B?n không th? thay đ?i thi?t đ?t DPI thông qua m?t phiên máy tính đ? bàn t? xa trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2726399 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n s? d?ng m?t phiên máy tính đ? bàn t? xa đ? k?t n?i v?i m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Trong t?nh hu?ng này, b?n không th? thay đ?i các d?u ki?m ch?m m?i inch (DPI) cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Lưu ?:Thi?t đ?t DPI cho phép b?n thay đ?i kích thư?c c?a t?t c? các phông ch? và các y?u t? giao di?n ngư?i dùng khác trên máy tính. Ví d?, b?n thay đ?i các thi?t l?p đ? tăng legibility giao di?n.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

Quan tr?ng Hotfix này đ? đư?c tái phát hành đ? gi?i quy?t m?t v?n đ? trong đó ch? được kí theo số thức trên các t?p tin đư?c s?n xu?t và k? b?i Microsoft s? h?t h?n s?m, như mô t? trong Microsoft an ninh tư v?n 2749655.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i đang ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Ghi chú thông tin t?p Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch? ch?a nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? gi?i quy?t các v?n đ? quan tr?ng và ph? bi?n. Nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". T?p MUM và MANIFEST và catalô b?o m?t liên k?t (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n c?p nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Display.dll6.1.7601.220611,040,38419 Tháng b?y năm 201216:51x 86
Rdpdd.dll6.1.7601.22061213,50419 Tháng b?y năm 201215:32x 86
Win32k.sys6.1.7601.220612,354,17619 Tháng b?y năm 201214:58x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Display.dll6.1.7601.220611,066,49619 Tháng b?y năm 201217:46x 64
Rdpdd.dll6.1.7601.22061275,45619 Tháng b?y năm 201216:13x 64
Win32k.sys6.1.7601.220613,151,36019 Tháng b?y năm 201215:25x 64
Display.dll6.1.7601.220611,040,38419 Tháng b?y năm 201216:51x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Display.dll6.1.7601.220611,305,60019 Tháng b?y năm 201216:47IA-64
Rdpdd.dll6.1.7601.22061462,33619 Tháng b?y năm 201215:37IA-64
Win32k.sys6.1.7601.220617,449,08819 Tháng b?y năm 201214:53IA-64
Display.dll6.1.7601.220611,040,38419 Tháng b?y năm 201216:51x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin t?p b? sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,516
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_6955ed7b3079fec14c3f7b9c42f91675_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_c628fcd4c7739a29.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p694
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_9135c99ed37060db1c40e6e884b60199_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_c05b2765c0ea66ae.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p722
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_ce6f677ed62a6e5d093eaa43755e1634_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_12b013d667e5ec35.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.399 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_f26969df514f06e61750f573570a290d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_bcc0c993689f2f48.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p695
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-display_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_5aa031395a3fbab4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p28,213
Ngày (UTC)19 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)17:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_e6e3a903cc8413e8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.814 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)17:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_bb4b4dcb1211ecfc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p42,086
Ngày (UTC)19 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)17: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_351f680ea9d074a4a83d3881f347b9a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_d8a10e2f1eacab4d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.038 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_3c99383bdab3b2812043655047d0c723_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_14ad20d40a9baa0f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p698
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_45fc06894b982fe5c0a4868989038dc3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_ff6fdb8f32addcfc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p698
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_aedfd4226c53d3206596945aea58e9c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_de22f73ef277eeff.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.066 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c8a47e5fb80b3556bbd1e439446b86e8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_c24969c73a5296b4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p726
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d9e3d12b68934832312f1d4da0eeee58_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_d2efd2a432649ceb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.038 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-display_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_b6beccbd129d2bea.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p28,217
Ngày (UTC)19 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_4302448784e1851e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.816 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)18: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_1769e94eca6f5e32.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p42,090
Ngày (UTC)19 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)18:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3156
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_21be93a0fed0202d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p4,178
Ngày (UTC)19 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)17:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-display_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_5aa031395a3fbab4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p28,213
Ngày (UTC)19 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)17:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_de09053d320cb7e5321a2c9f95871745_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_2f439ae9676fd7fd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,082
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-display_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_5aa1d52f5a3dc3b0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p28,215
Ngày (UTC)19 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)18: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_e6e54cf9cc821ce4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,815
Ngày (UTC)19 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_bb4cf1c1120ff5f8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p42,088
Ngày (UTC)19 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)18: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.447 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_21be93a0fed0202d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p4,178
Ngày (UTC)19 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)17:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-display_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22061_none_5aa031395a3fbab4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p28,213
Ngày (UTC)19 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)17:30
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2726399 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2726399 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2726399

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com