Office atinstal??ana oper?t?jsist?m? Windows 8 vai Windows 7

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Office atinstal??ana oper?t?jsist?m? Windows 8 vai Windows 7


Ja tas nel?dz, izmantojiet r?ku Fix it, lai piln?b? no?emtu programmat?ru Office.

Svar?gi! Ja dator? ir instal?ta Office iepriek??j? versija, piem?ram, Office 2010 vai Office 2007, tad, izmantojot r?ku Fix it, tiks no?emta ar? ?? versija. Lai p?c r?ka Fix it palai?anas atk?rtoti instal?tu programmat?ru Office 2010, izpildiet darb?bas, kas aprakst?tas sada?? Office programmu labo?ana. Lai atk?rtoti instal?tu programmat?ru Office 2007 vai Office iepriek??jo versiju, izmantojiet ori?in?lo Office DVD un produkta atsl?gu.
 1. P?rejiet uz ?o Fix it risin?jumu.

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Labot ?o probl?mu
  Microsoft Fix it!
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 2. P?rl?kprogrammas ekr?na apak?da?? noklik??iniet uz Atv?rt.

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Lejupiel?des saites att?ls


  Piez?me. Ja fails netiek atv?rts, noklik??iniet uz Saglab?t un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt mapi. Atrodiet failu (faila nosaukums s?kas ar O15CTRRemove) un p?c tam veiciet dubultklik??i uz t?, lai palaistu r?ku Fix it.
Office atk?rtota instal??ana:
 • ja programmat?ra paredz?ta m?jas lieto?anai, p?rejiet uz konta lapu un p?c tam noklik??iniet uz Instal?t;
 • ja programmat?ra paredz?ta uz??muma lieto?anai, p?rejiet uz Office 365 port?lu un p?c tam noklik??iniet uz Instal?t.
Ja, izmantojot r?ku Fix it, neizdev?s no?emt programmat?ru Office no datora piln?b?, programmat?ru Office var no?emt manu?li. Vai ar? sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu, lai sa?emtu pal?dz?bu.

Manu?las darb?bas, kas j?veic Office 2013 vai Office 365 atinstal??anai

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

1. darb?ba. Nosakiet Office instal?cijas veidu.

Pirms manu?las atinstal??anas jums ir j?zina, k?ds ir instal?t?s Office versijas instal?cijas veids. Tas ir svar?gi, jo katram instal?cijas veidam var b?t nepiecie?ama cita atinstal??anas metode.

Lai noteiktu Office instal?cijas veidu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Start?jiet k?du Office lietojumprogrammu, piem?ram, Microsoft Word.
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Konts.
 3. Ja programmat?ra Office 2013 tika instal?ta, izmantojot tehnolo?iju Click-to-Run, tiek par?d?ts vienums Atjaunin??anas opcijas. MSI instal?cijas gad?jum? vienums Atjaunin??anas opcijas netiek r?d?ts.
Padomi
 • Tehnolo?ija Click-to-Run ir jauna metode, ko varat izmantot programmu komplekta Microsoft Office instal??anai un atjaunin??anai no interneta. Tehnolo?ija Click-to-Run darbojas l?dz?gi k? video straum??ana. P?c noklus?juma Office 365 produkti tiek instal?ti, izmantojot tehnolo?iju Click-to-Run.
 • MSI ir tradicion?l? metode, ko izmanto Office instal??anai. Programmu komplekts Office tiek instal?ts no lok?l? instal??anas resursa.

2. darb?ba. Manu?la programmu komplektu Office 2013 vai Office 365 atinstal??ana

 ? gad?jumiem, kad, instal?jot programmu komplektu Office 2013, izmantota tehnolo?ija Click-to-Run, piem?ram, sist?m? Office 365 m?jas lieto?anai.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Piez?me. Lai izmantotu ?o metodi, j?piesak?s oper?t?jsist?m? Windows ar administratora kontu. Ja tas ir j?su person?lais dators, j?s, visticam?k, jau esat pieteicies ar administratora kontu. Ja ?is dators ir da?a no t?kla, iesp?jams, b?s j?l?dz pal?dz?ba sist?mas administratoram. Lai p?rbaud?tu, vai esat pieteicies ar administratora kontu, skatiet ?o Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
K? oper?t?jsist?m? Windows noteikt lietot?ja konta tipu

