? t? ?ng g? ci ?t Microsoft Office 2013 ho?c Office 365, h?y b?m nt Kh?c ph?c s? c? :

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny


Quan trong Sau khi b?n b?m vo nt, h?p tho?i T?i xu?ng T?p xu?t hi?n ? cu?i c?a s? Internet Explorer. ? t?i xu?ng Kh?c ph? s? c?, h?y b?m vo Lu. N?u b?n b?m vo M?, b?n c th? g?p s? c? khi ch?y Kh?c ph?c s? c?. Khi qu tr?nh ny hon t?t, h?y b?m vo M? th m?c, ?nh v? t?p (tn ph?i b?t ?u b?ng "O15CTRRemove"), sau b?m p vo t?p ? ch?y Kh?c ph?c s? c?.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
H?p tho?i T?i xu?ng T?p


N?u b?n mu?n bi?t cch ci ?t l?i Office 2013 ho?c Office 365, h?y xem Cch ci ?t l?i Office 2013 ho?c Office 365.

Phng phap nay co giai quyt c s c cua ban khng?

N?u khng th? g? ci ?t Office 2013 ho?c Office 365 b?ng cch s? d?ng gi?i php Kh?c ph?c s? c?, b?n h?y th? cc b?c sau ? g? ci ?t th? cng chng tr?nh. Ho?c lin h? v?i B? ph?n H? tr? c?a Microsoft ? ?c tr? gip.

Cc b?c g? ci ?t th? cng Office 2013 ho?c Office 365

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

B?c 1: Xc ?nh lo?i ci ?t c?a Office

Tr?c khi lm theo cc b?c ny, b?n ph?i bi?t lo?i ci ?t Office c?a m?nh. i?u ny l quan tr?ng v? m?i lo?i ci ?t c th? yu c?u phng php xa khc nhau.

? xc ?nh lo?i ci ?t office, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. B?t ?u ?ng d?ng Office, chng han nh Microsoft Word.
 2. Trn menu Tp, bm vo Ti kho?n.
 3. N?u Office 2013 ? ?c ci ?t b?ng cch s? d?ng B?m ? Ch?y th? Ty ch?n C?p nh?t s? xu?t hi?n. ?i v?i ci ?t MSI, m?c Ty ch?n C?p nh?t s? khng xu?t hi?n.
M?o
 • B?m ? Ch?y l m?t phng php m?i m b?n c th? s? d?ng ? ci ?t v c?p nh?t Microsoft Office t? Internet. B?m ? Ch?y ho?t ?ng theo cch tng t? nh video tr?c tuy?n. Theo m?c ?nh, cc s?n ph?m Office 365 ?c ci ?t b?ng cch s? d?ng B?m ? Ch?y.
 • MSI l phng php truy?n th?ng ? ci ?t Office. Thng th?ng, Office ?c ci ?t t? m?t ngu?n ci ?t c?c b?.

Bc 2: G? ci ?t th? cng Office 2013 ho?c Office 365

?i v?i ci ?t B?m ? ch?y c?a Office 2013, ch?ng h?n ?i v?i Office 365 Home
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Ch ? hon t?t phng phap nay, ban phai ng nhp vao Windows thng qua ti kho?n quan tri vin. N?u y l my tnh c nhn c?a b?n th? b?n c th? ? ng nh?p b?ng ti kho?n c?a qu?n tr? vin. Nu may tinh cua ban la mt phn cua mang, ban co th phai yu cu quan tri vin h thng giup . ? xc minh r?ng b?n ? ng nh?p b?ng ti kho?n c?a qu?n tr? vin, h?y xem bi vi?t sau trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
Cach xac ?nh loai tai khoan ngi dung cua ban trong Windows

Bc 1: Xa cc gi Windows Installer c?n l?i
 1. M? th m?c ci ?t Office 15. Theo m?c ?nh, th m?c n?m t?i C:\Program Files\Microsoft Office 15.
 2. M? th m?c g?c, m? th m?c tch h?p, sau xa t?t c? cc t?p C2RManifest*.xml, ch?ng h?n nh c2rmanifest.officemui.msi.zip.en-us.
 3. S? d?ng m?t trong cc phng php sau ? m? c?a s? D?u nh?c L?nh v?i t cch qu?n tr? vin.


