Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: tháng 1/2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2737911 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? cumulative update for Microsoft Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600, và Polycom CX3000 đ?ng ngày tháng 1 năm 2013.

Lưu ? Đ?i tên Lync 2010 đi?n tho?i Edition Lync đi?n tho?i Edition. Ph?n m?m làm vi?c v?i Lync 2010 và Lync 2013.

Gi?i thi?u

V?n đ? này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a

B?n C?p Nh?t tích l?y này s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • 2703325 C?p Nh?t có s?n mà kích ho?t tính năng "Âm nh?c ngày t? ch?c" trên đi?n tho?i Lync đi?n tho?i Edition
 • 2781616 Mô t? các b?n C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition có thêm h? tr? ngôn ng? b? sung
 • 2781617 M?t đi?n tho?i khu v?c ph? bi?n mà đang ch?y Lync đi?n tho?i Edition không c? g?ng đ? kí nh?p sau khi kh?i đ?ng l?i máy ch? k?t thúc trư?c
 • 2802790 Đ? h?a đ?u ra không hi?n th? đúng trên màn h?nh đi?n tho?i Polycom đang ch?y Lync đi?n tho?i Edition
 • 2781618 M?t màn h?nh tr?ng ho?c m?t Đường căn ngang màu tr?ng s? xu?t hi?n trên m?t đi?n tho?i Polycom đang ch?y Lync đi?n tho?i Edition
 • 2781620 Tr?ng d?ng xu?t hi?n trên màn h?nh đi?n tho?i Polycom đang ch?y Lync đi?n tho?i Edition
 • 2781619 M?t b?n c?p nh?t s?n có thêm h? tr? cho tr?c tuy?n Lync trong Lync đi?n tho?i Phiên b?n
B?n c?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2701671 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: tháng 6 năm 2012
 • 2672349 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: tháng 2 2012
 • 2636067 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 11 năm 2011
 • 2577594 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 7 năm 2011
 • 2529977 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 4 năm 2011
 • 2493723 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 1 năm 2011

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói UCUpdates.exe bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 1/2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? b?n C?p Nh?t tích l?y sau:
2701671 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: tháng 6 năm 2012

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Gói c?p nh?t này ch?a m?t h?nh ?nh có th? đư?c s? d?ng đ? c?p nh?t đi?n tho?i sau đây:
 • Polycom CX500
 • Polycom CX600
 • Polycom CX3000
H?nh ?nh phiên b?n này là 7577.4372.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2737911 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2737911 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2737911

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com