Pa?alinkite ?Office? sistemoje Windows 8 arba Windows 7:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Pa?alinkite ?Office? sistemoje ?Windows 8? arba ?Windows 7?


Jei tai nepadeda, naudodami ?Fix it? ?rank? visi?kai pa?alinkite ?Office?.

Svarbu. Jei kompiuteryje ?diegta ankstesn? ?Office? versija, pvz., ?Office 2010? arba ?Office 2007?, naudojant ?Fix it? ?rank? bus pa?alinta ir ?i versija. Panaudoj? ?Fix it? ir nor?dami i? naujo ?diegti ?Office 2010?, atlikite veiksmus, nurodytus skiltyje ?Office? program? taisymas. Jei naudojate ?Office 2007? arba ankstesn? versij?, i? naujo ?diekite ?Office? naudodami original?j? ?Office? DVD disk? ir produkto kod?.
 1. Eikite ? ?? ?Fix it?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Spr?sti ?i? problem?
  ?Microsoft Fix it?
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 2. Nar?ykl?s ekrano apa?ioje spustel?kite Atidaryti.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsisiuntimo saito paveiksl?lis


  Pastaba. Jei failas neatidaromas, spustel?kite ?ra?yti, tada spustel?kite Atidaryti aplank?. Susiraskite fail? (jo pavadinimas turi prasid?ti ?O15CTRRemove?), tada dukart spustel?j? j? paleiskite ?Fix it?.
Kaip i? naujo ?diegti ?Office?.
 • Jei esate fizinis vartotojas, eikite ? abonemento puslap? ir spustel?kite ?diegti.
 • Jei esate ?mon?s vartotojas, eikite ? ?Office 365? portal? ir spustel?kite ?diegti.
Jei naudodami ?Fix it? kompiuteryje visi?kai nepa?alinsite ?Office?, j? galite pa?alinti patys neautomati?kai. Arba nor?dami gauti pagalbos, susisiekite su ?Microsoft? palaikymo tarnyba.

Veiksmai, kaip pa?alinti ?Office 2013? arba ?Office 365?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

1 veiksmas. I?siai?kinkite, kaip ?diegta ?Office?

Prie? atlikdami ?iuos veiksmus, turite i?siai?kinti, kaip buvo ?diegta ?Office?. Tai svarbu, nes kiekvienam diegimo tipui gali reik?ti skirtingo ?alinimo b?do.

Nor?dami i?siai?kinti, kaip buvo ?diegta ?Office?, atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite ?Office? program?, pavyzd?iui, ?Microsoft Word?.
 2. Meniu Failas spustel?kite Abonementas.
 3. Jei ?Office 2013? buvo ?diegtas naudojant technologij? ?spustel?kite ir naudokit?s?, rodoma Naujinimo parinktys. Jei buvo atliktas MSI diegimas, Naujinimo parinktys nerodoma.
Patarimai
 • ?Spustel?kite ir naudokit?s? ? tai naujas b?das, kuriuo naudodamiesi galite diegti ir naujinti ?Microsoft Office? internetu. ?Spustel?kite ir naudokit?s? veikia pana?iai kaip srautinis vaizdo ?ra?o perdavimas. Pagal numatytuosius parametrus ?Office 365? produktai ?diegti naudojant ?spustel?kite ir naudokit?s?.
 • MSI ? tai tradicinis ?Office? diegimo b?das. Paprastai ?Office? diegiamas i? vietinio diegimo i?tekliaus.

2 veiksmas. Neautomatinis ?Office 2013? arba ?Office 365? ?alinimas

Jei ?Office 2013? ?diegta naudojant technologij? ?spustel?kite ir naudokit?s?, pvz., ?Office 365 Home?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Pastaba Nor?dami naudoti ?? b?d?, turite prisijungti prie ?Windows? naudodami administratoriaus abonement?. Jei tai j?s? asmeninis kompiuteris, tikriausiai jau esate ??j? naudodami administratoriaus abonement?. Jei kompiuteris priklauso tinklui, gali reik?ti pra?yti sistemos administratoriaus pagalbos. Kaip ?sitikinti, kad esate ??j? naudodami administratoriaus abonement?, ?r. toliau nurodytame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje.
Kaip nustatyti ?Windows? vartotojo abonemento tip?

