Giá tr? TTL là khác nhau khi b?n g?i hai truy v?n đ?i v?i h? sơ SOA tương t? trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2738597 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy ch? H? th?ng Tên Mi?n (DNS) đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n s? d?ng tính năng plug-in DNS đ? lưu tr? các b?n ghi DNS t?i m?t b? máy cơ s? d? li?u riêng bi?t.
 • B?n truy v?n các máy ch? DNS hai l?n cho b?n ghi tài nguyên B?t đ?u c?a chính quy?n (SOA) c?a m?t tên mi?n.
Trong trư?ng h?p này, th?i gian hai giá tr? s?ng (TTL) là khác nhau.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? nh?ng ph?n ?ng th? hai đư?c t?o ra t? b? nh? cache DNS máy ch? không ph?i là đ?c quy?n. Khi b?n g?i m?t truy v?n t?i m?t máy ch? DNS cho l?n đ?u tiên, máy ch? s? ki?m tra các b?n ghi trong khu v?c th?m quy?n riêng c?a m?nh. N?u b?n s? d?ng m?t tính năng plug-in DNS, máy ch? DNS g?i truy v?n đ?n các plug-in. K?t qu? t? các plug-in lưu tr? trong b? nh? cache DNS c?a máy ch? trong m?t th?i. N?u b?n truy v?n cho các h? sơ cùng m?t l?n n?a, các ph?n ?ng đư?c t?o ra t? b? đ?m ?n h? ph?c v? DNS thay vào đó.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này thay th? hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2586946 và 2712740. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? bài KB 2586946 và bài KB 2712740, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2586946 B?n không th? c?p nh?t các b?n ghi máy ch? tên cho m?t tên mi?n mà có m?t m? qu?c gia c?p cao nh?t ".no" s? d?ng d?a trên Windows Server 2008 R2 DNS tên máy (ứng dụng) phục vụ
2712740 Giá tr? TTL là khác nhau khi b?n g?i hai truy v?n đ?i v?i h? sơ SOA tương t? trong Windows Server 2008 R2

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cache.DNSkhông áp d?ng3,198Jun tháng 10 năm 200920: 31không áp d?ng
DNS.exe6.1.7600.21286697,85626-Jun-201218: 37x 64
Dnsserver.events.xmlkhông áp d?ng609Jun tháng 10 năm 200920: 31không áp d?ng
Cache.DNSkhông áp d?ng3,1985 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201001: 52không áp d?ng
DNS.exe6.1.7601.22071699,90426-Jun-201219: 50x 64
Dnsserver.events.xmlkhông áp d?ng6095 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201001: 52không áp d?ng

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_7529e66208927ba6df29be8b9a2a498f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22071_none_18f5bdaa68d5d255.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)27-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)04: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e44ce77ee5a550db268c13d7fc648be9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21286_none_bb02d330a252c896.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)27-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)04: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-dns-máy ch?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21286_none_aa85599e09627826.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin158,131
Ngày (UTC)26-Jun-2012
Th?i gian (UTC)19: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-dns-máy ch?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22071_none_ac71851e0685496e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin158,131
Ngày (UTC)26-Jun-2012
Th?i gian (UTC)20: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2738597 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2738597 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2738597

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com