L?i cài đ?t .NET Framework 3.5: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?

Trong bài viết này

Show all imageHiển thị tất cảHide all imageẨn tất cả
S? c? này x?y ra khi b?n c? cài đ?t Microsoft .NET Framework 3.5 trên máy tính đang ch?y Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Gi?i pháp cho m? l?i 0x800F0906

M? l?i này x?y ra v? máy tính không th? t?i xu?ng t?p đư?c yêu c?u t? Windows Update.

Phương pháp 1: Ki?m tra k?t n?i internet c?a b?n

Hành vi này có th? do c?u h?nh m?ng, proxy ho?c c?u h?nh tư?ng l?a ho?c do l?i m?ng, proxy ho?c l?i tư?ng l?a. Đ? kh?c ph?c s? c? này, th? k?t n?i v?i trang web Microsoft Update.

N?u b?n không th? truy c?p trang web này, h?y ki?m tra k?t n?i Internet c?a b?n ho?c liên h? v?i qu?n tr? viên m?ng đ? xác đ?nh xem có c?u h?nh ch?n truy c?p vào trang web hay không.

Phương pháp 2: C?u h?nh thi?t đ?t Chính sách Nhóm

Hành vi này c?ng có th? do qu?n tr? viên h? th?ng c?u h?nh máy tính đ? s? d?ng Windows Server Update Services (WSUS) thay v? máy ch? Microsoft Windows Update đ? ph?c v?. Trong trư?ng h?p này, h?y liên h? v?i qu?n tr? viên h? th?ng c?a b?n và yêu c?u h? b?t thi?t đ?t Chính sách Nhóm Ch? đ?nh thi?t đ?t cho cài đ?t c?u ph?n tùy ch?n và s?a c?u ph?n và c?u h?nh giá tr? Đư?ng d?n t?p ngu?n thay th? ho?c ch?n tùy ch?n Liên h? tr?c ti?p v?i Windows Update đ? t?i xu?ng n?i dung s?a thay v? Windows Server Update Services (WSUS).

Đ? c?u h?nh thi?t đ?t Chính sách Nhóm, làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Tr?nh ch?nh s?a Chính sách Nhóm C?c b? ho?c B?ng đi?u khi?n Qu?n l? Chính sách Nhóm.

  Windows 8 và Windows Server 2012: Tr? đ?n góc trên bên ph?i c?a màn h?nh, b?m T?m ki?m, g? chính sách nhóm, b?m Thi?t đ?t, sau đó b?m Ch?nh s?a chính sách nhóm.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  B?t đ?u Chính sách Nhóm trong Windows 8


  Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: Tr? đ?n góc trên bên ph?i c?a màn h?nh, b?m T?m ki?m, g? chính sách nhóm, sau đó b?m Ch?nh s?a chính sách nhóm.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M? chính sách nhóm trong Windows 8.1
 2. Bung r?ng C?u h?nh Máy tính, bung r?ng Khuôn m?u Qu?n tr?, sau đó ch?n H? th?ng. ?nh ch?p màn h?nh cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh cho bư?c này
 3. M? thi?t đ?t Chính sách Nhóm Ch? đ?nh thi?t đ?t cho cài đ?t c?u ph?n tùy ch?n và s?a c?u ph?n, sau đó ch?n Kích ho?t. ?nh ch?p màn h?nh cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh cho bư?c này
 4. N?u b?n mu?n ch? đ?nh t?p ngu?n thay th?, trong h?p Đư?ng d?n t?p ngu?n thay th?, ch? đ?nh đư?ng d?n đ? đi?u ki?n c?a thư m?c chia s? ch?a n?i dung c?a thư m?c \sources\sxs t? phương ti?n cài đ?t.
  Ví d? v? đư?ng d?n thư m?c chia s?: \\server_name\share\Win8sxs
  Ho?c, ch? đ?nh t?p WIM. Đ? ch? đ?nh t?p WIM làm v? trí t?p ngu?n thay th?, thêm ti?n t? WIM: vào đư?ng d?n, sau đó thêm ch? m?c c?a h?nh ?nh mà b?n mu?n s? d?ng trong t?p WIM dư?i d?ng h?u t?.
  Ví d? v? đư?ng d?n t?p WIM: WIM:\\server_name\share\install.wim:3
  Chú ? Trong ví d? này, 3 bi?u th? ch? m?c c?a h?nh ?nh có t?p tính năng đư?c t?m th?y.
 5. N?u có th? th?c hi?n đi?u này, ch?n h?p ki?m Liên h? tr?c ti?p v?i Windows Update đ? t?i xu?ng n?i dung s?a thay v? Windows Server Update Services (WSUS).
 6. Ch?m ho?c b?m OK.
 7. T?i d?u nh?c l?nh nâng cao, g? l?nh sau, sau đó nh?n Enter đ? áp d?ng chính sách ngay l?p t?c:
  gpupdate /force

