C?p Nh?t Rollup 3 cho nh? kinh doanh máy ch? 2011 chu?n Windows có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2729100 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

C?p Nh?t Rollup 3 cho Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 chu?n bây gi? có t?i đây.

Update rollup này ch?a t?t c? các b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t rollup trư?c. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? sau đ? không trư?c đây tài li?u trong m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB).
V?n đ? 1
B?n nh?n đư?c m?t thông báo c?nh báo khi b?n c? g?ng đ? tri?n khai m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 8 trong nh? kinh doanh máy ch? 2011 chu?n Windows.

Lưu ? V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 chu?n không h? tr? khách hàng máy tính đang ch?y Windows 8. Tuy nhiên, sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không nh?n đư?c m?t thông báo c?nh báo.
V?n đ? 2
Sau khi b?n ch?y khách hàng công c? tri?n khai trong nh? kinh doanh máy ch? 2011 chu?n Windows, Windows c?a hàng ?ng d?ng không làm vi?c trên máy tính c?a khách hàng đang ch?y Windows 8.

Lưu ? C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này thêm h? tr? cho di chuy?n thông tin người dùng.
V?n đ? 3
B?n không th? Kết nối từ xa vào máy tính khách hàng Windows 8 t? web site truy c?p web site t? xa.
V?n đ? 4
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Khuôn kh? .NET 4,5 và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 4, b?n không nh?n đư?c thông báo email.
V?n đ? 5
B?n không th? t?i v? m?t t?p tin ho?c m?c tin thư thoại con đư?ng có ch?a các kí t? đ?i di?n không ph?i ASCII trên web site truy c?p web site t? xa.

V?n đ? 6
Gi? s? r?ng tên c?a ngư?i dùng, nhóm, ho?c t? ch?c đơn v? (OU) có ch?a m?t d?u ki?m g?ch chéo (/). Khi ngư?i dùng, nhóm ho?c OU là m?t thành viên c?a m?t nhóm căn ngang trong quá tr?nh kí nh?p t? xa truy c?p Web, ngư?i dùng, nhóm ho?c OU không th? kí nh?p vào web site truy c?p web site t? xa.
V?n đ? 7
Khi c?a s? máy ch? doanh nghi?p nh? s? d?ng c?u h?nh m?c đ?nh, Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS) không th? đ?ng b? hóa Analyzer th?c ti?n t?t nh?t (BPA) v?i c?a s? máy ch? doanh nghi?p nh?. Ngoài ra, b?n c?p nh?t m?i cho BPA đư?c hi?n th? ch? trong tr?nh đơn tùy ch?n C?p Nh?t.

Lưu ? Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này, nh?ng thay đ?i sau x?y ra trong BPA và WSUS:
  • C?p Nh?t rollups cho BPA đư?c t? đ?ng phê duy?t là rollups C?p Nh?t cho máy ch? doanh nghi?p nh? c?a Windows.
  • Các lo?i "công c?" đư?c thêm vào WSUS.
  • cài đ?t chuyên bi?t BPA đư?c ch?p thu?n và đư?c hi?n th? trong nhóm "C?p Nh?t v?i các đi?u kho?n c?a gi?y phép Microsoft Software đang ch? phê duy?t".

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này, h?y vào web site Microsoft sau đây:
Microsoft Update
Các c?a hàng Microsoft Update

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 chu?n.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. Đ? tránh kh?i đ?ng l?i máy tính, ra kh?i t?t c? các ?ng d?ng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. Đi?u này bao g?m giao di?n đi?u khi?n c?a s? máy ch? doanh nghi?p nh?.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2660819Update Rollup 2 cho Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 chu?n có s?n

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2729100 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Windows Small Business Server 2011 Standard
T? khóa: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2729100 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2729100

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com