H? th?ng văn ph?ng 2007 tích l?y C?p Nh?t cho tháng tám 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2730386 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Cumulative update C?p Nh?t cho tháng tám 2012 gói ch?a hotfix m?i nh?t cho h? th?ng Microsoft Office 2007 và 2007 máy ch? văn ph?ng.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đ? đư?c bao g?m trong các gói ph?n m?m C?p Nh?t trư?c đó. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n c?n.

Gi?i pháp

Làm th? nào đ? có đư?c các gói tích l?y C?p Nh?t Tháng Tám 2012

M?t b? là h? tr? cumulative update C?p Nh?t gói đang có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói đư?c d? đ?nh đ? s?a ch? các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Các gói ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? ti?p theo C?p Nh?t gói ch?a hotfix trong các gói tích l?y C?p Nh?t.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t k? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? đó không đ? đi?u ki?n cho m?t c? th? tích l?y thông tin tr?n gói. Đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gói đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y tám 2012

M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft mà th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t s? tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? h? th?ng văn ph?ng năm 2007 c? đ?nh trong b?n c?p nh?t này tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c (KB).

C?p Nh?t khách hàng h? th?ng văn ph?ng 2007

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Excel-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp
2687334Mô t? c?a hotfix Excel 2007 gói (Excel-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
Excel 2007
Msohev-x-none.msp
2687486Mô t? c?a 2007 Văn ph?ng h? th?ng hotfix gói (Msohev-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
H? th?ng văn ph?ng 2007
Outlook-x-none.msp
2687336Mô t? c?a Outlook 2007 hotfix gói (Outlook-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
Outlook 2007
Outlook-x-none.msp
2687329Mô t? c?a Outlook 2007 hotfix gói (Outlook-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
Outlook 2007
Ogl-x-none.msp
2687378Mô t? c?a gói hotfix PowerPoint 2007 (Ogl-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
PowerPoint 2007
Pptconv-x-none.msp, Powerpoint-x-none.msp
2687338Mô t? c?a gói hotfix PowerPoint 2007 (Pptconv-x-none.msp, Powerpoint-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
PowerPoint 2007
D? án-x-none.msp
2687377Mô t? c?a d? án 2007 hotfix gói (d? án-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
D? án 2007
Wordconv-x-none.msp, t?-x-none.msp
2687333Mô t? c?a gói hotfix Word 2007 (Wordconv-x-none.msp, t?-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
Word 2007

Văn ph?ng 2007 máy ch? rollup C?p Nh?t cho Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) và cho Windows SharePoint Services (WSS) máy ch?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Gói WSS server
2687331Mô t? c?a Windows SharePoint Services 3.0 tích l?y C?p Nh?t máy ch? hotfix gói (WSS-gói server): 28 tháng tám, 2012
Windows SharePoint Services 3.0
MOSS gói server
2687330Mô t? c?a SharePoint Server 2007 Cumulative Update Server Hotfix gói (RÊU-gói server): 28 tháng tám, 2012
SharePoint Server 2007

C?p Nh?t máy ch? cá nhân văn ph?ng 2007

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp
2687332Mô t? c?a d? án Server 2007 hotfix gói (Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
D? án Server 2007
ifswfe-x-none.msp
2687487Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2007 (ifswfe-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
SharePoint Server 2007
Coreserver-x-none.msp, Svrproof-pt-pt.msp
2687379Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2007, (Coreserver-x-none.msp, Svrproof-pt-pt.msp): Tháng Tám 28, 2012
SharePoint Server 2007
Coreserver-x-none.msp
2687328Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2007 (Coreserver-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
SharePoint Server 2007
STS-x-none.msp
2687327Mô t? c?a gói hotfix Windows SharePoint Services 3.0 (Sts-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012
Windows SharePoint Services 3.0

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong các bài KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2730386 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
T? khóa: 
kbsurveynew kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB2730386 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2730386

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com