Phương pháp 3: S? d?ng phương ti?n cài đ?t Windows

B?n có th? s? d?ng phương ti?n cài đ?t Windows làm ngu?n t?p khi b?n b?t tính năng .NET Framework 3.5. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. L?p phương ti?n cài đ?t Windows.
 2. T?i d?u nh?c l?nh nâng cao, ch?y l?nh sau:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<drive>:\sources\sxs /LimitAccess
  Chú ? Trong l?nh này, <drive> là tr?nh gi? ch? cho tên ? đ?a cho ? đ?a DVD ho?c cho phương ti?n cài đ?t Windows 8. Ví d?: b?n ch?y l?nh sau:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess

Phương pháp 4: Các bư?c thay th? cho Windows Server 2012 và cho Windows Server 2012 R2

Trong Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2, b?n c?ng có th? ch? đ?nh ngu?n thay th? b?ng cách s? d?ng Windows PowerShell cmdlts ho?c b?ng cách s? d?ng Thêm Thu?t s? Vai tr? và Tính năng.

Đ? s? d?ng Windows PowerShell, làm theo các bư?c sau:
 1. L?p phương ti?n cài đ?t Windows.
 2. Trong c?a s? l?nh Windows PowerShell nâng cao, ch?y l?nh sau:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <drive>:\sources\sxs
  Chú ? Trong l?nh này, <drive> là tr?nh gi? ch? cho tên ? đ?a cho ? đ?a DVD ho?c cho phương ti?n cài đ?t Windows. Ví d?: b?n ch?y l?nh sau:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
Đ? s? d?ng Thêm Thu?t s? Vai tr? và Tính năng, làm theo các bư?c sau:
 1. L?p phương ti?n cài đ?t Windows.
 2. B?t đ?u Thêm Thu?t s? Vai tr? và Tính năng.
 3. Trên trang Ch?n tính năng, ch?n h?p ki?m Tính năng .Net Framework 3.5, sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Trên trang Xác nh?n l?a ch?n cài đ?t, b?m vào liên k?t Ch? đ?nh đư?ng d?n ngu?n thay th?. ?nh ch?p màn h?nh cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  h?nh ?nh
 5. Trên trang Ch? đ?nh Đư?ng d?n Ngu?n Thay th?, nh?p đư?ng d?n c?a thư m?c SxS làm đư?ng d?n c?c b? ho?c đư?ng d?n chia s? m?ng. ?nh ch?p màn h?nh cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  imageimage
 6. B?m OK.
 7. B?m Cài đ?t đ? k?t thúc thu?t s?.

Gi?i pháp cho m? l?i 0x800F081F

M? l?i này có th? x?y ra khi ngu?n cài đ?t thay th? đư?c ch? đ?nh và m?t trong các đi?u ki?n sau đúng:
 • V? trí đư?c ch? đ?nh b?i đư?ng d?n không ch?a t?p c?n thi?t đ? cài đ?t tính năng.
 • Ngư?i dùng c? g?ng cài đ?t tính năng không có ít nh?t m?t quy?n truy c?p Đ?C vào v? trí và vào t?p.
 • Nhóm t?p cài đ?t b? h?ng, không đ?y đ? ho?c không h?p l? cho phiên b?n Windows mà b?n đang ch?y.
Đ? kh?c ph?c s? c? này, đ?m b?o đư?ng d?n đ?y đ? c?a ngu?n đúng (x:\sources\sxs) và b?n có ít nh?t m?t quy?n truy c?p Đ?c vào v? trí. Đ? th?c hi?n đi?u này, th? truy c?p ngu?n ngay t? máy tính b? ?nh hư?ng. Xác minh r?ng ngu?n cài đ?t ch?a nhóm t?p h?p l? và đ?y đ?. N?u s? c? v?n ti?p di?n, th? s? d?ng ngu?n cài đ?t khác.