1. darb?ba. No?emiet atliku??s programmas Windows Installer pakotnes
 1. Atveriet Office 15 instal?cijas mapi. P?c noklus?juma mape atrodas ?eit: C:\Program Files\Microsoft Office 15.
 2. Atveriet mapi sakne, atveriet mapi integr?cija un p?c tam dz?siet visus C2RManifest*.xml failus, piem?ram, c2rmanifest.officemui.msi.zip.en-us.
 3. Izmantojot k?du no t?l?k min?taj?m metod?m, atveriet komandu uzvednes logu k? administrators.

  Oper?t?jsist?m? Windows 7
  1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Visas programmas, p?c tam atveriet mapi Piederumi.
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
  Oper?t?jsist?mai Windows 8 vai Windows 8.1
  1. Pavelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Ja izmantojat peli, novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na aug??j? labaj? st?r?, virziet peles r?d?t?ju uz leju un p?c tam noklik??iniet uz vienuma Mekl?t.
  2. Lodzi?? Mekl?t ierakstiet CMD. Mekl??anas rezult?tos nospiediet vienumu Komandu uzvedne un sekundi to turiet, un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram. Ja izmantojat peli, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 4. Komandu uzvedn? ierakstiet ??s komandas, p?c katras komandas nospie?ot tausti?u Enter:
  cd "C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration"
  integrator.exe /U
  un p?c katras komandas nospiediet tausti?u Enter.
2. darb?ba. No?emiet programmu komplekta Office 2013 iepl?notos uzdevumus
 1. Atveriet komandu uzvednes logu k? administrators.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??s komandas, p?c katras komandas nospie?ot tausti?u Enter:
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat",
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
  un p?c katras komandas nospiediet tausti?u Enter.
3. darb?ba. Izmantojiet uzdevumu p?rvaldnieku, lai beigtu tehnolo?ijas Click-to-Run uzdevumus
 1. Izmantojiet k?du no t?l?k min?taj?m metod?m, lai atv?rtu uzdevumu p?rvaldnieku.

  Oper?t?jsist?m? Windows 7

  Ar peles labo pogu noklik??iniet tuk?? uzdevumjoslas apgabal? un p?c tam atlasiet Start?t uzdevumu p?rvaldnieku.

  Oper?t?jsist?mai Windows 8 vai Windows 8.1
  1. Pavelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Ja izmantojat peli, novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na aug??j? labaj? st?r?, virziet peles r?d?t?ju uz leju un p?c tam noklik??iniet uz vienuma Mekl?t.
  2. Lodzi?? Mekl?t ierakstiet Uzdevumu p?rvaldnieks. Mekl??anas rezult?tos noklik??iniet uz vienuma Uzdevumu p?rvaldnieks.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Process.
 3. Ja darbojas t?l?k min?tie procesi, ar labo peles pogu noklik??iniet uz katra no tiem un p?c tam, kad esat izv?l?jies katru procesu, noklik??iniet uz Beigt procesu oper?t?jsist?m? Windows 7 vai Beigt uzdevumu oper?t?jsist?m? Windows 8 vai Windows 8.1.
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
4. darb?ba. Dz?siet Office 2013 pakalpojumu
 1. Atveriet komandu uzvednes logu k? administrators.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet ?o komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  sc delete OfficeSvc
5. darb?ba. Dz?siet Office 2013 failus
 1. Izmantojiet k?du no t?l?k min?taj?m metod?m, lai atv?rtu dialoglodzi?u Palaist.

