K??das pazi?ojumu, kad j?s darbin?t cmdlet Set-MsolPasswordPolicy Office 365: "Nevar pabeigt ?o darb?bu."

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2723716 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Palai?ot Windows PowerShell cmdlet Set-MsolPasswordPolicy Microsoft Office 365 iestat?t paroli politiku, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Kopa MsolPasswordPolicy: Nevar pabeigt ?o darb?bu. V?l?k m??iniet v?lreiz. (Savienojuma izveide ar Microsoft Office tie?saistes darbvietas beta versiju neizdev?s neparedz?tas k??das d??. M??iniet v?lreiz v?l?k.).
Line: 1 char: 23
+ MsolPasswordPolicy komplekts< -notificationdays="">
+ CategoryInfo: OperationStopped: (:) [Kopa-MsolPasswordPolicy]
MicrosoftOnlineException
+ FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.Inter
nalServiceException,Microsoft.Online.Administration.Automation.SetPassword politikas

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja viens vai vair?ki ??di vajadz?gie parametri ir pazudu?i, kad j?s darbin?t cmdlet:
  • DomainName
  • NotificationDays
  • ValidityPeriod

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, palaidiet cmdlet Set-MsolPasswordPolicy kop? ar nepiecie?amos parametrus. piem?ram,
Set-MsolPasswordPolicy -DomainName contoso.com -NotificationDays 15 -ValidityPeriod 180

PAPILDINFORM?CIJA

?aj? rakst? Windows PowerShell komandas pieprasa Microsoft Azure Active Directory moduli par Windows PowerShell. Lai ieg?tu papildinform?ciju par debeszils Active Directory moduli par Windows PowerShell, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2723716 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 12. j?lijs - P?rskat??ana: 12.0
Attiecas uz:
  • Office 365 User and Domain Management
  • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365m o365e o365p o365022013 kbmt KB2723716 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2723716

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com