1 veiksmas. Likusi? ?Windows Installer? paket? ?alinimas
 1. Atidarykite ?Office 15? diegimo aplank?. Pagal numatytuosius parametrus aplanko vieta yra C:\Program Files\Microsoft Office 15.
 2. Atidarykite ?aknin? ir integravimoaplankus ir panaikinkite visus failus C2RManifest*.xml, pvz., c2rmanifest.officemui.msi.zip.en-us.
 3. Vienu i? toliau nurodyt? b?d? atidarykite komandin?s eilut?s lang? kaip administratorius.

  ?Windows 7?
  1. Spustel?kite Prad?ti ir Visos programos, tada atidarykite aplank? Reikmenys.
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
  ?Windows 8? arba ?Windows 8.1?
  1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, nuveskite j? ?emyn ir spustel?kite Ie?koti.
  2. Lauke Ie?koti ?veskite CMD. Ie?kos rezultatuose paspauskite ir sekund? palaikykite komandin? eilut?, o tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis. Jei naudojate pel?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite komandin? eilut?, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 4. Komandin?je eilut?je ?veskite ?ias komandas, o ?ved? kiekvien? komand? paspauskite ?Enter?:
  cd "C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration"
  integrator.exe /U
2 veiksmas. ?Office 2013? suplanuot? u?duo?i? ?alinimas
 1. Atidarykite komandin?s eilut?s lang? kaip administratorius.
 2. ? komandin? eilut? ?veskite toliau nurodytas komandas ir kiekvien? ?ved? paspauskite ?Enter?.
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
3 veiksmas. ?Spustel?kite ir naudokite? u?duo?i? baigimas naudojant u?duo?i? tvarkytuv?
 1. Vienu i? toliau i?vardyt? b?d? atidarykite u?duo?i? tvarkytuv?.

  ?Windows 7?

  De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tu??ioje u?duo?i? juostos srityje, tada spustel?kite Paleisti u?duo?i? tvarkytuv?.

  ?Windows 8? arba ?Windows 8.1?
  1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, nuveskite j? ?emyn ir spustel?kite Ie?koti.
  2. Lauke Ie?koti ?veskite Task Manager. Ie?kos rezultatuose spustel?kite U?duo?i? tvarkytuvas.
 2. Spustel?kite skirtuk? Procesas.
 3. Jei paleisti toliau nurodyti procesai, pasirinkite kiekvien? spustel?dami de?iniuoju pel?s mygtuku, tada spustel?kite Baigti proces?, jei naudojate ?Windows 7?, arba Baigti u?duot?, jei naudojate ?Windows 8? arba ?Windows 8.1?.
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
4 veiksmas. ?Office 2013? tarnybos panaikinimas
 1. Atidarykite komandin?s eilut?s lang? kaip administratorius.
 2. Komandin?je eilut?je ?veskite ?i? komand? ir paspauskite ?Enter?:
  sc delete OfficeSvc
5 veiksmas. ?Office 2013? fail? naikinimas
 1. Vienu i? toliau nurodyt? b?d? atidarykite dialogo lang? Vykdyti.

  ?Windows 7?
  1. Spustel?kite Prad?ti, lauke Prad?ti paie?k? ?veskite Run ir ie?kos rezultatuose spustel?kite Vykdyti.
  ?Windows 8? arba ?Windows 8.1?
  1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, nuveskite j? ?emyn ir spustel?kite Ie?koti.
  2. Lauke Ie?koti ?veskite Run ir ie?kos rezultatuose spustel?kite Vykdyti.
  Pastaba Dialogo lang? Vykdyti galima atidaryti ir paspaud?iant ?Windows? logotipo klavi?? ir klavi?? R.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite %ProgramFiles% ir spustel?kite Gerai.
 3. Panaikinkite aplank? Microsoft Office 15.
 4. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti, ?veskite %ProgramData%\Microsoft ir spustel?kite Gerai.
 5. Panaikinkite aplank? ClickToRun. Jei tokio aplanko n?ra, pereikite prie kito veiksmo.
 6. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti, ?veskite %ProgramData%\Microsoft\office ir spustel?kite Gerai.
 7. Panaikinkite aplank? FFPackageLocker.