Gi?i pháp cho m? l?i 0x800F0907

M? l?i này x?y ra n?u ngu?n cài đ?t thay th? không đư?c ch? đ?nh ho?c không h?p l? và n?u thi?t đ?t Chính sách Nhóm Ch? đ?nh thi?t đ?t cho cài đ?t c?u ph?n tùy ch?n và s?a c?u ph?n đư?c c?u h?nh thành "Không bao gi? t?i xu?ng t?i tr?ng t? Windows Update."

Đ? kh?c ph?c s? c? này, xem l?i thi?t đ?t chính sách đ? xác đ?nh xem thi?t đ?t có phù h?p cho môi trư?ng c?a b?n hay không. N?u b?n không mu?n t?i xu?ng t?i tr?ng tính năng t? Windows Update, h?y xem xét vi?c c?u h?nh giá tr? "Đư?ng d?n t?p ngu?n thay th?" trong thi?t đ?t Chính sách nhóm.

Chú ? B?n ph?i là thành viên c?a nhóm Qu?n tr? viên đ? thay đ?i thi?t đ?t Chính sách Nhóm trên máy tính c?c b?. N?u thi?t đ?t Chính sách Nhóm cho máy tính mà b?n mu?n qu?n l? đư?c ki?m soát ? c?p đ? mi?n, h?y liên h? v?i qu?n tr? viên h? th?ng c?a b?n.

Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Tr?nh ch?nh s?a Chính sách Nhóm ho?c B?ng đi?u khi?n Qu?n l? Chính sách nhóm n?u có trong môi trư?ng c?a b?n.
 2. Bung r?ng C?u h?nh Máy tính, bung r?ng Khuôn m?u Qu?n tr?, sau đó ch?n H? th?ng.
 3. M? thi?t đ?t Chính sách Nhóm Ch? đ?nh thi?t đ?t cho cài đ?t c?u ph?n tùy ch?n và s?a c?u ph?n, sau đó ch?n Kích ho?t.
 4. Xác đ?nh xem thi?t đ?t Chính sách Nhóm Không bao gi? t?i xu?ng t?i tr?ng t? Windows Update có đư?c b?t hay không, sau đó xác đ?nh thi?t đ?t mong mu?n cho môi trư?ng c?a b?n.
 5. N?u b?n mu?n ch? đ?nh t?p ngu?n thay th?, trong h?p Đư?ng d?n t?p ngu?n thay th?, ch? đ?nh đư?ng d?n đ? đi?u ki?n c?a thư m?c chia s? ch?a n?i dung c?a thư m?c \sources\sxs t? phương ti?n cài đ?t. Ho?c, ch? đ?nh t?p WIM. Đ? ch? đ?nh t?p WIM làm v? trí t?p ngu?n thay th?, thêm ti?n t? WIM: vào đư?ng d?n, sau đó thêm ch? m?c c?a h?nh ?nh mà b?n mu?n s? d?ng trong t?p WIM dư?i d?ng h?u t?. Sau đây là ví d? v? các giá tr? mà b?n có th? ch? đ?nh:
  • Đư?ng d?n thư m?c đư?c chia s?: \\server_name\share\Win8sxs
  • Đư?ng d?n c?a t?p WIM, trong đó 3 bi?u th? ch? m?c c?a h?nh ?nh có t?p tính năng đư?c t?m th?y: WIM: \\server_name\share\install.wim:3
 6. N?u b?n mu?n, ch?n h?p ki?m Liên h? tr?c ti?p v?i Windows Update đ? t?i xu?ng n?i dung s?a thay v? Windows Server Update Services (WSUS).
 7. Ch?m ho?c b?m OK.
 8. T?i d?u nh?c l?nh nâng cao, g? l?nh sau, sau đó nh?n Enter đ? áp d?ng chính sách ngay l?p t?c:
  gpupdate /force

Đ? bi?t thêm thông tin

Nh?ng l?i này có th? x?y ra khi b?n s? d?ng thu?t s? cài đ?t, công c? Qu?n l?, Phân ph?i và Tri?n khai H?nh ?nh (DISM) ho?c l?nh Windows PowerShell đ? b?t .NET Framework 3.5.

