M?t C?p Nh?t GDR cho Visual Studio 2010 SP1 có thêm kh? năng tương h?p v? sau h? tr? cho Visual Studio 2012 và Windows 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2736182 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t C?p Nh?t phát hành phân ph?i chung (GDR) cho Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) có thêm h? tr? kh? năng tương h?p v? sau cho Microsoft Visual Studio 2012 và cho Windows 8.

Ngoài ra, b?n C?p Nh?t GDR bao g?m các b?n s?a l?i tích l?y tương h?p v? sau đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin thêm".

Thông tin thêm

Sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t GDR, tính năng Visual Studio 2010 SP1 th? nghi?m công c? sau đây đư?c c?i ti?n cho Windows 8:
 • B?n có th? ch?y m?t bài ki?m tra t? đ?ng cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 d?a trên Windows Presentation Foundation (WPF) đi?u khi?n trên máy tính đang ch?y Windows 8.
 • B?n có th? ch?y m?t bài ki?m tra t? đ?ng cho 64-bit (x 64) Internet Explorer 10 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8.

B?n C?p Nh?t GDR này c?ng s?a ch?a các v?n đ? sau trong Visual Studio 2010.

V?n đ? 1

B?n có th? g?p m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây trong Visual Studio 2010:
 • B?n không th? m? m?t t?p tin b?o hi?m m? (.coverage) đư?c t?o ra b?i Visual Studio 2012 trong Visual Studio 2010.
 • B?n không th? m? m?t t?p tin b?o hi?m m? (.coverage) đư?c t?o ra như m?t ph?n c?a TFS năm 2012 xây d?ng k?t qu? trong Visual Studio 2010.
Ghi chú
 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? m? Visual Studio 2012 m? t?p tin b?o hi?m (.coverage) trong Visual Studio 2010.
 • M?t t?p tin b?o hi?m m? (.coverage) đư?c t?o ra b?i Visual Studio 2012 là trong m?t đ?nh d?ng m?i mà không ph?i là ph? thu?c vào nh?ng chương tr?nh instrumented ho?c t?p b? máy cơ s? d? li?u (PDB) chương tr?nh. Đ?nh d?ng m?i này không th? đư?c x? l? b?i Visual Studio 2010.
V?n đ? 2

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • Đó là m?t artifact bài ki?m tra đư?c gán cho ngư?i dùng không h?p l? trong TFS năm 2010. Ví d?, m?t ngư?i s? d?ng đ? đ? l?i công ty, nhưng v?n c?n có m?t trư?ng h?p th? nghi?m đư?c gán cho ông.
 • B?n nâng c?p TFS năm 2010 đ?n TFS năm 2012.
 • B?n s? d?ng Microsoft th? nghi?m qu?n l? (www.LUCNAM.INFOBY) năm 2010 đ? k?t n?i v?i máy ch? TFS nâng c?p.
Trong trư?ng h?p này, b?n không th? gán các artifact th? nghi?m cho b?t k? ngư?i dùng TFS b?ng cách s? d?ng www.LUCNAM.INFOBY 2010.

V?n đ? 3

Khi b?n ch?y m?t th? nghi?m t?i cùng v?i m?t lo?i m?ng khác hơn so v?i các h? sơ m?ng c?c b? (LAN) trên máy tính này đang ch?y Windows 8, lái xe gi? l?p m?ng gây ra hệ điều hành s?p đ?.

Ghi chú
 • K?t h?p m?ng có th? đư?c xác đ?nh trong thu?t s? ki?m th? t?i. B?n có th? thêm h? sơ m?ng k?t h?p m?ng.
 • c?u h?nh m?ng LAN không s? d?ng gi? l?p m?ng. Tuy nhiên, các c?u h?nh m?ng khác s? d?ng gi? l?p m?ng cho các m?c đích mô ph?ng.

C?p nh?t thông tin

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Visual Studio 2010 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
T?i v? Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (cài đ?t) bây gi?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng không đư?c dùng trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Chúng tôi khuyên b?n đóng t?t c? các thành ph?n liên quan đ?n Visual Studio 2010 trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t các hotfix.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2736182 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio Test Professional 2010
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2736182 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2736182

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com