Pastaba Jei negalite panaikinti aplanko arba failo, nes jis atidarytas arba j? naudoja kita programa, paleiskite kompiuter? i? naujo ir bandykite dar kart?. Jei vis tiek negalite pa?alinti aplanko, pereikite prie kito veiksmo.

6 veiksmas. ?Office 2013? registro dalini? rakt? naikinimas

Svarbu B?kite atid?s atlikdami ?iame skyriuje apra?ytus veiksmus. Jei neteisingai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimt? problem?. Prie? modifikuodami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?, kad gal?tum?te j? atkurti, jei kilt? problem?.
 1. Atidarykite ?rank? Registro rengykl?.

  ?Windows 7?
  1. Spustel?kite Prad?ti, lauke Prad?ti paie?k? ?veskite Run ir ie?kos rezultatuose spustel?kite Vykdyti.
  2. ?veskite regedit ir spustel?kite Gerai.
  ?Windows 8? arba ?Windows 8.1?
  1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, nuveskite j? ?emyn ir spustel?kite Ie?koti.
  2. Lauke Ie?koti ?veskite regedit ir ie?kos rezultat? srityje spustel?kite regedit.exe.
 2. Panaikinkite toliau nurodytus registro dalinius raktus.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us
  Pastaba Tre?iasis dalinio rakto ?enklelio elementas Microsoft Office 15 <Edition>- en-us nurodo faktin? programos pavadinim?. ?? pavadinim? lemia ?degtas ?Office 2013? leidimas ir kalbos versija.
7 veiksmas. Meniu Prad?ia nuorod? panaikinimas
 1. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 2. ?veskite %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs ir paspauskite ?Enter?.
 3. Panaikinkite ?Office 2013? aplankus.
8 veiksmas. ?Microsoft Office Habanero? vietinio komponento ir ?Habanero? papildomo vietinio komponento ?alinimas
 1. Atidarykite komandin?s eilut?s lang? kaip administratorius.
 2. ? komand? eilut? ?veskite kuri? nors i? nurodyt? komand? (atsi?velgdami ? naudojam? operacin? sistem?) ir paspauskite ?Enter?.
  • Jei naudojate ?Office 2013? x86 versij? x64 operacin?je sistemoje, vykdykite ?i? komand?:
   MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • Jei naudojate ?Office 2013? x86 versij? x86 operacin?je sistemoje, vykdykite ?i? komand?:
   MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • Jei naudojate ?Office 2013? x64 versij? x64 operacin?je sistemoje, vykdykite ?i? komand?:
   MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Jei ?Office 2013? ?diegta taikant MSI
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Svarbu Kad b?t? galima pa?alinti ?Office 2013?, turi b?ti leid?iama per?i?r?ti pasl?ptus failus ir aplankus. Nor?dami tai padaryti, prie? prad?dami ?? proces?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite ?Windows Explorer?.
 2. Paspauskite ?Alt?, kad atsirast? meniu juosta.
 3. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
 4. Spustel?kite skirtuk? Per?i?r?ti.
 5. Srityje I?pl?stiniai parametrai, dalyje Pasl?pti failai ir aplankai spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus.
 6. At?ym?kite ?ym?s langel? Sl?pti ?inom? fail? tip? pl?tinius.
 7. Spustel?kite Gerai ir i?eikite i? ?Windows Explorer?.
1 veiksmas. Pa?alinkite visus likusius ?Windows Installer? paketus, skirtus sistemai ?Office 2013?
 1. Vienu i? toliau nurodyt? b?d? atidarykite dialogo lang? Vykdyti.

