Mô t? gói b?n vá nóng t? 2013 (Wordpia-x-none.msp): tháng 2 27 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2726937 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft t? năm 2013, ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng t? năm 2013 đ? lưu m?t t?p docx là m?t t?p tin đ?nh d?ng OpenDocument (ODF). Khi b?n m? t?p ODF, đo?n văn ph?ng không-trái-liên k?t bên trong textboxes trong các t?p tin đư?c hi?n th? không chính xác.
 • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng t? năm 2013 đ? m? m?t tài li?u Word có ch?a m?t v? mô. Khi b?n th?c hi?n các v? mô, m?t h?nh d?ng đư?c thêm vào các tài li?u trong v? trí con tr?. Tuy nhiên, h?nh d?ng nên đư?c thêm vào trong m?t v? trí c? th?.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n đ?t c?u h?nh m?t ngôn ng? đông á c?a biên t?p viên input method (IME) cho năm 2013 t? m?t thi?t b? c?m ?ng d?a trên Windows 8.
  • B?n g? m?t s? kí t? đ?i di?n trong m?t tài li?u Word m?i.
  • B?n ch?m vào văn b?n đ? thay đ?i v? trí con tr?.
  • B?n g? m?t nhân v?t m?i ho?c xoá các nhân v?t trư?c khi con tr?.
  Trong trư?ng h?p này, các nhân v?t m?i đư?c hi?n th? ? v? trí trư?c đó c?a con tr?, ho?c nhân v?t đó là trư?c khi v? trí trư?c đó c?a con tr? s? b? xóa.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t gói ngôn ng? Latin-script ch?ng h?n như các gói ngôn ng? Indonesia, Igbo, Yoruba ho?c ngư?i Hausa.
  • B?n thay đ?i bố trí bàn phím bố trí bàn phím ngôn ng? Latin-script.
  • B?n s? d?ng bàn phím đ? g? m?t t? không t?n t?i trong nhà xu?t b?n năm 2013.
  • B?n ch?y ki?m tra chính t?.
  Trong trư?ng h?p này, ki?m tra chính t? ti?ng Anh B?t đ?u ch?y. Ngoài ra, "thay th? b?ng" trong danh sách c?a các Tùy ch?n AutoCorrect hộp thoại cho các t? không t?n t?i là có s?n ph?m nào.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n m? m?t tài li?u word trong Ch? đ? đ?c t? năm 2013.
  • B?n m? m?t tài li?u word th? hai, và các tài li?u th? hai trùng l?p các tài li?u đ?u tiên.
  • B?n s? d?ng bánh xe chu?t đ? di chuy?n qua các tài li?u th? hai.
  Trong trư?ng h?p này, màn h?nh flickers gi?a hai tài li?u.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

A hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c thi?t k? đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đi?u này hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong Bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n đang không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho ti?p theo C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào cho các ki?m nh?p sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Các phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

x 86

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Wordpia2013-kb2726937-fullfile-x 86-glb.exe15.0.4481.10041,544,95213 Tháng hai 1920:29

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Wordpia-x-none.mspkhông áp d?ng315,39213 Tháng hai 1916:25
Wordpia-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.interop.Word.dll15.0.4481.1004940,63217-Tháng hai-1313:55
x 64

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Wordpia2013-kb2726937-fullfile-x 64-glb.exe15.0.4481.10041,544,22420-Tháng hai-132:57
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Wordpia-x-none.mspkhông áp d?ng319,48813 Tháng hai 1916:44
Wordpia-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Wordpia.dll15.0.4481.1004940,63217-Tháng hai-1314:06

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2726937 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2013
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2726937 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2726937

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com