Kh?c ph?c: B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t m?t trư?ng h?p nhóm c?a SQL Server 2012 trên m?t hệ điều hành máy ch? l?i có ch?a m?t trư?ng h?p hi?n t?i c?a c?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2727221 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft SQL Server 2012 trên m?t máy tính đang ch?y máy ch? l?i cho Windows Server.
 • B?n áp d?ng Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012 cho trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.
 • B?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t trong nh?ng tính năng sau đây trên máy tính:
  • b? máy cơ s? d? li?u công c? b?n ghi d?ch v?
  • SQL Server nhân r?ng
  • Văn b?n đ?y đ? và ng? ngh?a nh? cho tra c?u
  • b?n ghi d?ch v? phân tích
  • Khách hàng công c? k?t n?i
  • b?n ghi d?ch v? tích h?p
  • K?t n?i khách hàng SQL SDK
Trong trư?ng h?p này, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t các tính năng m?i không thành công, và các thông báo l?i sau đây đư?c ghi l?i các t?p tin Detail.txt:
B?n đ? ch?n m?t tính năng không được hỗ trợ trên Windows Server c?t l?i. Các tính năng đư?c h? tr? trên Windows Server l?i: b? máy cơ s? d? li?u công c? b?n ghi d?ch v?, SQL Server nhân r?ng, văn b?n đ?y đ? và ng? ngh?a nh? cho tra c?u, b?n ghi d?ch v? phân tích, khách hàng công c? k?t n?i, b?n ghi d?ch v? tích h?p, và SQL khách hàng k?t n?i SDK.
Lưu ?Các t?p tin Detail.txt đư?c t?o ra trong v? trí sau:
H? th?ng lái xe>: \Program Files\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\Log

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các tính năng d? li?u ch?t lư?ng b?n ghi d?ch v? (DQS) s? không b? xóa kh?i danh sách các tính năng c?t l?i máy ch? hệ điều hành không h? tr?. Tuy nhiên, các tính năng DQS đư?c t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng c?a SQL Server 2012 sau khi b?n áp d?ng cumulative update 1 cho SQL Server 2012.

Lưu ? Đó là m?t h?i quy trong cumulative update 1 cho SQL Server 2012. Sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t, SQL Server 2012 h? tr? các tính năng DQS vào c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. Thông tin chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2674817 Kh?c ph?c: Các tính năng b?n ghi d?ch v? ch?t lư?ng d? li?u không đư?c h? tr? trên m?t trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng c?a SQL Server 2012 AlwaysOn

Gi?i pháp

Sau khi b?n áp d?ng s?a ch?a, tính năng DQS s? b? xóa kh?i danh sách các tính năng c?t l?i máy ch? hệ điều hành không h? tr?.

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Thông tin gói b?n ghi d?ch v? cho SQL Server 2012

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2755533 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2012

Cumulative update C?p Nh?t gói 3 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2723749 Cumulative update 3 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? máy ch? l?i, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Thông tin chung v? máy ch? l?i
Đ? bi?t thêm thông tin, mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Các lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2727221 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2727221 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2727221

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com