ID c?a bài: 2737155 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? gói tích l?y C?p Nh?t cho Microsoft Lync Server 2010 ngày tháng 10 năm 2012.

Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau đây v? update C?p Nh?t gói:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng các gói C?p Nh?t
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói C?p Nh?t
 • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t gói
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?
 • Các t?p tin có ch?a các gói C?p Nh?t

GI?I THI?U

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Gói c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2735322 M?t b?n C?p Nh?t có s?n đ? hi?n th? s? máy nhánh cho s? đi?n tho?i-US trong th? liên l?c trong Lync 2010
 • 2739693 "S? hi?n di?n không r?" t?nh tr?ng Hi?n th? cho đ?a ch? liên l?c c?a ngư?i dùng sau khi b?n cài đ?t C?p Nh?t 2571543 trong Lync 2010
 • 2735313 Không có thông báo v? m?t chuy?n t?p tin đ?n khi b?n gi?m thi?u m?t c?a s? h?i tho?i Lync 2010
 • 2735319 Tham gia URL cho m?t cu?c h?p tr?c tuy?n Lync là không chính xác khi lên k? ho?ch c?a ngư?i đ?i di?n
Gói này c?ng s?a ch?a các v?n đ? trư?c đây đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
 • 2726382 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Lync 2010: 9 tháng 10 năm 2011
 • 2701664 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 6 năm 2012
 • 2670326 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 2 2012
 • 2514982 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 11 năm 2011
 • 2571543 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 7 năm 2011
 • 2551268 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 5 năm 2011
 • Các gói C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đ? đư?c phát hành vào tháng 4 năm 2011
  • Các hotfix đư?c phát hành vào tháng 4 năm 2010: 2540951
  • B?n C?p Nh?t tích l?y đư?c phát hành vào ngày 4, 2011: 2496325

 • 2467763 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 1 năm 2011

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

Microsoft t?i v? Trung tâm

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Lync.msp x 86 bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Lync.msp x 64 bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u ?ng d?ng nh?t đ?nh mà ph? thu?c vào Microsoft Lync 2010 đang ch?y khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này. Ví d?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u Microsoft Office Outlook đang ch?y khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? b?n C?p Nh?t tích l?y phát hành trư?c đó sau:
2726382 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Lync 2010: 9 tháng 10 năm 2011

Đăng k? thông tin

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i trong s? đăng k? đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Cho Lync 2010 x 86-edtion:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.43561,137,27228 Tháng chín 1212:39x 86
Appshcom.dll4.0.7577.4356281,19228 Tháng chín 1212:39x 86
Appshvw.dll4.0.7577.43561,896,54428 Tháng chín 1212:39x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67230-Mar-1117:45Không áp d?ng
Communicatorexe4.0.7577.435612,105,34428 Tháng chín 1212:44x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.4087599,32024-Mar-1211:42x 86
File_cures.dll4.0.7577.4356393,31228 Tháng chín 1212:38x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.435651,82428 Tháng chín 1212:39Không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.435631,87228 Tháng chín 1212:39x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4356905,31228 Tháng chín 1212:39x 86
Ocpptview.dll4.0.7577.41032,072,14411-Tháng 6-1212:59x 86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,56816-Tháng 5-1208:01x 86
Playback_annotationcontrols_dll4.0.7577.4087340,84024-Mar-1211:42x 86
Playback_annotationtextmerge_dll4.0.7577.4087172,84024-Mar-1211:42x 86
Playback_coreplaybackengine_dll4.0.7577.40871,358,63224-Mar-1211:40x 86
Playback_logging_dll4.0.7577.4087167,76824-Mar-1211:42x 86
Playback_oc3playbackapplication_dll4.0.7577.4087163,63224-Mar-1211:42x 86
Playback_uc_ui_utilities_dll4.0.7577.4087166,23224-Mar-1211:42x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.43566,417,51228 Tháng chín 1212:39x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230-Mar-1117:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,0649-Tháng hai-1120:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.43565,955,68028 Tháng chín 1212:44x 86
Ucdll4.0.7577.435613,318,74428 Tháng chín 1212:58x 86
Ucmapiexe4.0.7577.4087647,44024-Mar-1211:42x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016-Tháng 5-1203:39x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2737155 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbfix kbmt KB2737155 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2737155

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com