Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 8 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2726961 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft văn ph?ng năm 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a văn ph?ng năm 2013 và Office Home và sinh viên năm 2013 RT. Additionally, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n ch? đ?nh m?t ch? đ? màu s?c đ? tiêu đ?, ph? đ? ho?c văn b?n trong m?t b?c th?y chi?u trong Microsoft PowerPoint năm 2013. Trong t?nh hu?ng này, ch? đ? màu s?c cho các trang tr?nh bày không đư?c C?p Nh?t trong c?a s? ch?nh s?a.

  Lưu ? Các trang tr?nh bày đư?c hi?n th? m?t cách chính xác trong c?a s? xem trư?c.
 • Khi b?n sao chép m?t nhân v?t chu?i bi?n th? k? trong PowerPoint 2013, các kí t? đ?i di?n đư?c hi?n th? không chính xác trong m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint 2013.
 • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng Microsoft Narrator đ? đ?c n?i dung trong PowerPoint 2013. B?n nh?n CAPSLOCK + phím trên bàn phím đ? thi?t l?p đ? chèn"" trên văn b?n, và sau đó b?n di chuy?n qua các văn b?n b?ng cách s? d?ng các phím m?i tên. Trong t?nh hu?ng này, tư?ng thu?t viên đ?c các nhân v?t như b?n di chuy?n qua các văn b?n. Hành vi d? ki?n là tư?ng thu?t viên đ?c m?i nhân v?t như b?n di chuy?n qua các văn b?n.
 • Gi? s? r?ng b?n có m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint 2013 có ch?a m?t s? đ?i tư?ng ngh? thu?t thông minh. Sau đó, b?n thi?t l?p tr?nh bày đ? ch?y trên m?t màn h?nh th? hai. Trong t?nh hu?ng này, các đ?i tư?ng thông minh ngh? thu?t đư?c hi?n th? không chính xác trong bài tr?nh bày trên màn h?nh th? hai.
 • Khi b?n s? d?ng tư?ng thu?t viên đ?c m?t slide có nhi?u đ?n vào năm 2013 PowerPoint, tư?ng thu?t viên không chính xác đ?c các văn b?n đ?y đ? c?a viên đ?n. Hành vi d? ki?n s? là ngư?i k? chuy?n ch? đ?c d?ng con tr? n?m ? đâu.
 • Khi b?n s? d?ng tư?ng thu?t viên đ?c m?t b?n tr?nh bày có ? ki?n trong PowerPoint 2013, ngư?i k? chuy?n không th? đ?c các ? ki?n như mong đ?i.
 • Khi b?n s? d?ng tư?ng thu?t viên đ?c m?t slide có ch?a m?t b?ng trong PowerPoint 2013, tư?ng thu?t viên đ?c b?ng là "h?nh d?ng".

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Lưu ? B?n c?p nh?t này áp d?ng cho các văn ph?ng năm 2013 MSI cài đ?t chuyên bi?t ch?. B?n c?p nh?t này không áp d?ng cho B?m chu?t đ? ch?y cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? xác đ?nh phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t c?a văn ph?ng năm 2013, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u m?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013, ch?ng h?n như Microsoft Word năm 2013.
 2. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Tài kho?n.
 3. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng Click đ? ch?y, m?t m?c "C?p nh?t tùy ch?n" đư?c hi?n th?. Cho m?t cài đ?t chuyên bi?t MSI, m?c "C?p nh?t tùy ch?n" không hi?n th?.
Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Lưu ?C?p Nh?t cho Office Home và sinh viên năm 2013 RT có s?n ch? t? Windows Update.

32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t hi?n t?i ph?n m?m phát hi?n virus có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.


trang chủ văn ph?ng và sinh viên năm 2013 RT
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
IGX.dll15.0.4454.10049,390,46408 Tháng 12 năm 201221:32
Oart.dll15.0.4454.100415,568,77608 Tháng 12 năm 201221:32
Oartodf.dll15.0.4454.10002,787,73608 Tháng 12 năm 201221:32
32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
IGX.dll15.0.4454.10048,767,54408 Tháng 12 năm 201221:29
Oart.dll15.0.4454.100414,291,52808 Tháng 12 năm 201221:29
Oartodf.dll15.0.4454.10042,130,00008 Tháng 12 năm 201221:29

64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
IGX.dll15.0.4454.100410,146,87208 Tháng 12 năm 201221:38
Oart.dll15.0.4454.100421,012,55208 Tháng 12 năm 201221:38
Oartodf.dll15.0.4454.10043,774,03208 Tháng 12 năm 201221:38


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8

 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m vào tra c?u. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, đi?m đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Nh?p windows C?p Nh?t, khai thác ho?c B?m chu?t cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào Xem cài đ?t chuyên bi?t các C?p Nh?t trong k?t qu? tra c?u.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào b?m C?p Nh?t 2726961, và r?i b?m vào ho?c nh?p vàoG? cài đ?t chuyên bi?t.


Windows 7
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. B?m chu?t Xem cài đ?t chuyên bi?t các C?p Nh?t.
 4. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào C?p Nh?t 2726961, và sau đó nh?p vàoG? cài đ?t chuyên bi?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
NÓ h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2726961 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload kbmt KB2726961 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2726961

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com