Đ?ng b? hoá ban đ?u không sao chép các t?p tin C?p Nh?t đ? ch? đ?c đ?ng g?i trong m?t môi trư?ng Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2725170 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n c?u h?nh m?t m?c tin thư thoại sao chép ch? đ?c trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n c?u h?nh m?t s? đ?c ho?c vi?t đ?ng g?i ngày m?t s? thành viên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2003 R2.
 • B?n pre-seed đ?c ch? sao chép m?c tin thư thoại trong khi ngư?i dùng liên t?c c?p nh?t các t?p tin trong đ?c ho?c vi?t đ?ng g?i.
 • B?n t?o m?t nhóm sao chép có ch?a m?c tin thư thoại sao chép ch? đ?c và đ?c ho?c vi?t đ?ng g?i.
 • Đ?ng b? hoá ban đ?u B?t đ?u.
Trong trư?ng h?p này, các t?p tin không đư?c sao chép t?i đ?ng g?i ch?-đ?c.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? vi?c đ?ng b? hóa ban đ?u t? các đ?ng g?i đ?c ho?c vi?t đ? các đ?ng g?i ch? đ?c không ghi đè lên t?p tin khác nhau trên các đ?ng g?i ch?-đ?c.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM,SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16xxxWindows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p MANIFEST (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". T?p tin và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c t?p tin (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dfsrprovs.MFLkhông áp d?ng109,56620-Tháng 6-201205:26không áp d?ng
Dfsrprovs.MOFkhông áp d?ng75,20013 Tháng b?y năm 200920:20không áp d?ng
Dfsrress.dll6.1.7600.163852.048 ngư?i14 Tháng b?y, 200901:26x 64
Dfsrs.exe6.1.7600.212394,530,68820-Tháng 6-201205:37x 64
Dfsrprovs.MOFkhông áp d?ng75,76119 Tháng sáu năm 201222:55không áp d?ng
Dfsrress.dll6.1.7601.175142.048 ngư?i20 Tháng mư?i m?t, 201012:57x 64
Dfsrs.exe6.1.7601.220264,535,29620-Tháng 6-201205:26x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_031bdc95227146999363954d3db4930f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_d6a637ac8d2276ad.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0b8290ff6589c99f44e89ebe34fb1135_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_5d43f7b312071dcb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_16e330cc9f2708544a4c935e5b75b440_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_32233fbaba77c1cc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1c647df83143c3de0ec6ee905fa9661c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_72fba52c9f361357.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2f4df103ff32c1a1fe21fbb4ce72dc3b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_14a626a2738aaad6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3af789eb4bdb91ec53b6e8c792f4336e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_5a3d5b766a971c0a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_42b6e93249a8cda8d27736184e9293d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_38b7d830acd45741.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4f4fe4ee81ee68e73f2d437553f97d10_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_c6b414b8fe4cd36d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5b5f7ce9ad9a3ece3fc2782944340dfb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_ef5b287ab50fcefc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_66cdf5dd5c99fa55c9e055aedade77fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_8a2855041471bc3f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6a20aea58ed1454e28b318d7bbb79f5f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_81abfaf235bf8f17.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_80da84e5ebfad01e0bc39e2e96d42303_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_9f328f1aa4de927f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9c76e61bd57b065d66a330c2bc29bb3e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_4b5b7310b8a5d952.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9fef22a74c24dad26f33cf083bc77a8f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_a03474be04a57c2e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dfsr-c?t l?i-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21239_none_fa443598da69ede0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,681
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dfsr-c?t l?i-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22026_none_fc3261acd78af1d6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,681
Ngày (UTC)21 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:45
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2725170 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2725170 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2725170

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com