  ?i v?i Windows 7
  1. B?m vo B?t ?u, b?m vo T?t c? cc Chng tr?nh r?i m? th m?c Ti?n ch.
  2. B?m chu?t ph?i vo D?u nh?c L?nh, sau b?m vo Ch?y v?i t cch qu?n tr? vin.
  i vi Windows 8 ho?c Windows 8.1
  1. Vut vao t mep phai cua man hinh, ri cham vo Tim kim. Nu s dung chut, b?n h?y tro vao goc trn bn phai cua man hinh, di con tro chut xung di ri bm vo Tim kim.
  2. Trong hp T?m ki?m , nh?p CMD. Trong k?t qu? t?m ki?m, nh?n v gi? D?u nh?c L?nh trong m?t giy, sau b?m vo Ch?y v?i t cch qu?n tr? vin. N?u s? d?ng chu?t, b?n h?y b?m chut phai vao Du nhc Lnh ri bm vo Chay vi t cch qu?n tr? vin.
 4. T?i du nhc lnh, nh?p lnh sau v nhn phim Enter sau mi lnh:

  cd "C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration"
  integrator.exe /U
Bc 2: Xa cc tc v? ?c l?p l?ch c?a Office 2013
 1. M?c?a s? D?u nh?c L?nh v?i t cch qu?n tr? vin.
 2. T?i du nhc lnh, nh?p lnh sau v nhn phim Enter sau mi lnh:

  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
Bc 3: S? d?ng Task Manager ? k?t thc cc nhi?m v? Click ? ch?y
 1. S? d?ng m?t trong nh?ng phng php sau ? m? Tr?nh qu?n l? Tc v?.

  i vi Windows 7

  Bm chut phai vao vung trng cua thanh tac vu, sau o b?m vo B?t ?u Trinh quan ly Tac vu.

  ?i v?i Windows 8 ho?c Windows 8.1
  1. Vut vao t mep phai cua man hinh, ri cham vo Tim kim. Nu s dung chut, b?n h?y tro vao goc trn bn phai cua man hinh, di con tro chut xung di ri bm vo Tim kim.
  2. Trong hp T?m ki?m, nh?p Tr?nh qu?n l? Tc v?. Trong k?t qu? t?m ki?m, b?m vo Tr?nh qu?n l? Tc v?.
 2. Bm vo tab Tin trinh.
 3. N?u cc qu tr?nh sau ang ch?y th? b?n h?y b?m chu?t ph?i vo t?ng qu tr?nh r?i b?m vo K?t thc Qu tr?nh trong Windows 7 ho?c K?t thc Tc v? trong Windows 8 ho?c Windows 8.1 sau khi ch?n t?ng qu tr?nh.
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
B?c 4: Xa d?ch v? Office 2013
 1. M? c?a s? D?u nh?c L?nh v?i t cch qu?n tr? vin.
 2. Tai du nhc lnh, nhp lnh sau y, sau nhn Enter:

  sc delete OfficeSvc
B?c 5: Xa cc t?p Office 2013
 1. S? d?ng m?t trong cc phng php sau ? m? h?p tho?i Ch?y.


  i vi Windows 7
  1. B?m vo B?t ?u, nh?p Ch?y trong h?p B?t ?u T?m ki?m, sau b?m vo Ch?y trong k?t qu? t?m ki?m.
  i vi Windows 8 ho?c Windows 8.1
  1. Vut vao t mep phai cua man hinh, ri cham vo Tim kim. Nu s dung chut, b?n h?y tro vao goc trn bn phai cua man hinh, di con tro chut xung di ri bm vo Tim kim.
  2. Trong h?p T?m ki?m, nh?p Ch?y, sau b?m vo Ch?y trong k?t qu? t?m ki?m.
  Lu ? B?n c?ng c th? nh?n phm bi?u trng Windows+R ? m? h?p tho?i Ch?y.
 2. Trong h?p M?, nh?p %ProgramFiles%, sau b?m vo OK.
 3. Xa th m?c "Microsoft Office 15".
 4. M? h?p tho?i Ch?y, nh?p %ProgramData%\Microsoft, sau b?m OK.
 5. Xa th m?c ClickToRun. Nu th m?c nay khng tn tai, hay chuyn ti bc tip theo.
 6. M? h?p tho?i Ch?y, nh?p %ProgramData%\Microsoft\office, sau b?m vo OK.
 7. Xa th m?c FFPackageLocker.