  Oper?t?jsist?m? Windows 7
  1. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Palaist un p?c tam mekl??anas rezult?tos noklik??iniet uz Palaist.
  Oper?t?jsist?mai Windows 8 vai Windows 8.1
  1. Pavelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Ja izmantojat peli, novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na aug??j? labaj? st?r?, virziet peles r?d?t?ju uz leju un p?c tam noklik??iniet uz vienuma Mekl?t.
  2. Lodzi?? Mekl?t ierakstiet Palaist un tad mekl??anas rezult?tos noklik??iniet uz Palaist.
  Piez?me. Varat ar? nospiest Windows logotipa tausti?u + R, lai atv?rtu dialoglodzi?u Palaist.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet %ProgramFiles% un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Izdz?siet mapi ?Microsoft Office 15?.
 4. Atveriet dialoglodzi?u Izpild?t, ierakstiet %ProgramData%\Microsoft un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Izdz?siet mapi ?ClickToRun?. Ja ??s mapes nav, p?rejiet uz n?kamo darb?bu.
 6. Atveriet dialoglodzi?u Izpild?t, ierakstiet %ProgramData%\Microsoft\office un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Dz?siet mapi ?FFPackageLocker?.

Piez?me. Ja nevarat dz?st mapi vai failu, kas ir atv?rts vai kuru izmanto cita programma, restart?jiet datoru un p?c tam m??iniet v?lreiz. Ja joproj?m nevarat no?emt mapi, p?rejiet uz n?kamo darb?bu.

6. darb?ba. Izdz?siet Office 2013 re?istra apak?atsl?gas

Svar?gi! Prec?zi izpildiet ?aj? sada?? min?t?s darb?bas. Modific?jot re?istru nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. Pirms re?istra modific??anas  dubl?jiet to, lai re?istru var?tu atjaunot tad, ja rastos probl?mas.
 1. Atveriet Re?istra redaktoru.

  Oper?t?jsist?m? Windows 7
  1. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Palaist un p?c tam mekl??anas rezult?tos noklik??iniet uz Palaist.
  2. Ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  Oper?t?jsist?mai Windows 8 vai Windows 8.1
  1. Pavelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Ja izmantojat peli, novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na aug??j? labaj? st?r?, virziet peles r?d?t?ju uz leju un p?c tam noklik??iniet uz vienuma Mekl?t.
  2. Lodzi?? Mekl?t ierakstiet regedit un tad mekl??anas rezult?tu r?t? noklik??iniet uz regedit.exe.
 2. Dz?siet ??das re?istra apak?atsl?gas:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us
  Piez?me. Tre?? aizz?mju vienuma apak?atsl?g? ?Microsoft Office 15 <Izdevums> ? lv-lv? att?lo programmas faktisko nosaukumu. ?is nosaukums ir atkar?gs no instal?t? Office 2013 izdevuma un instal?t?s valodas versijas.
7. darb?ba. Dz?siet s?kuma izv?lnes sa?snes
 1. Atveriet dialoglodzi?u Palaist.
 2. Ierakstiet %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 3. Dz?siet Office 2013 mapes.
8. darb?ba. Atinstal?jiet Microsoft Office Habanero viet?jo komponentu un Habanero papildu viet?jo komponentu
 1. Atveriet komandu uzvednes logu k? administrators.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet vienu no t?l?k nor?d?taj?m komand?m, kas atbilst j?su oper?t?jsist?mai, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
  • Ja izmantojat lietojumprogrammas Office 2013 x86 versiju oper?t?jsist?mas x64 versij?, izpildiet ??du komandu:
   MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • Ja izmantojat lietojumprogrammas Office 2013 x86 versiju oper?t?jsist?mas x86 versij?, izpildiet ??du komandu:
   MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • Ja izmantojat lietojumprogrammas Office 2013 x64 versiju oper?t?jsist?mas x64 versij?, izpildiet ??du komandu:
   MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Lietojumprogrammas Office 2013 MSI instal?cijai
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Svar?gi! Lai atinstal?tu programmu komplektu Office 2013, jums j?var skat?t sl?ptos failus un mapes. Lai to izdar?tu, pirms uzs?kat proced?ru, izpildiet ??s darb?bas:
 1. Palaidiet programmu Windows Explorer.
 2. Nospiediet tausti?u Alt, lai tiktu par?d?ta izv???u josla.
 3. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas.
 4. Noklik??iniet uz cilnes Skats.
 5. R?ts Papildu iestat?jumi sada?? Sl?ptie faili un mapes noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes.
 6. Not?riet izv?les r?ti?u Pasl?pt zin?mo failu tipu papla?in?jumus.
 7. Noklik??iniet uz Labi un aizveriet programmu Windows Explorer.
1. darb?ba. No?emiet visas paliku??s Office 2013 Windows Installer pakotnes
 1. Izmantojiet k?du no t?l?k min?taj?m metod?m, lai atv?rtu dialoglodzi?u Palaist.

