra m?t môi trư?ng multiserver

Thu?c tính

ID c?a bài: 2742131 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
T? khóa: 
kbtshoot kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2742131 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2742131

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com