Thông báo email và tin thư thoại NDR đư?c không g?i n?u thư email có ch?a không đư?c h? tr? b? kí t? đ?i di?n trong môi trư?ng Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2733609 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n áp d?ng b?n C?p Nh?t Rollup 4 cho Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2010.
  • B?n t?o m?t h?p thư ghi nh?t k?.
  • M?t email s? đư?c g?i đ?n ngư?i nh?n t?p chí. Thông báo email ch?a b? kí t? đ?i di?n không đư?c h? tr?, ch?ng h?n như b? kí t? đ?i di?n ISO-2022-JP-2.
Trong trư?ng h?p này, thông báo email và tin thư thoại báo cáo không chuy?n phát (NDR) v?n c?n trong sự xếp hàng đợi phân phối trên máy ch? Exchange Server 2010 Trung tâm giao thông v?n t?i. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau trong tr?nh xem hàng đ?i công c?:
400 4.4.7 M?íy chß?º phß?ún v?i: 550 5.6.0 CAT.InvalidContent.Exception: InvalidCharsetException

B?n nh?n đư?c thông báo l?i n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • B?n t?o m?t quy t?c nh?t k? đ? cho phép ghi nh?t k? cho thư đư?c g?i đ?n ngư?i nh?n c?a t?p chí. Các quy t?c s? g?i báo cáo c?a t?p chí đ?n h?p thư ghi nh?t k?.
  • B?n đ?t c?u h?nh h?p thư ghi nh?t k? đ? chuy?n ti?p b?c e-mail đ?n m?t h?p thư.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? Exchange server t?o ra thư m?i cho chuy?n ti?p mà hi?n không th?a hư?ng m?t tài s?n nh?t đ?nh t? thư g?c. V? v?y, các máy ch? Exchange không x? l? tin thư thoại.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2719800 Mô t? Update Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 2

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t v?n đ? tương t? x?y ra trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2394554 M?t email s? không đư?c cung c?p n?u nó có ch?a không đư?c h? tr? m? hóa kí t? đ?i di?n trong d?ng ch? đ? trong môi trư?ng Exchange Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2733609 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2733609 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2733609

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com