"MSN ti?n không th? lưu danh m?c đ?u tư ph?c v? t?i th?i đi?m này" l?i thông đi?p trong MSN ti?n qu?n l? danh m?c đ?u tư

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 272645 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n truy c?p vào ho?c r?i kh?i danh m?c đ?u tư trong MSN Money, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
MSN ti?n không th? lưu danh m?c đ?u tư ph?c v? t?i th?i đi?m này, do đó m?i thay đ?i s? có th? xem đư?c trên máy tính này ch?. Khi máy ch? có s?n thay đ?i c?a b?n s? đư?c lưu vào MSN Money và sau đó s? có th? xem đư?c t? nhi?u máy tính.
C?a b?n thay đ?i danh m?c đ?u tư không đư?c lưu vào h? ph?c v?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • MSN ti?n Web site đang tr?i qua liên quan đ?n máy ch? v?n đ?.
 • B?n sao c?c b? c?a t?p d? li?u c?a b?n b? h?ng.
 • Ch?ng virus, tư?ng l?a, ho?c các ph?n m?m b?o m?t Internet ho?c thi?t đ?t đang ch?n danh m?c đ?u tư truy?n thông v?i các máy ch? MSN Money.
 • C?a s? tr?nh duy?t cho th?y danh m?c đ?u tư ti?n MSN là trái m? cho hơn 24 gi? mà k?t qu? là h?t h?n c?a b?n đăng nh?p.

GI?I PHÁP

Chú ý Đóng t?t c? các c?a s? tr?nh duy?t, và sau đó kh?i đ?ng l?i tr?nh duy?t và truy c?p vào MSN Money. Xem cho dù đi?u này gi?i quy?t v?n đ?.

Ki?m tra tr?ng thái m?ng ti?n MSN cho b?t k? s? ki?n đư?c bi?t đ?n trang web ho?c máy ch?. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p MSN Web site sau:
http://Articles.moneycentral.MSN.com/common/networkstatus.aspx
Th?c hi?n m?t sao lưu d? li?u c?a b?n hi?n t?i, và sau đó di chuy?n các t?p tin đ?a phương do đó t?p m?i có th? đư?c t?o ra t? d? li?u đư?c lưu tr? trên máy ch?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trong danh m?c đ?u tư dư?i Nhi?m v? khác, b?m Nhi?u, b?m Tùy ch?n t?p, và sau đó nh?p vào Sao lưu.
 2. Lo?i b? t?t c? các danh m?c đ?u tư d? li?u t?p c?c b?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Đóng tất cả cửa sổ Internet Explorer.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Tài li?u c?a tôi.
  3. T?o m?t thư m?c m?i đư?c đ?t tên "Backup" Tài li?u c?a tôi.
  4. Nh?p vào Xem, b?m Thông tin chi ti?t, và sau đó b?m vào các Tên c?t đ? nhóm các t?p tin theo tên t?p tin c?a h?.
  5. B?m và gi? phím CTRL trong khi b?n nh?p chu?t trái đ? ch?n m?i t?p tin có tên b?t đ?u b?ng "C?a tôi g?n." Sau khi là t?t c? đ? ch?n, b?m Ch?nh s?a vào thư m?c thanh tr?nh đơn, và sau đó b?m C?t.
  6. M? thư m?c sao lưu m?i, b?m vào Ch?nh s?a, và sau đó nh?p vào Dán đ? di chuy?n t?t c? các t?p tin "Danh m?c đ?u tư c?a tôi" đ? c?p này.
  7. M? Internet Explorer, và sau đó truy c?p vào danh m?c đ?u tư m?t l?n n?a.
  D? li?u c?a b?n s? t? đ?ng đư?c t?i v? t? phía máy ch? và m?t t?p tin m?i "C?a tôi Portfolio.mny" s? đư?c t?o ra t? d? li?u đó.
 3. Truy c?p vào danh m?c đ?u tư, ki?m ch?ng r?ng b?n có th? thay đ?i t?p m?i này, và sau đó lưu t?p vào h? ph?c v?. N?u b?n không th? lưu t?p m?i vào máy ch?, có th? có m?t cái g? đó trên các h? th?ng này đang c?n tr? giao ti?p c?a danh m?c đ?u tư v?i các máy ch? MSN Money. Ph?n m?m ch?ng virus, tư?ng l?a ho?c an ninh Internet có th? ngăn ch?n c?a danh m?c đ?u tư truy?n thông v?i các máy ch? MSN Money.