Lu ? N?u b?n khng th? xa m?t th m?c ho?c m?t t?p ang m? ho?c ang ?c s? d?ng b?i m?t chng tr?nh khc, h?y kh?i ?ng l?i my tnh, sau th? l?i. N?u b?n v?n khng th? xa th m?c, h?y i t?i b?c ti?p theo.

B?c 6: Xo kho con ng k? Office 2013

Quan trong Lm theo cc b?c trong ph?n ny th?t c?n th?n. C th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng ky khng ng cch. Tr?c khi b?n s?a ?i, sao lu s? ng k? ? khi ph?c trong tr?ng h?p x?y ra s? c?.
 1. M? Registry Editor.

  i vi Windows 7
  1. B?m vo B?t ?u, nh?p Ch?y trong h?p B?t ?u T?m ki?m, sau b?m vo Ch?y trong k?t qu? t?m ki?m.
  2. Nhp regedit, sau b?m vo OK.
  i vi Windows 8 ho?c Windows 8.1
  1. Vut vao t mep phai cua man hinh, sau cham vo Tim kim. Nu s dung chut, b?n h?y tro vao goc trn bn phai cua man hinh, di con tro chut xung di ri bm vo Tim kim.
  2. Trong h?p T?m ki?m, nh?p regedit, sau b?m vo regedit.exe trong ngn k?t qu? t?m ki?m.
 2. Xoa khoa con ng ky sau:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us
  Lu ? Trong kha con trong m?c c d?u li?t k th? ba, "Microsoft Office 15 <Edition>- en-us" bi?u th? tn th?c c?a chng tr?nh. Tn ny ty thu?c vo phin b?n Office 2013 v phin b?n ngn ng? b?n ? ci ?t.
B?c 7: Xa phm t?t tr?nh n B?t ?u
 1. M? h?p tho?i Ch?y.
 2. Nh?p %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs, sau nh?n Enter.
 3. Xa cc th m?c Office 2013.
B?c 8: G? ci ?t thnh ph?n c?c b? Habanero Microsoft Office v thnh ph?n c?c b? thay th? Habanero
 1. M? c?a s? D?u nh?c L?nh v?i t cch qu?n tr? vin.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, h?y nh?p m?t trong s? cc l?nh sau sao cho ph h?p v?i h? i?u hnh c?a b?n, sau nh?n Enter:
  • N?u ang ch?y phin b?n Office 2013 x86 trn h? i?u hnh x64, h?y ch?y l?nh sau:
   MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • N?u ang ch?y phin b?n Office 2013 x86 trn h? i?u hnh x86, h?y ch?y l?nh sau:
   MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • N?u ang ch?y phin b?n Office 2013 x64 trn h? i?u hnh x64, h?y ch?y l?nh sau:
   MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
?i v?i ci ?t MSI c?a Office 2013
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Quan tr?ng ? g? ci ?t Office 2013, b?n ph?i xem ?c t?p v th m?c ?n. ? th?c hi?n vi?c ny, h?y lm theo cc b?c sau tr?c khi b?n b?t ?u qu tr?nh ny:
 1. Khi ng Windows Explorer.
 2. Nh?n Alt ? hi?n th? thanh menu.
 3. Trn menu Cng cu, b?m vo Tuy chon Th muc.
 4. B?m vo tab Xem.
 5. Trong ngn Ci t nng cao, bm vo Hin thi cac tp va th muc n trong Cac tp va th muc n.
 6. Bo chon h?p ki?m ?n ph?n m rng cua cac loai tp a bi?t.
 7. Bm vo OK ri thoat windows Explorer.
B?c 1: Xa m?i goi Windows Installer con lai cua h th?ng Office 2013.
 1. S? d?ng m?t trong cc phng php sau ? m? h?p tho?i Ch?y.

  i vi Windows 7
  1. B?m vo B?t ?u, nh?p Ch?y trong h?p B?t ?u T?m ki?m, sau b?m vo Ch?y trong k?t qu? t?m ki?m.
  i vi Windows 8 ho?c Windows 8.1
  1. Vut vao t mep phai cua man hinh, sau cham vo Tim kim. Nu s dung chut, b?n h?y tro vao goc trn bn phai cua man hinh, di con tro chut xung di, sau o bm vo Tim kim.
  2. Trong h?p T?m ki?m, nh?p Ch?y, sau b?m vo Ch?y trong k?t qu? t?m ki?m.
 2. Nh?p installer, sau o b?m OK.

