S? lư?ng các b?n ghi DNS bi?n đ?ng trên m?t máy ch? DNS multihomed đang ch?y Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2725677 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2584476 trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2). Ngoài ra, gi? đ?nh r?ng máy tính là m?t máy ch? DNS multihomed. Trong t?nh h?nh này, s? lư?ng các m?c nh?p DNS bi?n đ?ng trong nhi?u phút khi b?n l?n đ?u kh?i đ?ng máy tính. Ngoài ra, các b?n ghi d?ch v? g?i th? t?c t? xa không thành công liên t?c, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i 1722: RPC h? ph?c v? không s?n dùng.
Ghi chú
 • V?n đ? này c?ng x?y ra sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t trong các b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong KB 975792 và trong KB 2509553.
 • V?n đ? này không x?y ra khi m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • B?n ch?n các Vô hi?u hoá đ? quy tùy ch?n trong các Nâng cao b?ng các tính ch?t DNS.
  • B?n kh?i đ?ng l?i b? nh? Cache DNS và DNS cùng m?t lúc.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trong trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.0.6002 . 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và bi?u hi?n t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
DNSAPI.dll6.0.6002.18654168,44819-Jun-201215: 52x 86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909: 59x 86
Dnsrslvr.dll6.0.6002.1841686,52802-Mar-201115: 44x 86
DNSAPI.dll6.0.6002.22883168,44819-Jun-201214: 41x 86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2288325,08819-Jun-201213: 29x 86
Dnsrslvr.dll6.0.6002.2288386,52819-Jun-201214: 41x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
DNSAPI.dll6.0.6002.18654221,69619-Jun-201216: 13x 64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803128.67204-May-200910: 21x 64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.18416117,76002-Mar-201116: 12x 64
DNSAPI.dll6.0.6002.22883221,69619-Jun-201215: 32x 64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2288328.67219-Jun-201214: 13x 64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.22883117,76019-Jun-201215: 32x 64
DNSAPI.dll6.0.6002.18654168,44819-Jun-201215: 52x 86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909: 59x 86
DNSAPI.dll6.0.6002.22883168,44819-Jun-201214: 41x 86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2288325,08819-Jun-201213: 29x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
DNSAPI.dll6.0.6002.18654430,59219-Jun-201215: 32IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803160,41604-May-200910: 14IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.18416223,23202-Mar-201115: 26IA-64
DNSAPI.dll6.0.6002.22883430,08019-Jun-201214: 16IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2288360,41619-Jun-201213: 12IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.22883222,20819-Jun-201214: 16IA-64
DNSAPI.dll6.0.6002.18654168,44819-Jun-201215: 52x 86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909: 59x 86
DNSAPI.dll6.0.6002.22883168,44819-Jun-201214: 41x 86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2288325,08819-Jun-201213: 29x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2584476 Giao th?c DNS C?p Nh?t đ?ng không ki?m nh?p t?t c? các v? m?ng trên m?t đa homed DNS khách hàng đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008
975792 S? máy ch? tên không th? đư?c gi?i quy?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008
2509553 D? b? t?n thương ? đ? phân gi?i DNS có th? cho phép th?c thi m? t? xa: tháng 12, 2011

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_84a5b8bd4e6f0ba8741647ef1defb1bd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22883_none_31791412eaaf1133.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)20-Tháng sáu-2012
Th?i gian (UTC)12: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_f41b48a424b13f56411059139992104a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18654_none_ba3f1fe895c60767.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)20-Tháng sáu-2012
Th?i gian (UTC)12: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18654_none_e396f1677fa48fff.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29,514
Ngày (UTC)20-Tháng sáu-2012
Th?i gian (UTC)12: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22883_none_e3ff200a98db676c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin28,407
Ngày (UTC)19-Jun-2012
Th?i gian (UTC)14: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_817b660d5cda013cad362da504ac6b44_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18654_none_1ae9827e35328009.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)20-Tháng sáu-2012
Th?i gian (UTC)12: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_b65207d3df7924e9f621e1b38e94b76f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22883_none_4acda42ae9afb9ec.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)20-Tháng sáu-2012
Th?i gian (UTC)12: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18654_none_3fb58ceb38020135.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29,542
Ngày (UTC)20-Tháng sáu-2012
Th?i gian (UTC)12: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22883_none_401dbb8e5138d8a2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin28,435
Ngày (UTC)19-Jun-2012
Th?i gian (UTC)15: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18654_none_4a0a373d6c62c330.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin28,518
Ngày (UTC)20-Tháng sáu-2012
Th?i gian (UTC)12: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22883_none_4a7265e085999a9d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,482
Ngày (UTC)19-Jun-2012
Th?i gian (UTC)14: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_04bd05a463b33b92f45c7100320694f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18654_none_ccc1595bf981e276.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.044 ngư?i
Ngày (UTC)20-Tháng sáu-2012
Th?i gian (UTC)12: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_eee300365ee5077e288cd723bc8f0f8f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22883_none_ffbe4cece3af6c0a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.044 ngư?i
Ngày (UTC)20-Tháng sáu-2012
Th?i gian (UTC)12: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18654_none_e398955d7fa298fb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29,528
Ngày (UTC)20-Tháng sáu-2012
Th?i gian (UTC)12: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22883_none_e400c40098d97068.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin28,421
Ngày (UTC)19-Jun-2012
Th?i gian (UTC)14: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18654_none_4a0a373d6c62c330.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin28,518
Ngày (UTC)20-Tháng sáu-2012
Th?i gian (UTC)12: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22883_none_4a7265e085999a9d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,482
Ngày (UTC)19-Jun-2012
Th?i gian (UTC)14: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2725677 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2725677 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2725677

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com