Trong Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012, .Net Framework 3.5 là Tính năng theo Yêu c?u. Siêu d? li?u cho Tính năng theo Yêu c?u đư?c bao g?m. Tuy nhiên, các nh? phân và t?p khác đư?c liên k?t v?i tính năng không đư?c bao g?m. Khi b?n b?t tính năng, Windows c? g?ng liên h? v?i Windows Update đ? t?i xu?ng thông tin c?n thi?u đ? cài đ?t tính năng. C?u h?nh m?ng và cách máy tính đư?c c?u h?nh đ? cài đ?t các b?n c?p nh?t trong môi trư?ng có th? ?nh hư?ng đ?n quá tr?nh này. Do đó, b?n có th? g?p l?i khi l?n đ?u tiên cài đ?t nh?ng tính năng này.

Thông báo l?i đư?c liên k?t v?i các m? l?i này

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
M? l?iThông báo l?i
0x800F0906
Không th? t?i xu?ng các t?p ngu?n.
S? d?ng tùy ch?n "ngu?n" đ? ch? đ?nh v? trí c?a t?p c?n thi?t đ? khôi ph?c tính năng. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách ch? đ?nh v? trí ngu?n, xem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
T?p nh?t k? c?a DISM có th? đư?c t?m th?y t?i C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Windows không th? hoàn t?t các thay đ?i đư?c yêu c?u.
Windows không th? k?t n?i v?i Internet đ? t?i xu?ng các t?p c?n thi?t. Đ?m b?o r?ng b?n đư?c k?t n?i v?i Internet và b?m "Th? l?i" đ? th? l?i.
Cài đ?t m?t ho?c nhi?u vai tr?, d?ch v? vai tr? ho?c tính năng không thành công.
Không th? t?m th?y t?p ngu?n. Th? cài đ?t l?i vai tr?, d?ch v? vai tr? ho?c tính năng trong phiên Thêm Thu?t s? Vai tr? và Tính năng m?i và trên trang Xác nh?n c?a thu?t s?, b?m "Ch? đ?nh đư?ng d?n ngu?n thay th?" đ? ch? đ?nh v? trí h?p l? c?a t?p ngu?n c?n thi?t cho cài đ?t. V? trí ph?i có th? truy c?p đư?c b?i tài kho?n máy tính c?a máy ch? đích.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
M? l?i: 0x800F0906
L?i: 0x800f0906
0x800F081F
Không th? t?m th?y t?p ngu?n.
S? d?ng tùy ch?n "Ngu?n" đ? ch? đ?nh v? trí c?a t?p c?n thi?t đ? khôi ph?c tính năng. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách ch? đ?nh v? trí ngu?n, xem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
T?p nh?t k? c?a DISM có th? đư?c t?m th?y t?i C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
M? l?i: 0x800F081F
L?i: 0x800F081F
0x800F0907
DISM không thành công. Không có ho?t đ?ng nào đư?c th?c hi?n.
Đ? bi?t thêm thông tin, xem l?i t?p nh?t k?.
T?p nh?t k? c?a DISM có th? đư?c t?m th?y t?i C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Do thi?t đ?t chính sách m?ng, Windows không th? k?t n?i v?i Internet đ? t?i xu?ng t?p c?n thi?t đ? hoàn t?t các thay đ?i đư?c yêu c?u. Liên h? v?i qu?n tr? viên m?ng c?a b?n đ? bi?t thêm thông tin.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
M? l?i: 0x800F0907
L?i: 0x800F0907

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách l?p k? ho?ch tri?n khai Net Framework 3.5 trong môi trư?ng c?a b?n, h?y xem báo cáo Xem xét Tri?n khai Microsoft .NET Framework 3.5.

Giới thiệu về bài viết này

ID c?a bài: 2734782
Đánh giá cu?i cùng: 07 Tháng Năm 2014
Áp d?ng: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 8.1 Pro for EDU, Windows 8.1 with Bing
B?n có mu?n cung c?p ph?n h?i v? bài vi?t này không?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.