  Oper?t?jsist?m? Windows 7
  1. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Palaist un p?c tam mekl??anas rezult?tos noklik??iniet uz Palaist.
  Oper?t?jsist?mai Windows 8 vai Windows 8.1
  1. Pavelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Ja izmantojat peli, novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na aug??j? labaj? st?r?, virziet peles r?d?t?ju uz leju un p?c tam noklik??iniet uz vienuma Mekl?t.
  2. Lodzi?? Mekl?t ierakstiet Palaist un tad mekl??anas rezult?tos noklik??iniet uz Palaist.
 2. Ierakstiet installer un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Tiek atv?rta mape ?%windir%\Installer?.
 3. Nospiediet tausti?u Alt, lai tiktu par?d?ta izv???u josla.
 4. Oper?t?jsist?m? Windows 7
  1. Izv?ln? Skats noklik??iniet uz Izv?l?ties detaliz?tu inform?ciju.
  Oper?t?jsist?mai Windows 8 vai Windows 8.1
  1. Lentes Skats grup? Izk?rtojums noklik??iniet uz vienuma Detaliz?ti
 5. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u T?ma, lodzi?? Atlas?t?s kolonnas platums (pikse?os) ierakstiet 340 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Var paiet vair?kas min?tes, l?dz t?mas par?d?sies blakus katram .msi failam.
 6. Izv?ln? Skats nor?diet uz K?rtot p?c un p?c tam noklik??iniet uz T?ma.
 7. Ja tiek r?d?ts dialoglodzi?? Lietot?ja konta kontrole, noklik??iniet uz At?aut, lai turpin?tu.
 8. Atrodiet .msi form?ta failus, kuru t?ma ir ?Microsoft Office <produkta nosaukums> 2013?, ar peles labo pogu noklik??iniet uz katra .msi form?ta faila un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t.

  Piez?me. Vietturis <produkta nosaukums> ir Office 2013 produkta nosaukums.
2. darb?ba. Apturiet pakalpojuma Office Source Engine darb?bu.
 1. Atveriet dialoglodzi?u Palaist.
 2. Ierakstiet services.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Log? Pakalpojumi nosakiet, vai pakalpojums Office Source Engine darbojas. (Ja pakalpojums darbojas, kolonn? Statuss tiek par?d?ts teksts ?S?kts?.) Ja ?is pakalpojums darbojas, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Office Source Engine un p?c tam noklik??iniet uz Aptur?t.
 4. Aizveriet logu ?Pakalpojumi?.
3. darb?ba. Dz?st jebkuru atliku?o Office 2013 instal?cijas mapi
 1. Atveriet dialoglodzi?u Palaist.
 2. Ierakstiet %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versija, ierakstiet %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Ja dator? ir ??s mapes, dz?siet t?s:
  • Office15;
  • Source Engine.
 4. Atveriet dialoglodzi?u Palai?ana. .
 5. Ierakstiet %ProgramFiles%\Microsoft Office un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versija, ierakstiet %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Dz?siet mapi ar nosaukumu Office15.
 7. Katra ciet? diska saknes map? atrodiet un p?c tam atveriet mapi MSOCache. Ja mape nav redzama, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Palaidiet programmu Windows Explorer un p?c tam izv?ln?R?ki noklik??iniet uzMapes opcijas.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Skats.
  3. Lodzi?a Papildu iestat?jumi sada?? Sl?ptie faili un mapes noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes.
  4. No?emiet izv?les r?ti?as Pasl?pt aizsarg?tos oper?t?jsist?mas failus atz?mi un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  5. Map? MSOCache atveriet mapi ?Visi lietot?ji? un p?c tam dz?siet visas mapes, kuru nosaukum? ir ietverts teksts 0FF1CE}-.

