B?n không th? b?t khám phá m?ng trong m?ng và chia s? Trung tâm trong Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2722035 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n c? g?ng b?t khám phá m?ng trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2012. Đ? làm đi?u này, b?n thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t nâng cao chia s? trong m?ng và chia s? Trung tâm. Tuy nhiên, nh?ng thay đ?i không đư?c lưu. V? v?y, b?n không th? b?t khám phá m?ng, và b?n g?p v?n đ? sau:
 • B?n không th? duy?t ho?c t?m th?y b?t k? chia s? m?ng.
 • B?n không th? xem c?p dùng chung trên m?ng c?c b?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau:
 • Các b?n ghi d?ch v? ph? thu?c cho khám phá m?ng không ch?y.
 • Tư?ng l?a c?a Windows ho?c b?c tư?ng l?a khác không cho phép khám phá m?ng.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ?m b?o r?ng các b?n ghi d?ch v? ph? thu?c đang b?t đ?u:
  • DNS Client
  • Công b? tài nguyên khám phá ch?c năng
  • Khám phá SSDP
  • Máy ch? thi?t b? UPnP
 2. C?u h?nh tư?ng l?a c?a Windows đ? cho phép khám phá m?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? Panel điều khiển, b?m vào H? th?ng và b?o m?t, và sau đó nh?p vào Tư?ng l?a c?a Windows.
  2. Trong ngăn bên trái, h?y nh?p vào Cho phép m?t ?ng d?ng ho?c các tính năng thông qua tư?ng l?a c?a WindowsN?u b?n đang ch?y Windows Server 2012. Ho?c, nh?p vàoCho phép m?t chương tr?nh ho?c các tính năng thông qua tư?ng l?a c?a WindowsN?u b?n đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.
  3. B?m chu?t Thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
  4. Ch?n Khám phá m?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. C?u h?nh tư?ng l?a khác trong m?ng đ? cho phép khám phá m?ng.
 4. B?t khám phá m?ng trongM?ng và chia s? Trung tâm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2722035 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbmt KB2722035 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2722035

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com