Kh?c ph?c: K?t qu? không chính xác khi b?n ch?y m?t truy v?n MDX ? ch? đ? lưu tr? ROLAP trong SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? phân tích

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2741143 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n ch?y m?t truy v?n đa chi?u bi?u th?c (MDX) ch?ng l?i m?t kh?i có ch?a m?t phân vùng trong quan h? ch? đ? lưu tr? OLAP (ROLAP) trong Microsoft SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? phân tích (SSAS 2008 R2), các truy v?n s? tr? v? các k?t qu? không chính xác.

V?n đ? này x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Truy v?n MDX ch?a m?t DRILLTHROUGH tuyên b?.
  • Truy v?n MDX tham chi?u đ?n m?t kích thư?c c?a h? th?ng phân c?p cha/con.
  • Truy v?n MDX ch?a m?t b? l?c mà tài li?u tham kh?o m?t thu?c tính không ph?i là cha m? ? kích thư?c phân c?p cha/con.

Nguyên nhân

V?n đ? x?y ra b?i v? các b? l?c trên các thu?c tính không ph?i là ph? huynh b? qua không chính xác.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2754552 Gói cumulative update 3 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? Pack 2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 8. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2723743 Cumulative update C?p Nh?t gói 8 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 phát hành. Chúng tôi khuyên r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y ch?y truy v?n MDX trong nhưntgx phát tri?n đa ch? đ? lưu tr? OLAP (MOLAP).

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? câu DRILLTHROUGH , h?y vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? câu DRILLTHROUGH
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cha/con phân c?p kích thư?c, h?y vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? cha/con phân c?p kích thư?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 2741143 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2741143 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2741143

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com