B?n không th? m? ho?c lưu tài li?u Office 2010 trên m?t máy ch? t?p tin WebDAV trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2727994 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n ch?y m?t ?ng d?ng Microsoft Office 2010 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n c? g?ng đ? m? ho?c lưu m?t tài li?u n?m trên m?t trang Làm tác gi? và phiên b?n phân b? Web (WebDAV) t?p tin máy ch?.
 • Các máy ch? file WebDAV đ?i h?i m?t gi?y ch?ng nh?n th? thông minh cho xác th?c ch?ng ch?.
 • B?n ch?n chính xác gi?y ch?ng nh?n sau khi b?n chèn th? thông minh.
Trong trư?ng h?p này, hộp thoại PIN không xu?t hi?n, và các ho?t đ?ng không thành công. Ngoài ra, các ?ng d?ng văn ph?ng và các b?n ghi d?ch v? Webclient d?ng đáp ?ng.

Ghi chú V?n đ? này x?y ra khi m?t khóa riêng đư?c t? ch?c trên th? thông minh và m? PIN là c?n thi?t.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là r?t quan tr?ng cho vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Davclnt.dll6.1.7601.2212487,55203 Tháng 10 năm 201216:26x 86
Mrxdav.sys6.1.7601.22124116,22403 Tháng 10 năm 201214:32x 86
Webclnt.dll6.1.7601.22124206,84803 Tháng 10 năm 201216:31x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Davclnt.dll6.1.7601.22124110,59203 Tháng 10 năm 201217:30x 64
Mrxdav.sys6.1.7601.22124141,31203 Tháng 10 năm 201215:00x 64
Webclnt.dll6.1.7601.22124262,65603 Tháng 10 năm 201217:35x 64
Mrxdav.sys6.1.7601.22124116,22403 Tháng 10 năm 201214:32x 86
Davclnt.dll6.1.7601.2212487,55203 Tháng 10 năm 201216:26x 86
Webclnt.dll6.1.7601.22124206,84803 Tháng 10 năm 201216:31x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_4aaf168eee69fae51ff5ce6565bbb4b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_034279a8ed0b9869.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_90000bd3a02dac1d8b762e3c6246c5e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_33b825b1d0e614d7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_bd9168b6fc9398f953206de4034d140c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_fb91a9a14a1df8aa.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_96537fc3c9a73728.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,113
Ngày (UTC)03 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)17:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_1730fbbc3d23a13e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,632
Ngày (UTC)03 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)16:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_57abe0412b19a025.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,413
Ngày (UTC)03 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)17:04
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_webdav-kích ho?t-ctl-a...RT-l?a ch?n-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_42e2abbb20291ede.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.619 ngư?i
Ngày (UTC)03 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)16:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1ec701ca573c9619bc05b76ff0f1b36b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_4a41ae8a3c2621fe.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_31fa26d1799ff2d65909b780b4de2f5d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_1d16a2609ef84d14.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4aaf168eee69fae51ff5ce6565bbb4b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5f61152ca569099f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4c9759b8116aac4e7ffbebae7ec29cf8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5a228f5b06a52eff.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8f1fbb6109bee2489366e3073ecce5a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_e9c7836d2105499d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,418
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_971f01c23591b09fbcab458045eaa8fb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_a30f999ae3ee60f8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.065
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a85ca99a3554e1a4856eff9eb2fb903e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_04fbd2e0627da523.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_cc408ba25c503f369d78d03e7917432c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_c6a7c6be162b4013.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_f2721b478204a85e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,115
Ngày (UTC)03 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)18:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_734f973ff5811274.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,634
Ngày (UTC)03 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)18:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_b3ca7bc4e377115b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,417
Ngày (UTC)03 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)18:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_webdav-kích ho?t-ctl-a...RT-l?a ch?n-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_9f01473ed8869014.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.621 ngư?i
Ngày (UTC)03 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)18:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_7da4419229e1d46f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,779
Ngày (UTC)03 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)16:50
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_96537fc3c9a73728.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,113
Ngày (UTC)03 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)17:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_57abe0412b19a025.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,413
Ngày (UTC)03 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)17:04
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2727994 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2727994 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2727994

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com