  Lu ? Thao tc ny s? m? th m?c %windir%\Installer.
 3. Nh?n Alt ? hi?n th? thanh menu.
 4. i vi Windows 7
  1. Trn menu Xem, b?m vo Chon chi tit.
  i vi Windows 8 ho?c Windows 8.1
  1. Trn ruy bng Xem, hay bm vao Chi ti?t trong nhom B? c?c.
 5. Chon hp kim Chu , nh?p 340 vao hp rng cua ct a chon (tinh theo pixel), sau o bm vo OK.

  Lu ? Co th mt vai phut chu xut hin bn canh mi tp .msi.
 6. Trn menu Xem, tr? vo S?p x?p theo, sau b?m vo Ch? ?.
 7. N?u hp thoai Kim soat Tai khoan Ngi dung xu?t hin th? b?m vo Cho phep ti?p tuc.
 8. T?m m?i t?p .msi trong ch? ? l "Microsoft Office <product name> 2013", b?m chu?t ph?i vo t?p msi, sau b?m vo G? ci ?t.

  Lu ? Trong b?c ny, <product name> bi?u th? tn th?c c?a s?n ph?m Office 2013.
B?c 2: D?ng D?ch v? Cng c? Ngu?n Office
 1. M? h?p tho?i Ch?y.
 2. Nh?p services.msc, sau o b?m vo OK.
 3. Trong c?a s? D?ch v?, xc ?nh xem d?ch v? Cng c? Ngu?n Office c ang ch?y khng. (N?u d?ch v? ang ch?y, "? b?t ?u" s? xu?t hi?n trong c?t Tr?ng thi.) N?u d?ch v? ny ang ch?y, b?m chu?t ph?i vo Cng c? Ngu?n Office, sau b?m vo D?ng.
 4. ng c?a s? D?ch v?.
B?c 3: Xa b?t k? th m?c ci ?t Office 2013 c?n l?i no
 1. M? h?p tho?i Ch?y.
 2. Nh?p %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared, sau o b?m vo OK.

  Lu ? Trn may tinh chay phin ban 64 bit cua Windows, nh?p %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared, sau o b?m vo OK.
 3. Hay xoa cac th muc sau y n?u co:
  • Office15
  • Cng c? Ngu?n
 4. M? h?p tho?i Ch?y .
 5. Nh?p %ProgramFiles%\Microsoft Office, sau o b?m vo OK.

  Lu ? Trn may tinh chay phin ban 64 bit cua Windows, nh?p %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office, sau o bm vo OK.
 6. Xoa th muc Office15.
 7. Trn th muc g?c c?a m?i cng, ?nh v?, sau o m th muc MSOCache. N?u ban khng th?y th muc nay, lam theo cac bc sau:
  1. Kh?i ?ng Windows Explorer, sau b?m vo Ty ch?n Th m?c trn menu Cng c?.
  2. B?m vo tab Xem.
  3. Trong ph?n Ci t nng cao, bm vo Hin thi cac tp va th muc n trong Cac tp va th muc n.
  4. Bo chon hp kim ?n cac tp h i?u hanh c bao v?, sau o b?m vo OK.
  5. M th muc T?t ca Ngi dung trong th muc MSOCache, sau o xoa moi th muc cha vn ban "0FF1CE}- trong tn th muc.

   Lu ?Vn b?n ny ch?a k? t? "0" (khng) v "1" cho ch? ci "O" v "I". V d?: xa th m?c ?c ?t tn nh sau:

   {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C
B?c 4: Xa b?t k? th m?c ci ?t Office 2013 c?n l?i no
 1. M? h?p tho?i Ch?y.
 2. Nh?p %appdata%\microsoft\templates, sau o b?m vo OK.
 3. Xoa tp sau:
  • Normal.dotm
  • Cho m?ng ?n v?i Word.dotx
 4. M? h?p tho?i Ch?y.
 5. Nh?p %appdata%\microsoft\document building blocks, sau o b?m vo OK.
 6. M? th m?c con trong th m?c "Document Building Blocks" (Kh?i D?ng Ti li?u).