  Chú ý N?u danh m?c đ?u tư đ? không thành công lưu đ?n các máy ch? MSN ti?n trong quá kh? 90 ngày, các máy ch? MSN Money s? bu?c m?t b?n C?p Nh?t c?a t?p c?c b?. R?t có th?, các t?p tin đ?a phương s? hi?n th? d? li?u c?.
B?n có th? khôi ph?c l?i m?t t?p tin sao lưu có d? li?u hơn hi?n t?i và xác minh r?ng danh m?c đ?u tư có th? bây gi? thành công lưu vào h? ph?c v?. Ví d?, b?n có th? khôi ph?c t?p tin sao lưu chính xác gi?ng như t?p tin sao lưu mà b?n đ? th?c hi?n trong bư?c 1 v?i d? li?u m?i hơn. N?u t?p sao lưu không, t?p có th? b? h?ng. B?n có th? c? g?ng s?a ch?a các t?p tin sao lưu b?ng cách s? d?ng t?p tin s?a ch?a công c? có s?n trong Microsoft ti?n 2006. Đ? l?y phiên b?n dùng th? c?a ti?n 2006, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Download.Microsoft.com/Download/1/d/f/1df523d3-d859-49cd-a366-0dab77b16e39/webinst.exe
Chú ý Microsoft ti?n 2007 và ti?n Plus không tương thích v?i danh m?c đ?u tư ti?n MSN. V? v?y, n?u b?n m? t?p tin danh m?c đ?u tư c?a b?n trong ti?n 2007 ho?c ti?n Plus, b?n s? không th? s? d?ng t?p tin chuy?n đ?i trên MSN Money.

N?u s?a ch?a các báo cáo không có v?n đ? và các t?p tin sao lưu s? không khôi ph?c đúng l?i trong danh m?c đ?u tư MSN Money, s? d?ng ti?n 2006 ho?c m?t phiên b?n c? c?a ti?n t?i lên d? li?u đ?n các máy ch? MSN Money. Ti?n 2007 là không tương thích v?i danh m?c đ?u tư ti?n MSN. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B?t đ?u ti?n, và sau đó m? ho?c khôi ph?c l?i các t?p tin sao lưu.
 2. H?y ch?c ch?n r?ng ti?n b?ng cách s? d?ng các ch?ng ch? cùng m?t Windows Live ID mà b?n s? d?ng trong danh m?c đ?u tư MSN Money. Đ? thay đ?i thông tin đăng nh?p Windows Live ID, h?y nh?p vào Tệp, và sau đó nh?p vào Qu?n l? m?t kh?u.
 3. Cho phép synching v?i máy ch? MSN Money. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào Công cụ.
  2. Nh?p vào Thiết đặt.
  3. Nh?p vào Truy c?p ti?n trên Web.
 4. N?u b?n đư?c nh?c ch?n gi?a các d? li?u đ? trên các máy ch? MSN ti?n và các d? li?u trong t?p ti?n này, ch?n d? li?u trong t?p tin ti?n.
N?u b?n có v?n đ? hoàn thành các bư?c, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
329840 B?n không th? đ?ng b? hóa d? li?u gi?a Microsoft ti?n và MSN Money

Thu?c tính

ID c?a bài: 272645 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • MSN Money
T? khóa: 
kbbug kberrmsg kbpending kbmt KB272645 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:272645

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com