Deinstalacija sistema Office u operativnim sistemima Windows 8 ili Windows 7:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Deinstalacija sistema Office u operativnim sistemima Windows 8 ili Windows 7


Ako je deinstalacija neuspe?na, upotrebite alatku ?Fix it? da biste potpuno uklonili Office.

Va?no Ako na svom ra?unaru imate instaliranu stariju verziju sistema Office, kao ?to je Office 2010 ili Office 2007, alatka ?Fix it? ?e je tako?e ukloniti. Da biste ponovo instalirali Office 2010 nakon pokretanja alatke ?Fix it?, sledite korake navedene u temi pomo?i Popravljanje Office programa. Ako imate Office 2007 ili stariju verziju, ponovo instalirajte Office pomo?u originalnog Office DVD-a i ?ifre proizvoda.
 1. Idite na ?Fix it?.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Re?i ovaj problem
  Microsoft Fix it
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
 2. Na dnu ekrana pregleda?a, kliknite na dugme Otvori.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Slika veze za preuzimanje


  Napomena Ako ne mo?ete da otvorite datoteku, kliknite na Sa?uvaj, a zatim na Otvori fasciklu. Prona?ite datoteku (ime bi trebalo da po?inje sa ?O15CTRRemove?), a zatim kliknite dvaput na nju da biste pokrenuli alatku ?Fix it?.
Da biste ponovo instalirali Office:
 • Ako ste korisnik ku?nog ra?unara, idite na stranicu naloga, a zatim kliknite na Instaliraj.
 • Ako ste korisnik poslovnog ra?unara, idite na Office 365 portal, a zatim kliknite na Instaliraj.
Ako alatka ?Fix it? ne ukloni sistem Office sa va?eg ra?unara u potpunosti, mo?ete ukloniti Office ru?no. Ili, obratite se Microsoft podr?ci za pomo?.

Koraci za ru?no deinstaliranje sistema Office 2013 ili Office 365

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

1. korak: Utvrdite tip instalacije Office sistema

Pre nego ?to postupite po ovim koracima, morate da znate koji tip instalacije sistema Office imate. Ovo je va?no je svaki tip instalacije mo?e da zahteva druga?iji na?in za uklanjanje.

Da biste utvrdili tip instalacije sistema Office, sledite ove korake:
 1. Pokrenite neku Office aplikaciju, na primer Word.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Nalog.
 3. Ako je Office 2013 instaliran pomo?u tehnologije ?Klikni i pokreni?, prikaza?e se stavka Opcije a?uriranja. Kod MSI instalacije stavka Opcije a?uriranja ne?e biti prikazana.
Saveti
 • Tehnologija ?Klikni i pokreni? predstavlja je novi na?in koji mo?ete da koristite za instalaciju i a?uriranje sistema Microsoft Office preko interneta. Tehnologija ?Klikni i pokreni? funkcioni?e sli?no kao strimovanje video zapisa. Office 365 proizvodi se podrazumevano instaliraju pomo?u tehnologije ?Klikni i pokreni?.
 • MSI je tradicionalan na?in instaliranja sistema Office. Office se naj?e??e instalira preko lokalnog instalacionog resursa.

2. korak: Ru?no deinstalirajte Office 2013 ili Office 365

Ako je kori??ena instalacija ?Klikni i pokreni? za Office 2013, na primer Office 365 Home
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Napomena Da biste obavili ovaj metod, morate da budete prijavljeni u Windows preko naloga administratora. Ako je ovo va? li?ni ra?unar, verovatno ste ve? prijavljeni preko naloga administratora. Ako je va? ra?unar deo mre?e, mo?da ?ete morati da zamolite administratora sistema za pomo?. Da biste proverili da li ste prijavljeni preko naloga administratora, pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:
1. korak: Uklanjanje preostalih Windows Installer paketa
 1. Otvorite Office 15 instalacionu fasciklu. Prema podrazumevanim vrednostima, fascikla se nalazi na lokaciji C:\Program Files\Microsoft Office 15.
 2. Otvorite osnovnu fasciklu i fasciklu integration, a zatim izbri?ite sve C2RManifest*.xml datoteke, kao ?to je c2rmanifest.officemui.msi.zip.en-us.
 3. Na neki od slede?ih na?ina pokrenite prozor komandne linije kao administrator.

