Văn ph?ng 2010 C?p Nh?t tích l?y cho tám năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2730388 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Cumulative update C?p Nh?t cho tháng tám 2012 gói ch?a hotfix m?i nh?t cho h? th?ng Microsoft Office 2010 và Office 2010 máy ch?.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đ? đư?c bao g?m trong các gói ph?n m?m C?p Nh?t trư?c đó. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n c?n.

Gi?i pháp

Làm th? nào đ? có đư?c các gói tích l?y C?p Nh?t Tháng Tám 2012

M?t b? là h? tr? cumulative update C?p Nh?t gói đang có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói đư?c d? đ?nh đ? s?a ch? các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Các gói ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? ti?p theo C?p Nh?t gói ch?a hotfix trong các gói tích l?y C?p Nh?t.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t k? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? đó không đ? đi?u ki?n cho m?t c? th? tích l?y thông tin tr?n gói. Đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gói đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y tám 2012

M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft mà th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t s? tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? h? th?ng văn ph?ng 2010 đư?c c? đ?nh trong b?n c?p nh?t này tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c (KB).

Văn ph?ng 2010 khách hàng C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Ace-x-none.msp
2687388Mô t? c?a truy c?p 2010 hotfix gói (Ace-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
Truy c?p 2010
Accessintl-ông-il.msp
2687488Mô t? c?a gói hotfix truy c?p 2010 (Accessintl-ông-il.msp): Tháng Tám 28, 2012
Truy c?p 2010
Excel-x-none.msp
2687347Mô t? c?a Excel 2010 hotfix gói (Excel-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
Excel 2010
Excel-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp
2687345Mô t? c?a Excel 2010 hotfix gói (Excel-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
Excel 2010
ipeditor-x-none.msp
2687395Mô t? c?a gói hotfix InfoPath 2010 (ipeditor-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
InfoPath 2010
GFX-x-none.msp; Oart-x-none.msp; Oartconv-x-none.msp
2687387Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Gfx-x-none.msp; Oart-x-none.msp; Oartconv-x-none.MSP): Tháng Tám 28, 2012
Văn ph?ng 2010
B?ng ch?ng-tr-tr.msp
2687350Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Proof-tr-tr.msp): Tháng Tám 28, 2012
Văn ph?ng 2010
B?ng ch?ng-en-us.msp
2687491Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Proof-en-us.msp): Tháng Tám 28, 2012
Văn ph?ng 2010
Mso-x-none.MSP,OOBE-x-none.MSP,OSETUP-x-none.MSP
2687341 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Mso-x-none.msp,Oobe-x-none.msp,Osetup-x-none.msp): tháng 7, 2012
Văn ph?ng 2010
Outlookintl-xx-xx.msp
2687396Mô t? c?a Outlook 2010 hotfix gói (Outlookintl-xx-xx.msp): Tháng Tám 28, 2012
Outlook 2010
Outexum-x-none.msp
2687392Mô t? c?a Outlook 2010 hotfix gói (Outexum-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
Outlook 2010
Outlook-x-none.msp
2687351Mô t? c?a Outlook 2010 hotfix gói (Outlook-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
Outlook 2010
Outlookintl-châu Âu-es.msp
2687343Mô t? c?a Outlook 2010 hotfix gói (Outlookintl-châu Âu-es.msp): Tháng Tám 28, 2012
Outlook 2010
PowerPoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp
2687346Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix PowerPoint 2010 (Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
PowerPoint 2010
D? án-x-none.msp
2687386Mô t? c?a d? án 2010 hotfix gói (d? án-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
D? án 2010
SPD-x-none.msp
2687340Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Designer 2010 (Spd-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
SharePoint Designer 2010
CSI-x-none.msp, đư?ng r?nh-x-none.msp, onenote.msp
2687397Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Workspace 2010 (csi-x-none.msp, đư?ng r?nh-x-none.msp, onenote.msp): Tháng Tám 28, 2012
SharePoint Workspace 2010
Visio-x-none.msp
2687394Mô t? c?a gói hotfix Visio 2010 (Visio-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
Visio 2010
Word-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp
2687384 Mô t? c?a Word 2010 hotfix gói (t?-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp): tháng 7, 2012
Word 2010

B?n C?p Nh?t Rollup cho Microsoft Project Server 2010, for SharePoint Server 2010, và SharePoint qu? 2010

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Gói SharePoint server
2687353Mô t? c?a SharePoint Server 2010 tích l?y thông tin tr?n gói (SharePoint-gói server): 28 tháng tám, 2012
Lưu ? B?ng cách cài đ?t chuyên bi?t gói này, b?n s? áp d?ng các C?p Nh?t hoàn toàn tích l?y cho d? án máy ch?, SharePoint Server và cho SharePoint Foundation. Gói này bao g?m t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong danh sách các máy ch? cá nhân C?p Nh?t trong b?ng sau.
SharePoint Server 2010
Gói n?n t?ng SharePoint server  2687355Mô t? c?a Qu? SharePoint 2010 tích l?y thông tin tr?n gói (SharePoint Foundation-gói server): 28 tháng tám, 2012SharePoint qu? 2010

B?n C?p Nh?t máy ch? cá nhân

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Ppsmamui-xx-xx.msp
2687348Mô t? v? các b?n ghi d?ch v? PerformancePoint cho SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ppsmamui-xx-xx.msp): Tháng Tám 28, 2012
PerformancePoint b?n ghi d?ch v? cho SharePoint Server 2010
WSS-x-none.msp
2687339Mô t? c?a gói hotfix SharePoint qu? 2010 (Wss-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
SharePoint qu? 2010
coreservermui-fr-fr.msp
2687492Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (coreservermui-fr-fr.msp): Tháng Tám 28, 2012
SharePoint Server 2010
Coreservermui-xx-xx.msp
2687490Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (Coreservermui-xx-xx.msp): Tháng Tám 28, 2012
SharePoint Server 2010
Coreserver-x-none.msp, Ifswfe-x-none.msp, Wosrv-x-none.msp
2687389Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp, Ifswfe-x-none.msp, Wosrv-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
SharePoint Server 2010
vsrvwfe-x-none.msp
2687349Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (vsrvwfe-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
SharePoint Server 2010
Coreserver-x-none.msp
2687344Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (Coreserver-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
SharePoint Server 2010
Ifswfe-x-none.msp
2687391Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ifswfe-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
SharePoint Server 2010

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong các bài KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2730388 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Office Groove 2010 Office Groove
 • PerformancePoint Services for SharePoint 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2730388 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2730388

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com