   Piez?me. ?aj? tekst? burtu ?O? un ?I? viet? ir lietots cipars 0 (nulle) un cipars 1. Piem?ram, dz?siet mapi ar nosaukumu:
   {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C
4. darb?ba. Dz?siet jebkuru atliku?o Office 2013 instal?cijas mapi
 1. Atveriet dialoglodzi?u Palaist.
 2. Ierakstiet %appdata%\microsoft\templates un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Dz?siet ?os failus:
  • Normal.dotm;
  • Welcome to Word.dotx.
 4. Atveriet dialoglodzi?u Palaist.
 5. Ierakstiet %appdata%\microsoft\document building blocks un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Atveriet map? ?Dokumentu veido?anas bloki? eso?o apak?mapi.

  Piez?me. Apak?mapes nosaukums ir ?etru ciparu skaitlis, kas apz?m? programmu komplekta Microsoft Office valodu.
 7. Dz?siet failu ?Building blocks.dotx?.
 8. Pirms n?kamo darb?bu veik?anas aizveriet visas programmas.
5. darb?ba. Izdz?siet re?istra apak?atsl?gas sist?mai Office 2013.

Br?din?jums! Ja re?istrs tiek modific?ts nepareizi, izmantojot re?istra redaktoru vai cit?di, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? oper?t?jsist?ma, iesp?jams, b?s j?instal? atk?rtoti. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.

Svar?gi! ?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?rliecinieties, ka zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl?juma izveidi, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana sist?m? Windows
Atrodiet un p?c tam dz?siet Office 2013 re?istra apak?atsl?gas, ja t?das ir. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Atveriet dialoglodzi?u Palaist.
 2. Ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Noklik??iniet uz ??s re?istra apak?atsl?gas:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Eksport?t, ierakstiet DeletedKey01 un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
 5. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?, lai apstiprin?tu izv?li.
 6. Atk?rtojiet ??s darb?bas (1.?7. darb?ba) katrai t?l?k min?tajos sarakstos eso?ajai re?istra apak?atsl?gai. Palieliniet eksport?t?s atsl?gas nosaukumu par vienu vien?bu katrai apak?atsl?gai.

  Piem?ram: ierakstiet DeletedKey02 otrajai atsl?gai, ierakstiet DeletedKey03 tre?ajai atsl?gai un t? t?l?k.

  Piez?me. T?l?k nor?d?taj?s re?istra atsl?g?s zvaigzn?tes rakstz?me (*) nor?da vienu vai vair?kas rakstz?mes apak?atsl?gas nosaukum?.
Oper?t?jsist?mas Windows 32 bitu versijas
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*
Oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versijas
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*
Dz?siet ar? t?l?k min?t?s re?istra apak?atsl?gas.
 1. Atkar?b? no dator? instal?t?s Windows versijas nosakiet vienas t?l?k min?taj?m apak?atsl?g?m atra?an?s vietu.
  • 32 bitu versijas: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64 bitu versijas: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Eksport?t, ierakstiet UninstallKey01 un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
 3. Noklik??iniet uz katras apak?atsl?gas, kas ir pieejama 1. darb?b? atrastaj? apak?atsl?g? Atinstal?t, un p?c tam skatiet, vai apak?atsl?gai ir piesaist?ta ?? v?rt?ba:
  • Nosaukums: UninstallString
  • Dati: faila_nosaukums ce??\Office Setup Controller\Setup.exe
  Piez?me. ?aj? piem?r? faila_nosaukums ir instal??anas programmas faktiskais nosaukums, savuk?rt ce?? ir faila faktiskais ce??.
 4. Ja apak?atsl?g? ir ietverts 3. darb?b? aprakst?tais nosaukums un dati, izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st. Pret?j? gad?jum? p?rejiet uz 5. darb?bu.
 5. Atk?rtojiet 3. un 4. darb?bu, l?dz katra apak?atsl?ga, kuras nosaukums un dati atbilst 3. darb?b? aprakst?tajiem, ir atrasta un izdz?sta.
 6. Aizveriet re?istra redaktoru.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Sa?emiet tie?u pal?dz?bu

Par ?o rakstu

Raksta ID: 2739501
P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 16. decembris
Attiecas uz:: Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office 365 m?jas lieto?anai, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office 365 for enterprises, Microsoft Office 365 for small businesses
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.