  ?Windows 7?
  1. Spustel?kite Prad?ti, lauke Prad?ti paie?k? ?veskite Run ir ie?kos rezultatuose spustel?kite Vykdyti.
  ?Windows 8? arba ?Windows 8.1?
  1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, nuveskite j? ?emyn ir spustel?kite Ie?koti.
  2. Lauke Ie?koti ?veskite Run ir ie?kos rezultatuose spustel?kite Vykdyti.
 2. ?veskite installer ir spustel?kite Gerai.

  Pastaba Bus atidarytas aplankas %windir%\Installer.
 3. Paspauskite ?Alt?, kad atsirast? meniu juosta.
 4. ?Windows 7?
  1. Meniu Rodinys spustel?kite I?samios informacijos pasirinkimas.
  ?Windows 8? arba ?Windows 8.1?
  1. Juostel?je Per?i?r?ti, grup?je I?d?stymas spustel?kite I?sami informacija.
 5. Pa?ym?kite ?ym?s langel? Tema, lauke Pa?ym?to stulpelio plotis (pikseliais) ?veskite 340 ir spustel?kite Gerai.

  Pastaba Gali praeiti kelios minut?s, kol prie kiekvieno .msi failo atsiras tema.
 6. Meniu Rodinys perkelkite ?ymikl? ant Rikiuoti pagal ir spustel?kite Tema.
 7. Jei atidaromas dialogo langas Vartotojo abonemento valdymo tarnyba, spustel?dami Leisti, kad procesas b?t? t?siamas.
 8. Raskite kiekvien? .msi fail?, kurio tema ? ?Microsoft Office <produkto pavadinimas> 2013?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite .msi fail?, tada spustel?kite ?alinti.

  Pastaba<Produkto pavadinimas> ?ia ? tai ?Office 2013? produkto pavadinimas.
2 veiksmas. Sustabdykite ?Office? ?altinio variklio tarnyb?
 1. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 2. ?veskite services.msc ir spustel?kite Gerai.
 3. Lange Tarnybos patikrinkite, ar paleista ?Office? ?altinio variklio tarnyba. (Jei tarnyba paleista, stulpelyje B?sena rodoma Paleista.) Jei ?i tarnyba paleista, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?Office? ?altinio variklis, tada spustel?kite Stabdyti.
 4. U?darykite lang? Tarnybos.
3 veiksmas. Panaikinkite visus likusius ?Office 2013? diegimo aplankus
 1. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 2. ?veskite %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared ir spustel?kite Gerai.

  Pastaba Kompiuteryje, kuriame veikia 64 bit? ?Windows? versija, ?veskite %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared ir spustel?kite Gerai.
 3. Jei yra toliau nurodyti aplankai, panaikinkite juos.
  • ?Office15?
  • ?Source Engine?
 4. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti .
 5. ?veskite %ProgramFiles%\Microsoft Office ir spustel?kite Gerai.

  Pastaba Kompiuteryje, kuriame veikia 64 bit? ?Windows? versija, ?veskite %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office ir spustel?kite Gerai.
 6. Panaikinkite aplank? ?Office15?.
 7. Kiekvieno stand?iojo disko ?akniniame aplanke suraskite ir atidarykite aplank? MSOCache. Jei ?io aplanko nematote, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
  1. Atidarykite ?Windows Explorer, tada meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
  2. Spustel?kite skirtuk? Per?i?r?ti.
  3. Sekcijoje I?pl?stiniai parametrai, dalyje Pasl?pti failai ir aplankai spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus.
  4. At?ym?kite ?ym?s langel? Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus ir spustel?kite Gerai.
  5. Aplanke MSOCache atidarykite aplank? Visi vartotojai ir panaikinkite visus aplankus, kuri? pavadinime yra tekstas 0FF1CE}-.

   Pastaba. ?iame tekste vietoj O ir I naudojami simboliai 0 (nulis) ir 1. Pvz., panaikinkite aplank? tokiu pavadinimu:
   {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C
4 veiksmas. Panaikinkite visus likusius ?Office 2013? diegimo failus
 1. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 2. ?veskite %appdata%\microsoft\templates ir spustel?kite Gerai.
 3. Panaikinkite toliau nurodytus failus.
  • Normal.dotm
  • Welcome to Word.dotx
 4. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 5. ?veskite %appdata%\microsoft\document building blocks ir spustel?kite Gerai.
 6. Atidarykite aplanke Dokumento k?rimo blokai esant? poaplank?.