  U operativnom sistemu Windows 7
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, a zatim otvorite fasciklu Pribor.
  2. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
  U OS Windows 8 ili Windows 8.1
  1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ako koristite mi?, postavite pokaziva? u gornji desni ugao ekrana, pomerite ga nadole, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
  2. U polju Pretraga otkucajte CMD. U rezultatima pretrage pritisnite stavku Komandna linija i dr?ite je jednu sekundu, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator. Ako se koristite mi?, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 4. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande i pritisnite taster Enter posle svake komande:
  cd "C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration"
  integrator.exe /U
2. korak: Uklanjanje Office 2013 planiranih zadata
 1. Otvorite prozor komandne linije kao administrator.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande, a zatim pritisnite taster Enter nakon svake komande:
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
3. korak: U programu ?Upravlja? zadacima? zavr?ite sve zadatke tehnologije ?Klikni i pokreni?
 1. Program ?Upravlja? zadacima? otvorite na neki od slede?ih na?ina.

  U operativnom sistemu Windows 7

  Desnim tasterom mi?a kliknite na praznu oblast na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Pokreni upravlja? zadacima.

  U OS Windows 8 ili Windows 8.1
  1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ako koristite mi?, postavite pokaziva? u gornji desni ugao ekrana, pomerite ga nadole, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
  2. U polju Pretraga otkucajte Upravlja? zadacima. U rezultatima pretrage izaberite stavku Upravlja? zadacima.
 2. Izaberite karticu Proces.
 3. Ako su slede?i procesi pokrenuti, kliknite desnim tasterom mi?a na svaki, a zatim izaberite stavku Zavr?i proces u OS Windows 7 ili Zavr?i zadatak u OS Windows 8 ili Windows 8.1 kada izaberete svaki proces.
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
4. korak: Brisanje Office 2013 usluge
 1. Otvorite prozor komandne linije kao administrator.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu i zatim pritisnite taster Enter:
  sc delete OfficeSvc
5. korak: Brisanje Office 2013 datoteka
 1. Otvorite dijalog Pokretanje na neki od slede?ih na?ina.

  U operativnom sistemu Windows 7
  1. Kliknite na dugme Start, ukucajte Pokreni u polju Zapo?ni pretragu, potom izaberite stavku Pokreni u rezultatima pretrage.
  U OS Windows 8 ili Windows 8.1
  1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ako koristite mi?, postavite pokaziva? u gornji desni ugao ekrana, pomerite ga nadole, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
  2. U polju Pretraga ukucajte Pokreni, potom izaberite stavku Pokreni u rezultatima pretrage.
  Napomena Dijalog Pokretanje mo?ete da otvorite i pritiskom na taster sa Windows logotipom+R.
 2. U polju Otvori otkucajte %ProgramFiles%, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Izbri?ite fasciklu ?Microsoft Office 15?.
 4. Otvorite dijalog Pokretanje, otkucajte %ProgramData%\Microsoft, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Izbri?ite fasciklu ClickToRun. Ako fascikla ne postoji, pre?ite na slede?i korak.
 6. Otvorite dijalog Pokretanje, ukucajte %ProgramData%\Microsoft\office, potom kliknite na dugme U redu.
 7. Izbri?ite fasciklu FFPackageLocker.

Napomena Ako ne mo?ete da izbri?ete fasciklu ili datoteku koja je otvorena ili koju koristi drugi program, ponovo pokrenite ra?unar, a zatim poku?ajte ponovo. Ako i dalje ne mo?ete da uklonite fasciklu, pre?ite na slede?i korak.

6. korak: Brisanje potklju?eva registratora za Office 2013

Va?no Pa?ljivo sledite korake u ovom odeljku. Mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Pre nego ?to ga izmenite, napravite rezervnu kopiju registratora za vra?anje u prethodno stanje, za slu?aj da se pojavi problem.
 1. Otvorite alatku Ure?iva? registratora.