  Lu ? Tiu th muc con se la mt s gm bn ch s biu thi ngn ng cua goi Microsoft Office.
 7. Xa t?p "Building blocks.dotx".
 8. ong t?t ca cac chng trinh trc khi ban lam theo cac bc con lai.
B?c 5: Xa kha con ng k? cho h? th?ng Office 2013

Canh bao Cac s c? nghim trong co th xay ra n?u ban sa i s ng ky khng ung b?ng cach s dung Registry Editor hoc s dung phng phap khac. Nhng s c? nay co th yu c?u ban cai t lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am r?ng nhng s c? nay co th c giai quyt. Ban phai t? ch?u rui ro khi sa i s ng ky.

Quan trong Bai vi?t nay cha thng tin v? cach sa i s ng ky. Hay ch?c ch?n sao lu s ng ky trc khi ban sa i no. Hay ch?c ch?n r?ng ban bi?t cach khi phuc s ng ky n?u s c? xay ra. bi?t thm thng tin v? cach sao lu, khi phuc, va sa i s ng ky, hay b?m s? bai vit sau y xem bai vi?t trong C s Ki?n thc Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng ky trong Windows
?nh v? r?i xa cac khoa con ng ky Office 2013 n?u co. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. M? h?p tho?i Ch?y.
 2. Nhp regedit, sau b?m vo OK.
 3. B?m vao khoa con ng ky sau:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. Trn menu Tp, b?m vo Xu?t, nh?p DeletedKey01, sau o b?m vo Lu.
 5. Trn menu Ch?nh sa, b?m vo Xoa, sau o b?m vo Co xac nhn.
 6. Lp lai cac bc t? 1 n 7 cho m?i khoa con ng ky trong danh sach sau. Tng ?u tn cua khoa a xu?t theo tn cho m?i khoa con.

  Vi du: Nh?p DeletedKey02 cho kha th? hai, nh?p DeletedKey03 cho kha th? ba, v.v.

  Chu y Trong khoa ng ky sau, ky t du sao (*) biu thi mt hoc nhiu ky t trong tn khoa con.
Phin ban 32 bit cua Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*
Phin ban 64 bit cua Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*
?ng th?i xa kha con ng ky sau:
 1. T?m m?t trong cc kha con sau, ty vo phin b?n Windows m b?n ang ch?y:
  • 32 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. Trn menu Tp, b?m vo Xu?t, nh?p UninstallKey01, sau o b?m vo Lu.
 3. Trong khoa con G? cai t ma ban a ?nh v? bc 1, b?m vo m?i khoa con, sau o xac ?nh xem khoa con co c gan gia tr? sau khng:
  • Tn: UninstallString
  • D liu: file_name path\Office Setup Controller\Setup.exe path
  Lu ? Trong v d? ny, file_namebi?u th? tn th?c c?a chng tr?nh ci ?t vpathbi?u th? ?ng d?n th?c c?a t?p.
 4. N?u khoa con cha tn va d liu c m ta trong bc 3, b?m vo Xoa trn menu Ch?nh sa. N?u khng, hay chuyn sang bc 5.
 5. Lp lai cac bc 3 va 4 cho ?n khi b?n ?nh v? v xa moi khoa con phu hp vi tn va d liu c m ta trong bc 3.
 6. ong Registry Editor.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Nh?n Tr? gip Tr?c ti?p

? bi?t thm thng tin

Cch ci ?t l?i Office 2013 ho?c Office 365

ng nh?p vo trang ti kho?n c?a b?n, sau b?m vo nt Ci ?t ? ci ?t l?i Office trn cng m?t my tnh. N?u b?n mua Office trn DVD, s? d?ng DVD v kha s?n ph?m i km v?i gi s?n ph?m ? ci ?t l?i ph?n m?m.

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 2739501
nh gi cu?i cng: 30 Thang Chin 2014
p d?ng: Microsoft Office 365 Home, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.