  Pastaba Poaplankio pavadinim? sudaro ketur?enklis skai?ius, kuris nurodo ?Microsoft Office? program? paketo kalb?.
 7. Panaikinkite fail? Building blocks.dotx.
 8. Prie? atlikdami likusius veiksmus, u?darykite visas programas.
5 veiksmas. Panaikinkite ?Office 2013? sistemos dalinius registro raktus

?sp?jimas. Jei naudodami registro rengykl? arba kitu b?du netinkamai modifikuosite registr?, gali kilti dideli? problem?. Norint i?spr?sti ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ias problemas pavyks i?spr?sti. Modifikuodami registr? prisiimate atsakomyb?.

Svarbu. ?iame straipsnyje pateikiama informacijos, kaip modifikuoti registr?. Prie? modifikuodami registr? b?tinai sukurkite atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei kilt? problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip kurti atsargines registro kopijas, atkurti ir modifikuoti registr?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir skaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti ?Windows? registro atsargines kopijas ir j? atkurti
Raskite ir panaikinkite ?Office 2013? registro dalinius raktus, jei j? yra. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 2. ?veskite regedit ir spustel?kite Gerai.
 3. Spustel?kite ?? registro dalin? rakt?:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. Meniu Failas spustel?kite Eksportuoti, ?veskite DeletedKey01 ir spustel?kite ?ra?yti.
 5. Meniu Redagavimas spustel?kite Naikinti ir patvirtinkite spustel?dami Taip.
 6. Kartodami 1?7 veiksmus panaikinkite visus registro dalinius raktus, nurodytus toliau pateiktame s?ra?e. Su kiekvienu daliniu raktu pakeiskite eksportuoto rakto pavadinim? prid?dami vienet?.

  Pvz.: jei tai antras raktas, ?veskite DeletedKey02, jei tre?ias ? DeletedKey03 ir t. t.

  Pastaba. Toliau pateikiamuose registro raktuose ?vaig?dut?s simbolis (*) rei?kia vien? arba kelis dalinio rakto pavadinimo simbolius.
32 bit? ?Windows? versijos
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*
64 bit? ?Windows? versijos
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*
Taip pat panaikinkite toliau nurodytus registro dalinius raktus:
 1. Raskite vien? i? toliau nurodyt? dalini? rakt? atsi?velgdami ? turim? ?Windows? versij?:
  • 32 bit? versija: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64 bit? versija: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. Meniu Failas spustel?kite Eksportuoti, ?veskite UninstallKey01 ir spustel?kite ?ra?yti.
 3. Dalyje Pa?alinti, skirtoje daliniam raktui, kur? radote atlikdami 1 veiksm?, spustel?kite kiekvien? dalin? rakt? ir nustatykite, ar jam priskirta toliau nurodyta reik?m?.
  • Pavadinimas: ?UninstallString?
  • Duomenys: failo_pavadinimas kelias\Office Setup Controller\Setup.exe kelias
  Pastaba. ?iame pavyzdyje failo_vardas yra faktinis diegimo programos pavadinimas, o kelias ? faktinis failo kelias.
 4. Jei dalinio rakto pavadinimas ir duomenys sutampa su 3 veiksme nurodytu pavadinimu ir duomenimis, meniu Redagavimas spustel?kite Naikinti. Jei nesutampa, pereikite prie 5 veiksmo.
 5. Kartokite 3 ir 4 veiksmus, kol rasite ir panaikinsite visus dalinius raktus, kuri? pavadinimas ir duomenys sutampa su 3 veiksme nurodytu pavadinimu ir duomenimis.
 6. U?darykite registro rengykl?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Pagalba realiuoju laiku

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 2739501
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. gruod?io 16 d.
Taikoma:: Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office 365 Home, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office 365 for enterprises, Microsoft Office 365 for small businesses
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.