  U operativnom sistemu Windows 7
  1. Kliknite na dugme Start, ukucajte Pokreni u polju Zapo?ni pretragu, potom izaberite stavku Pokreni u rezultatima pretrage.
  2. Otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  U OS Windows 8 ili Windows 8.1
  1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ako koristite mi?, postavite pokaziva? u gornji desni ugao ekrana, pomerite ga nadole, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
  2. U polju Pretraga ukucajte regedit, pa izaberite stavku regedit.exe u oknu sa rezultatima.
 2. Izbri?ite slede?e potklju?eve registratora:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us
  Napomena U potklju?u tre?e stavke ?Microsoft Office 15 <Edition>- en-us? predstavlja stvarno ime programa. Ovo ime zavisi od izdanja sistema Office 2013 i jezi?ke verzije koju ste instalirali.
7. korak: Izbri?ite pre?ice u ?Start? meniju
 1. Otvorite dijalog Pokretanje.
 2. Ukucajte %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs i pritisnite Enter.
 3. Brisanje Office 2013 fascikli.
8. korak: Deinstalirajte lokalnu komponentu Microsoft Office Habanero i dodatnu lokalnu komponentu Habanero
 1. Otvorite prozor komandne linije kao administrator.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte neku od slede?ih komandi, u zavisnosti od operativnog sistema, a zatim pritisnite Enter:
  • Ako koristite 32-bitnu verziju sistema Office 2013 u 64-bitnoj verziji operativnog sistema, izvr?ite slede?u komandu:
   MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • Ako koristite 32-bitnu verziju sistema Office 2013 u 32-bitnoj verziji operativnog sistema, izvr?ite slede?u komandu:
   MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • Ako koristite 64-bitnu verziju sistema Office 2013 u 64-bitnoj verziji operativnog sistema, izvr?ite slede?u komandu:
   MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Za MSI instalacije sistema Office 2013
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Va?no Da biste deinstalirali Office 2013, morate da budete u mogu?nosti da vidite skrivene datoteke i fascikle. Da biste se pobrinuli za to, ispratite slede?e korake pre nego ?to zapo?nete ovaj postupak:
 1. Pokrenite Windows Explorer.
 2. Pritisnite taster Alt da bi se prikazala traka sa menijima.
 3. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
 4. Izaberite karticu Prikaz.
 5. U oknu Vi?e opcija za postavke, u okviru Skrivene datoteke i fascikle izaberite stavku Prika?i skrivene datoteke i fascikle.
 6. Opozovite izbor u polju Sakrij oznake tipa za poznate tipove datoteka.
 7. Kliknite na dugme U redu i zatvorite Windows Explorer.
1. korak: Uklonite sve preostale pakete programa Windows Installer za sistem Office 2013
 1. Otvorite dijalog Pokretanje na neki od slede?ih na?ina.

  U operativnom sistemu Windows 7
  1. Kliknite na dugme Start, ukucajte Pokreni u polju Zapo?ni pretragu, potom izaberite stavku Pokreni u rezultatima pretrage.
  U OS Windows 8 ili Windows 8.1
  1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ako koristite mi?, postavite pokaziva? u gornji desni ugao ekrana, pomerite ga nadole, a zatim kliknite na dugme ?Pretra?i?.
  2. U polju Pretraga ukucajte Pokreni, potom izaberite stavku Pokreni u rezultatima pretrage.
 2. Otkucajte installer, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Otvori?e se fascikla %windir%\Installer.
 3. Pritisnite taster Alt da bi se prikazala traka sa menijima.
 4. U operativnom sistemu Windows 7
  1. U meniju Prikaz izaberite stavku Izbor detalja.
  U OS Windows 8 ili Windows 8.1
  1. Na traci Prikaz, izaberite stavku Detalji u grupi Raspored.
 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Tema, otkucajte 340 u polju ?irina izabrane kolone (u pikselima), potom kliknite na dugme U redu.

  Napomena Mo?e pro?i nekoliko minuta dok se teme ne pojave pored svake .msi datoteke.
 6. U meniju Prikaz postavite pokaziva? na stavku Sortiraj po, a zatim izaberite stavku Tema.
 7. Ako se otvori dijalog Kontrola korisni?kog naloga, kliknite na dugme Dozvoli da biste nastavili.
 8. Prona?ite svaku .msi datoteku koja ima ?Microsoft Office <ime proizvoda> 2013? kao temu, kliknite desnim tasterom mi?a na te .msi datoteke, a zatim izaberite stavku Deinstaliraj.

