Vi?c s? d?ng CPU cao trên m?t máy ch? t?p tin đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 v?i ông ABE cho phép

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2732618 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t m?c tin thư thoại có ch?a các m?c tin thư thoại con nhi?u trên m?t máy ch? t?p tin đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n chia s? các m?c tin thư thoại.
 • B?n đ? kích ho?t truy c?p D?a trên đ?m (ABE) vào m?c tin thư thoại đư?c chia s?.
Trong trư?ng h?p này, b?n có kinh nghi?m s? d?ng CPU cao trên các máy ch? file. Ngoài ra, ngư?i s? d?ng c? g?ng đ? duy?t các m?c tin thư thoại chia s? g?p s? ch?m tr?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? có nhi?u ngư?i truy c?p vào ph?ng yêu c?u khi ABE li?t kê m?t m?c tin thư thoại có ch?a nhi?u m?c tin thư thoại con.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

Quan tr?ng Hotfix này đ? đư?c phát hành l?i đ?n đ?a ch? m?t v?n đ? mà trong đó ch? được kí theo số thức trên các t?p tin đư?c s?n xu?t và k? b?i Microsoft s? h?t h?n s?m, như mô t? trong Microsoft an ninh tư v?n 2749655.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i t?o m?t m?c nh?p registry m?i. Đ? đư?c chúng tôi t?o ra các m?c ki?m nh?p cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n t?o các m?c ki?m nh?p cho m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? t?o ra các m?c đăng kí t? đ?i di?n đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó nh?p vào Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 55033
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Ghi chú
 • Khi b?n th?c hi?n theo các s?a ch?a nó wizard, b?n c?n nh?p m?t giá tr? ABELevel . Giá tr? ABELevel ch? đ?nh m?c t?i đa c?a các m?c tin thư thoại mà trên đó các tính năng ABE đư?c kích ho?t.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, kh?c ph?c t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính x?y ra s? c?, lưu s?a ch?a nó là gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính x?y ra s? c?.

Sau đó, h?y vào các "Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Đ? t?o các m?c nh?p registry m?i, h?y làm theo các bư?c sau:

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
 1. M? Registry Editor. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, lo?i regedit trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n Enter.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào DWORD (32-bit) giá tr?.
 4. Lo?i ABELevel, và sau đó nh?n Enter.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, g? m?t s? theo m?c đ? ABE đư?c kích ho?t trên c?p dùng chung, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
Lưu ?Giá tr? ABELevel ch? đ?nh m?c t?i đa c?a các m?c tin thư thoại mà trên đó các tính năng ABE đư?c kích ho?t. Ví d?: n?u b?n kích ho?t ABE trên \\Máy ch?\chia s?, b?n ph?i thi?t l?p giá tr? ABELevel 1. N?u b?n kích ho?t ABE trên \\Máy ch?\chia s?\chia s?, b?n ph?i thi?t l?p giá tr? ABELevel 2. N?u giá tr? ABELevel không đư?c thi?t l?p ho?c có giá tr? là 0 , sau đó hotfix này không đư?c phép.

Giá tr? c?a các bên trên đ? c?p đ?n chính đư?c thi?t l?p như sau:
Giá tr? = 0: ABE đư?c kích ho?t cho t?t c? các c?p (ch? đ? m?c đ?nh mà không có ch?a khóa c?ng)
Giá tr? = 1: ABE có hi?u l?c v?i đ? sâu c?a 1 (\server\share)
Giá tr? = 2: ABE có hi?u l?c v?i đ? sâu c?a 2 (\server\share\folder)
Và như v?y cho nhi?u c?p đ?.


Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2PPRLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Srv2.sys6.1.7601.22055312,83213 Tháng b?y năm 201207: 32x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Srv2.sys6.1.7601.22055408,06413 Tháng b?y năm 201207: 55x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Srv2.sys6.1.7601.22055795,13613 Tháng b?y năm 201207: 25IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.643 ngư?i
Ngày (UTC)25 Tháng chín năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_e72bc273f644e60d54fcdca202bc65e9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_63b615ddfbb7e26c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)25 Tháng chín năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_dc533e936dfb206d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,655
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)10: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5b544784de2c15a7653245d1dcffeb10_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_575d12729f381228.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)25 Tháng chín năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_3871da17265891a3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.657 ngư?i
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.853
Ngày (UTC)25 Tháng chín năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_854dfe5defc20e72c0d97628b3643e98_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_36fe35d9345f6cf4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)25 Tháng chín năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_dc54e2896df92969.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.656
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.447 ngư?i
Ngày (UTC)25 Tháng chín năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2732618 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfixme kbmsifixme kbmt KB2732618 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2732618

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com