  Napomena<ime proizvoda> u ovom koraku predstavlja ime stvarnog Office 2013 proizvoda.
2. korak: Zaustavite uslugu Office Source Engine
 1. Otvorite dijalog Pokretanje.
 2. Otkucajte services.msc i kliknite na dugme U redu.
 3. U prozoru ?Usluge? utvrdite da li je usluga Office Source Engine pokrenuta. (Ako jeste, u koloni Status ?e pisati ?Started? (Pokrenuto).) Ako je usluga pokrenuta, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Office Source Engine i izaberite stavku Stop (Zaustavi).
 4. Zatvorite prozor ?Usluge?.
3. korak: Izbri?ite sve preostale fascikle za instalaciju sistema Office 2013
 1. Otvorite dijalog Pokretanje.
 2. Otkucajte %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Na ra?unaru koji radi pod 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows otkucajte %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Ako su slede?e fascikle prisutne, izbri?ite ih:
  • Office15
  • Source Engine
 4. Otvorite dijalog Pokretanje .
 5. Otkucajte %ProgramFiles%\Microsoft Office, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Na ra?unaru koji radi pod 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows otkucajte %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Izbri?ite fasciklu Office15.
 7. U osnovnoj fascikli svake jedinice ?vrstog diska prona?ite i otvorite fasciklu ?MSOCache?. Ako ne vidite ovu fasciklu, sledite ove korake:
  1. Pokrenite Windows Explorer i izaberite stavku Opcije fascikle u meniju Alatke.
  2. Izaberite karticu Prikaz.
  3. U odeljku Vi?e opcija za postavke, u okviru Skrivene datoteke i fascikle izaberite stavku Prika?i skrivene datoteke i fascikle.
  4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema, a zatim kliknite na dugme U redu.
  5. Otvorite fasciklu ?Svi korisnici? u fascikli MSOCache, a zatim izbri?ite sve fascikle koje sadr?e tekst "0FF1CE}- u svom nazivu.

   Napomena Ovaj tekst sadr?i znakove ?0? (nula) i ?1? (jedan) umesto slova ?O? i ?I?. Na primer, izbri?ite fasciklu pod slede?im imenom:
   {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C
4. korak: Izbri?ite sve preostale datoteke za instalaciju sistema Office 2013
 1. Otvorite dijalog Pokretanje.
 2. Otkucajte %appdata%\microsoft\templates, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Izbri?ite slede?e datoteke:
  • Normal.dotm
  • Dobro do?li na Word.dotx
 4. Otvorite dijalog Pokretanje.
 5. Otkucajte %appdata%\microsoft\document building blocks, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Otvorite potfasciklu iz fascikle ?Document Building Blocks?.

  Napomena Naziv potfascikle bi?e ?etvorocifreni broj koji predstavlja jezik programskog paketa Microsoft Office.
 7. Izbri?ite datoteku Building blocks.dotx.
 8. Zatvorite sve programe pre nego ?to obavite ostale korake.
5. korak: Izbri?ite potklju?eve registratora za sistem Office 2013

Upozorenje Ako pogre?no izmenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili nekog drugog metoda, mo?e do?i do ozbiljnih problema. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.

Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu izmene registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registra i vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Prona?ite, a zatim obri?ite potklju?eve registratora sistema Office 2013 ukoliko postoje. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Otvorite dijalog Pokretanje.
 2. Otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Kliknite na slede?i potklju? registratora:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. U meniju File izaberite stavku Export, otkucajte DeletedKey01, a zatim kliknite na dugme Save.
 5. U meniju Edit izaberite stavku Delete, a zatim kliknite na dugme Yes da biste potvrdili komandu.
 6. Ponovite korake od 1 do 7 za svaki potklju? registra na slede?oj listi. Za svaki potklju? pove?ajte ime izvezenog klju?a za jedan.

  Na primer: Otkucajte DeletedKey02 za drugi klju?, otkucajte DeletedKey03 za tre?i klju? itd.

  Napomena U slede?im klju?evima registratora znak zvezdica (*) predstavlja neke znakove u imenu potklju?a.
U 32-bitnim verzijama operativnog sistema Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*
U 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*
Izbri?ite i slede?e potklju?eve registratora:
 1. U zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows koju koristite, prona?ite slede?e potklju?eve:
  • 32-bitni: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64-bitni: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. U meniju File izaberite stavku Export, otkucajte UninstallKey01, a zatim kliknite na dugme Save.
 3. U okviru potklju?a Uninstall koji ste prona?li u 1. koraku kliknite na svaki potklju? i utvrdite da li mu je dodeljena slede?a vrednost:
  • Ime: UninstallString
  • Podaci: file_name path\Office Setup Controller\Setup.exe path
  Napomena U ovom primeru ime_datoteke predstavlja stvarno ime instalacionog programa, a putanja predstavlja stvarnu putanju datoteke.
 4. Ako potklju? sadr?i ime i podatke opisane u 3, koraku, u meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i. U suprotnom, pre?ite na 5. korak.
 5. Ponavljajte 3. i 4. korak dok ne prona?ete i ne izbri?ete sve potklju?eve koji se podudaraju sa imenom i podacima navedenim u 3. koraku.
 6. Zatvorite ure?iva? registra.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Potra?ite pomo? u?ivo

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 2739501
Poslednji pregled: 16. decembar 2014.
Odnosi se na:: Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office 365 Home, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office 365 for enterprises, Microsoft Office 365 for small businesses
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.